Tarnija deklaratsioon

Käesoleva dokumendi eesmärgiks on anda teavet äriühingutele ja tolliametnikele, kes soovivad saada ülevaadet tarnija deklaratsioonidest, selle kasutamisvõimalustest ning vormistamise ja esitamise korrast. Dokumendi väljatöötamisel on lähtutud komisjoni rakendusmääruse 2015/2447 artiklitest 6163.

Kui tarnija esitab liidu ja teatavate riikide või territooriumide vahelist sooduskaubavahetust reguleerivate sätete (sooduspäritolustaatus) kohaldamiseks eksportijale või kauba müüjale toodete päritolustaatuse kindlaksmääramiseks vajalikke andmeid, peab tarnija tegema seda tarnija deklaratsioonis.

Tarnija deklaratsioonis annab kaupu tarninud ettevõte informatsiooni kaupade päritolustaatuse kohta.

Sooduspäritolustaatusega kaupade korral kinnitab tarnija, millisest riigist kaubad pärinevad vastavalt asjaomastele päritolureeglitele.

Sooduspäritolustaatuseta kaupade või pooltoodete tarnimisel kinnitab tarnija, milliseid töötlemistoiminguid on toote suhtes teostatud.

Tarnija deklaratsiooni vajatakse juhtudel, kui tarnitud tooted soovitakse eksportida Euroopa Liiduga (EL) sooduslepingu sõlminud riikidesse ning päritolutõendi vormistamiseks on vajalik tõendada kauba päritolu.

Tarnija deklaratsiooni kasutatakse ELi sisemises kaubanduses ning kauplemisel riikidega, kellega sõlmitud lepingud lubavad kohaldada täielikku kumulatsiooni. Täielikku kumulatsiooni võimaldavad sätted on EMP (Euroopa Majanduspiirkond) lepingus, ÜMT (Ülemeremaad ja territooriumid), AKV (Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riigid) ja Magribi riikidega kehtivates sooduskordades.

Deklaratsiooni võib koostada nii päritolustaatusega kui ka päritolustaatuseta kaupade tarnimisel teise liikmesriiki, sama ELi liikmesriigiriigi teisele äriühingule või tolliliidu lepinguga hõlmatud riiki, kus vastavad sätted kehtivad.

Näited
  1. Eesti äriühing müüb Eestis valmistatud puitmajad Saksamaa äriühingule, kes soovib need seejärel eksportida Fääri saartele. Päritolutõendi liikumissertifikaat EUR.1 vormistamiseks tuleb Saksamaa äriühingul esitada tollile kauba päritolu tõendav dokument. Kauba päritolu tõendava dokumendi väljastab kauba tarnija, sest tavapäraselt vabakaubanduslepingutega hõlmatud riikides väljastatavad päritolutõendid ELi tolliterritooriumi piires toimuvas kaubanduses ei kehti.
  2. Türgi äriühing saadab Türgis kootud kanga liikumissertifikaadi A.T.R alusel Prantsusmaa äriühingule, kes valmistab sellest pintsakud. Pintsakud soovitakse eksportida Albaaniasse ning lisada juurde liikumissertifikaat EUR.1. Kauba sooduspäritolustaatuse tõendamiseks esitab Prantsusmaa äriühing tollile Türgi äriühingu poolt väljastatud tarnija deklaratsiooni, sest liikumissertifikaat A.T.R on vaid vaba ringluse tõendamise dokument.

Täieliku kumulatsiooni sätete rakendamisel kasutatakse tarnija deklaratsiooni ainult sooduspäritolustaatuseta kaupade tarnimisel.

Näide

Belgia äriühing soovib eksportida Islandisse kangaid ning lisada juurde liikumissertifikaadi EUR.1. Selleks on vaja tollile esitada kauba päritolu tõendav dokument. Kuna Belgia äriühingu poolt läbiviidud kangaste karvastamine EMP lepingu päritoluprotokolli mõistes sooduspäritolustaatust ei anna, pöördub ta kauba päritolu tõendava dokumendi saamiseks kangaid tarninud Norra äriühingu poole. Norra äriühing väljastab tarnija deklaratsiooni sooduspäritolustaatuseta materjalide suhtes läbiviidud töötluse kohta, sest kangad on imporditud USAst ning seejärel trükitud ja pestud, mis ei ole jällegi piisavad töötlemisoperatsioonid kangale sooduspäritolustaatuse saamiseks. Ekspordil Islandisse väljastatakse siiski liikumissertifikaat EUR.1, sest täieliku kumulatsiooni sätte rakendamine võimaldab kõik Norras ja Belgias läbiviidud töötlemisoperatsioonid kokku liita. Selle kohaselt omandab toode kokkuvõttes sooduspäritolustaatuse, sest selle saamiseks nõutav päritolureegel (trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlusoperatsiooni, kusjuures trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 %) on täidetud.

Tarnija lisab deklaratsiooni selle saadetisega seotud kaubaarvele või saatelehele või muule äridokumendile, mis kirjeldab kõnealuseid kaupu piisavalt üksikasjalikult, et neid oleks võimalik kindlaks teha. Tarnija deklaratsioon peab olema tarnija poolt allkirjastatud. Juhul kui nii tarnija deklaratsioon kui ka arve koostatakse elektrooniliste vahenditega, võib neid elektrooniliselt autentida või tarnija võib eksportija või kaupleja võtab kliendi ees võtta vastutada täielikult iga tarnija deklaratsiooni eest, mis samastab teda selliselt, nagu ta oleks sellele omakäeliselt alla kirjutanud.

Kui tarnija deklaratsioon hõlmab ainult osa saatedokumendis loetletud kaupadest, tuleb need selgelt esile tuua või märgistada.

Tarnija deklaratsioon väljastatakse kauba saajale, kes esitab selle tollile päritolusertifikaadi kinnitamisel või säilitab raamatupidamises, kui kaubale vormistatakse arvedeklaratsioon või päritoludeklaratsioon ning esitab selle tolli nõudmisel järelkontrolli käigus.

Päritolusertifikaadi kinnitanud toll ning arvedeklaratsiooni väljastanud äriühing säilitavad tarnija deklaratsiooni vähemalt kolm aastat alates päritolutõendi vormistamisest.

Tarnija deklaratsiooni väljastanud äriühing peab säilitama tarnija deklaratsiooni koopiat ja selle alusdokumente vähemalt kolm aastat alates deklaratsiooni vormistamisest.

Tarnija deklaratsiooni võib esitada igal ajal, ka pärast kaupade kohaletoimetamist. 

Üldjuhul väljastatakse tarnija deklaratsioon iga saadetise kohta eraldi, kuid kui samale kliendile tarnitakse sama kaupa regulaarselt ning selle kauba päritolustaatus ei muutu, võib väljastada pikaajalise tarnija deklaratsiooni kehtivusajaga 2 aastat.

Pikaajalise tarnija deklaratsiooni võib enne deklaratsiooni koostamist tarnitud kauba kohta koostada tagasiulatuvalt. Sellise pikaajalise tarnija deklaratsiooni võib koostada kehtivusajaga kuni üks aasta enne deklaratsiooni koostamise kuupäeva. Kehtivusaeg lõpeb päeval, millal koostati pikaajaline tarnija deklaratsioon.

Kui pikaajalise tarnija deklaratsiooni kehtivusaeg tarnitavate kaupade suhtes lõpeb, teatab tarnija sellest viivitamata ostjale.

Tarnija teatab asjaomasele eksportijale või kauplejale viivitamata, kui pikaajaline tarnija deklaratsioon ei kehti mõne või kõikide tarnitud ja tarnitavate kaubasaadetiste suhtes. 

Tarnija deklaratsioonide vormid on erinevad sõltuvalt sellest, kas tarnitakse pärinevaid või mittepärinevaid tooteid. Samuti on ka pikaajalise tarnija deklaratsiooni vorme kahesuguseid.

 

29.04.2016