Tariifipeatamine

Euroopa Liidus (EL) kehtivad tollimaksud enamikule kaupadest.

Tariifipeatamine on ühepoolselt tollimaksu ajutine osaline või täielik peatamine kaubale:

  • mis on toorainena või pooltootena vajalik kasutamiseks ELi liikmesriikide ettevõtluses;
  • mida ei saa hankida ELi liikmesriigist.

Ühepoolsed tariifipeatamised on kehtestatud nõukogu määrusega 1387/2013, mida muudetakse kaks korda aastas. Muudatused jõustuvad iga aasta 1. jaanuaril ja 1. juulil (viimati muudetud määrusega 2020/2231).

Ühepoolne tariifikvoot avatakse kaubakogusele:

  • mis on toorainena või pooltootena vajalik kasutamiseks ELi liikmesriikide ettevõtluses;
  • mida saab hankida ELi liikmesriikidest, kuid mitte piisavas koguses.

Ühepoolsed tariifikvoodid on kehtestatud nõukogu määrusega 1388/2013, mida muudetakse samuti kaks korda aastas. Muudatused jõustuvad iga aasta 1. jaanuaril ja 1. juulil (viimati muudetud määrusega 2020/2230).

Tariifipeatamist ja -kvooti (edaspidi tariifipeatamine) rakendatakse eelkõige selleks, et ELi tootjad saaksid importida tootmiseks vajalikke tooraineid, üldjuhul tasumisele kuuluva tollimaksusumma võrra soodsamalt. Kuna tariifipeatamine ei ole seotud konventsioonidest tulenevate kohustustega, laienevad ELis kehtestatud erga omnes tollimaksumäärast soodsamad maksumäärad ühepoolselt kõikidele importijatele, sõltumata kauba päritolust ja lähteriigist. Samas on nimetatud põhimõttele seatud ka omad piirangud.

Tariifipeatamist ei kehtestata, kui:

  • samaväärset või asenduskaupa on võimalik hankida ELi liikmesriikidest või vabakaubanduslepingute osalusriikidest;
  • tegemist on lõpptootega;
  • tollimaksusumma, mille maksmisest vabanemist taotletakse on väiksem kui 15 000 eurot aastas;
  • muu põhjus, mis tuleneb ELi poliitilistest ja majanduslikest asjaoludest (dumpinguvastased meetmed; koguselised piirangud; erileping, millega kehtestatakse piirangud teatud riikidest impordile jne).
30.12.2020