Tariifne sooduskohtlemine kauba liigi tõttu

Teatavatel tingimustel kohaldatakse kauba liigi tõttu tariifset sooduskohtlemist:

  • värskete lauaviinamarjade liigist „Emperor” (HS-rubriik 0806),
  • tubaka (HS-rubriik 2401) ja
  • Tšiilist pärineva nitraadi (HS-rubriigid 3102 ja 3105) suhtes.

Liigi tõttu tariifset sooduskohtlemist saavad kaubad kuuluvad CN-koodide alla, mille juures on järgmine allmärkus: „Sellesse alamrubriiki klassifitseerimisel tuleb järgida eelsätete II.F jaos sätestatud tingimusi”. Värsked lauaviinamarjad liigist „Emperor” on integreeritud TARIC/ETT-s allmärkusena „TN001" ning tubakas ja nitraadid allmärkusena „NC017".

See tähendab, et kasutades nimetatud allmärkusega varustatud kaubakoodi, tuleb esitada nõuetekohaselt kinnitatud sertifikaat, mille näidised on toodud kombineeritud nomenklatuuri lisas 9 (autentsus- ja kvaliteedisertifikaat).

Kui sertifikaat puudub, peab kauba klassifitseerima CN-koodi „muud” alla isegi sel juhul, kui selle kirjeldus vastab oluliselt täpsemalt CN-koodile, mis eeldab autentsussertifikaadi esitamist.

Sertifikaadi esitamisel tagantjärele on võimalik enammakstud maksusumma tagasi taotleda.

Teatud riigist pärit kaupadele rakendatakse tariifisoodustust ning neile kaupadele on väljastatud ka vastav sooduspäritolutõend. Siiski, kasutades CN-koodi, mis eeldab autentsussertifikaati, tuleb esitada ka nimetatud sertifikaat lisaks sooduspäritolutõendile.

Sertifikaate käsitlevad sätted

Sertifikaat peab olema nõuetekohaselt kinnitatud, s.t sertifikaadil peab olema märgitud väljaandmise koht ja kuupäev ning ekspordiriigi sertifikaate väljaandva asutuse templijäljend ja volitatud isiku allkiri. Sertifikaatide kinnitamise luba omavate asutuste loetelu on toodud kombineeritud nomenklatuuri lisas 9.

Lauaviinamarjadele ja nitraadile väljastatud sertifikaadi kehtivusaeg on 10 kuud ning tubaka puhul 24 kuud alates väljaandmise kuupäevast.

Osasaadetise puhul tehakse originaalsertifikaadist iga osa jaoks valguskoopia. Valguskoopiad ja originaalsertifikaat esitatakse kauba asukoha tolliasutusele. Igale valguskoopiale märgitakse saaja nimi ja aadress, punase värviga „Väljavõte kehtib … kg kohta” (numbrite ja sõnadega) ning osadeks jaotamise koht ja kuupäev. Nende märkuste ehtsust tõendatakse tolliasutuse templi ja vastutava tolliametniku allkirjaga. Saadetise osadeks jaotamisega seotud andmed kantakse originaalsertifikaadile, mida hoitakse asjaomases tolliasutuses.


Anne-Lii Lillbok, tolliosakonna tollitalituse peaspetsialist
676 2629

 

21.01.2016