Siduv päritoluinformatsioon

Käesolev juhis on ette nähtud teadmiseks ja juhindumiseks tolliametnikele ja deklarantidele siduva päritoluinformatsiooni taotlemisel, menetlemisel ja kasutamisel.

Liidu tolliseadustiku artiklid 22 ja 33–37, delegeeritud määruse artiklid 19–22 ja rakendusmääruse artiklid 16–55 käsitlevad siduvat informatsiooni kauba päritolu määramise osas.

Toll väljastab siduvat päritoluinformatsiooni (ingl Binding Origin Information, BOI) isiku kirjaliku taotluse alusel.

Ühes liikmesriigis väljastatud päritoluinformatsioon on siduv kõikide liikmesriikide tollidele. Sellist eelnevat teavet päritolu kohta võib taotleda nii soodus- kui mittesooduspäritolureeglite kohaldamisel.

Siduvat päritoluinformatsiooni võib taotleda nii kauba importija, eksportija kui ka muu isik, kellel on selleks mõjuv põhjus.

Siduv päritoluinformatsioon ei asenda päritolutõendit, mis on ikkagi vajalik tollimaksusoodustuse kohaldamiseks.
 

1. Siduva päritoluinformatsiooni taotlemine


Siduva päritoluinformatsiooni taotlus esitatakse selle liikmesriigi tollile, kus vastavat informatsiooni soovitakse kasutada või kus taotleja asub. Liikmesriikide poolt määratud siduva päritoluinformatsiooni taotlusi vastuvõtvate ja väljaandvate tolliasutuste nimekiri avaldatakse Euroopa Liidu Teataja C-seerias.

Siduvat päritoluinformatsiooni taotletakse kirjalikult.

Taotlus tuleb esitada ainult ühe kaubakirjelduse ja ühe päritoluga (s.o kas soodus- või mittesooduspäritolu) seotud asjaolude kogumi kohta.

Eestis esitatakse siduva päritoluinformatsiooni taotlus Maksu- ja Tolliametile (MTA). Taotlus esitatakse digiallkirjastatult elektronpostiga aadressil emta@emta.ee või allkirjastatult tavalise postiga aadressile Lõõtsa 8a, Tallinn 15176.

 

2. Taotluse menetlemine


Toll kontrollib viivitamata ja hiljemalt 30 päeva jooksul otsuse tegemise taotluse kättesaamisest, kas tingimused selle taotluse aktsepteerimiseks on täidetud. Puuduvate vajalike andmete korral tuleb need tolli nõudel taotleja poolt esitada. Toll peab väljastama siduva päritoluinformatsiooni 120 päeva jooksul alates päevast, millal tal on otsuse tegemiseks kogu informatsioon olemas.

Päritoluinformatsiooni väljastatakse tasuta. Siiski, kui päritolu määramine nõuab väljastajalt erikulutusi, näiteks laboratoorseid analüüse, võidakse nende eest tasumist nõuda informatsiooni taotlejalt.

Päritoluinformatsiooni käsitlevad otsused tehakse MTA tolliosakonna tollitalituses. Otsus väljastatakse vormil, mille näidis on toodud tolliseadustiku rakendusmääruse lisas 12-02.

Info väljastatud päritoluinformatsioonidest edastatakse kord kvartalis elektroonselt Euroopa Komisjonile viimase poolt väljatöötatud vormil. Komisjon koondab andmed liikmesriikides väljastatud siduva päritoluinformatsiooni otsustest ja edastab kord kvartalis liikmesriikide tollidele.
 

3. Siduva päritoluinformatsiooni kasutamine


Siduvale informatsioonile võib tugineda vaid informatsiooni pidaja, see on isik, kelle nimele siduv informatsioon väljastatakse. Informatsiooni pidaja peab samuti suutma vajadusel tõendada, et kõnealune kaup ja selle päritolu määravad asjaolud vastavad igakülgselt esitatud informatsioonis kirjeldatud kaubale ja asjaoludele.

Siduv päritoluinformatsioon on siduv tollile ainult kauba puhul, mille tolliformaalsused teostatakse pärast informatsiooni väljastamise kuupäeva.

Siduva päritoluinformatsiooni esitamine ei takista päritolutõendi tagasilükkamist ja eksportivasse riiki järelkontrolli saatmist.

Toll võib nõuda muus liikmesriigis väljastatud siduva päritoluinformatsiooni tõlget eesti keelde.

Siduv päritoluinformatsioon kehtib kolm aastat arvates väljastamise kuupäevast. Tolliseadustiku artiklis 34 toodud juhtudel kaotab informatsioon kehtivuse varem.

Informatsiooni väljastaja teavitab informatsiooni pidajat informatsiooni kehtivuse ennetähtaegsest lõpetamisest kirjalikult.

Kehtetuks tunnistatud siduvat päritoluinformatsiooni võib informatsiooni pidaja kasutada kehtivuse lõpetamise kuupäevast kuni kuus kuud, kui ta on sõlminud siduva informatsiooni alusel kõnealuste kaupade osas ostu-müügilepinguid. See periood võib ka lühem olla. Vastavad ostu-müügilepingud tuleb esitada tollile.

Lisainfo

25.07.2018