Tariifisoodustuse kohaldamine – selgitused

Tariifisoodustusi ei kohaldata automaatselt, vaid ainult deklarandi taotlusel ja vastavate nõuete täitmisel. Soodustollimaksu võib kohaldada vaid järgmistel tingimustel:

 1. kehtib soodusleping või ühepoolne sooduskord;
 2. esitatakse vastavas lepingus või sooduskorras toodud ja nõuetele vastav sooduspäritolutõend (päritolusertifikaat GSP vorm A, GSP arve-deklaratsioon, liikumissertifikaat EUR.1 või EUR-MED, arvedeklaratsioon või EUR-MED arvedeklaratsioon, päritoludeklaratsioon);
  NB! Sertifikaadi koopia ei ole sertifikaat!
 3. soodustusi saavad riigid täidavad halduskoostöö nõudeid, s.t on teavitanud Komisjoni päritolutõendeid kinnitavatest ja järelkontrolli teostatavatest ametkondadest ning teostavad vastavat koostööd.

Tariifisoodustust kohaldatakse kas konkreetsele riigile või riikide rühmale vastava lepingu või sooduskorra alusel. Kui soodustus kehtib konkreetsele riigile, on selle riigi kood tariifisoodustuse juures ära märgitud. Esineb ka juhtumeid, kus tariifisoodustust antakse nii konkreetsele riigile kui ka riikide rühmale või ka erinevatele riikide rühmadele. Deklarant taotleb siis soodustust vastavalt sellele, milline sooduspäritolutõend esitatakse.

ETTs (Eesti tollitariifistik) kasutatavad riikide rühmad, milledest pärinevatele kaupadele võimaldatakse tariifisoodustust:

 1. Üldises soodustuste süsteemis (GSP) soodustust saavad riigid:
 • 2027 – säästva arengu ja hea valitsemistava stimuleeriva erikorraga hõlmatud riigid nn GSP+ riigid
 • 2005 – vähimarenenud riigid
 • 2020 – GSP süsteemis üldise korra alusel soodustusi saavad riigid
 1. 2012 – Euroopa majanduspiirkond
 2. 1032 – Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riigid
 3. 1033 – CARIFORUMi riigid
 4. 2080 – Ülemereterritooriumid
 5. 2200 – Kesk-Ameerika


Vt ka Sooduspäritolutõendid impordil

 

03.11.2016