EÜ sooduspäritoluga kauba maksustamine tollimaksuga selle taassisseveol

Rakendamaks õigesti tolliseadustikku, kohaldatakse alates 1. juunist 2004 tollimaksusid Euroopa Ühenduse sooduspäritoluga kauba importimisel sooduslepinguga hõlmatud riikidest. Eranditeks sellest on tolliseadustiku mõistes tagasitoodud kaup, import Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP: EL+ Norra+ Island+ Liechtenstein) ja Šveitsist. Impordil Euroopa majanduspiirkonnast ja Šveitsist kehtivad soodustused vastavalt lepingutes sätestatule.

Juhul, kui kaup tuleb näiteks Iisraelist ja kaubaga kaasasoleval sooduspäritolutõendil EUR.1 või arvedeklaratsioonil on päritoluriigiks Euroopa Ühendus, märkida tollideklaratsiooni lahtrisse 16 Euroopa Ühendus ja lahtrisse 34a kood EU ning lahtrisse 36 koodiks 100. See kaup ei saa soodustust vaatamata sellele, et kaubaga on kaasas sooduspäritolutõend. Antud juhul tõendab sooduspäritolutõend kauba sooduspäritolu kohaldamaks kumulatsioonisätteid.

Erandid:

  1. Soodustuse kohaldamiseks Euroopa Ühenduse sooduspäritoluga kauba impordil Norrast, Islandist ja Liechtensteinist kohaldatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) soodustust. Lepingujärgselt määratletakse kaubale Euroopa majanduspiirkonna päritolu.
    Soodustuse saamiseks, juhul kui kaubaga kaasasoleval sooduspäritolutõendil EUR.1 või arvedeklaratsioonil on päritoluriigiks Euroopa Ühendus, märkida tollideklaratsiooni lahtrisse 16 Euroopa Ühendus ja lahtrisse 34a kood EU ning lahtrisse 36 soodustuse koodiks 300.
  2. Soodustuse kohaldamiseks Euroopa Ühenduse sooduspäritoluga tööstuskauba ja töödeldud põllumajandustoodete impordil Šveitsist, juhul kui kaubaga kaasasoleval sooduspäritolutõendil EUR.1 või arvedeklaratsioonil on päritoluriigiks Euroopa Ühendus, märkida tollideklaratsiooni lahtrisse 16 Euroopa Ühendus ja lahtrisse 34a kood EU ning lahtrisse 36 soodustuse koodiks 300. Lahtrisse 44 tuleb märkida EUR.1 korral lisaks N 954-le ka U 090 ning arvedeklaratsiooni korral lisaks N 864-le ka U 091, mis näitab, et tegemist on EL päritoluga kaubaga.
  3. Kohaldamiseks Euroopa Ühenduse sooduspäritoluga kauba impordil tolliseadustiku mõistes tagasitoodud kaubale kasutatavat tollimaksuvabastust, märgitakse lahtrisse 16 Euroopa Ühendus, lahtrisse 34a kood EU, lahtrisse 36 koodiks 100 ning lahtrisse 37 vastav tagasitoodud kauba tolliprotseduuri lisakood.
     
01.02.2016