Heakskiidetud eksportija õiguse väljastamine liikumissertifikaatide A.TR kinnitamiseks

Käesolev dokument on mõeldud juhindumiseks äriühingutele, kes soovivad taotleda heakskiidetud eksportija õigust nende poolt väljastatavate liikumissertifikaatide A.TR kinnitamiseks. Dokumendi väljatöötamisel on lähtutud EÜ–Türgi tollikoostöö komitee otsusest nr 1/2006, 26. september 2006 (ELT 256, 26.09.2006), millega kehtestatakse EÜ–Türgi assotsiatsiooninõukogu otsuse nr 1/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad.
 

Heakskiidetud eksportija õiguse kasutamine


Euroopa Liidu äriühingud, kes sagedasti tarnivad otse Euroopa Liidust Türki kaupu, mille suhtes võidakse väljastada staatuse tõendamiseks kaupade liikumissertifikaat A.TR, võivad kasutada selle väljastamisel lihtsustatud protseduuri.

Selleks tellivad nad peale Maksu- ja Tolliameti poolt heakskiidetud eksportija õiguse saamist eritempli sertifikaatide A.TR kinnitamiseks. Tempel peab vastama lisas 2 toodud näidisele, mis on koostatud vastavalt ülalnimetatud otsuse lisale III. Enne templi kasutuselevõttu tuleb templi jäljend edastada heakskiitmiseks õiguse väljastanud üksusele.

Templit kasutab heakskiidetud eksportija kauba staatuse tõendamiseks väljastatava liikumissertifikaadi A.TR tolli poolse kinnitamise templi asemel kauba ekspordil Euroopa Liidust otse Türki.
 

Heakskiidetud eksportija õiguse väljastamise tingimused


Heakskiidetud eksportija õigus antakse äriühingule, kui on täidetud alljärgnevad tingimused:

  • äriühing ekspordib sagedasti tolliliidulepinguga hõlmatud kaupu Türki ja omab kõiki tema poolt eksporditavate kaupade staatust tõendavaid dokumente tõendamaks, et eksporditavad kaubad olid liidus vabas ringluses;
  • äriühingul puuduvad võlgnevused tollile ning tal ei ole esinenud olulisi tollieeskirjade rikkumisi.

Äriühingud, kellel on heakskiidetud eksportija õigused päritolutõendite väljastamiseks ja kes vajavad selle õiguse laiendamist liikumissertifikaatide A.TR kinnitamisele, esitavad taotluse ning selle heakskiitmisel kehtib eelnevalt väljastatud loa number nii päritolutõendite väljastamisel kui ka kaupade staatuse tõendamiseks ekspordil Türki.
 

Heakskiidetud eksportija õiguse taotlemine


Heakskiidetud eksportija õiguse saamiseks esitab äriühing Maksu- ja Tolliametile taotluse kasutades LUBA süsteemi, valides tollikorralduse osakonna. Kui taotlust ei ole võimalik esitada süsteemis, võib selle esitada käesoleva juhendi lisas 1 toodud vormis digiallkirjastatult elektronpostiga aadressil emta@emta.ee või tavalise postiga.

Äriühing, kellel on heakskiidetud eksportija õigus päritolutõendite väljastamiseks, esitab taotluse süsteemis olemasoleva taotluse juurest muutmistaotluse.

Maksu- ja Tolliameti kauba päritolu kontaktisik kontrollib esitatud andmete õigsust, äriühingu eksporti Türki, raamatupidamist ja äriühingu poolt määratud kontaktisikute kauba staatuse alaseid teadmisi.

Maksu- ja Tolliamet otsustab heakskiidetud eksportija õiguse andmise või sellest keeldumise ühe kuu jooksul päritolu kontaktisiku poolt kõigi nõutud vajalike dokumentide laekumise päevast arvates.

Heakskiidetud eksportija õiguse andmisest teavitab Maksu- ja Tolliamet äriühingut otsuse väljastamisega. Otsus vormistatakse Maksu- ja Tolliameti üldplangil. Maksu- ja Tolliameti päritolu kontaktisik kannab äriühingu süsteemi LUBA.

Heakskiidetud eksportija õiguse andmisest keeldumisest ja selle põhjustest teavitab Maksu- ja Tolliamet äriühingut kirjalikult.
 

Heakskiidetud eksportija õiguse tühistamine


Heakskiidetud eksportija õigus võidakse kehtetuks tunnistada heakskiidetud eksportija kirjaliku taotluse alusel või tolli algatusel.

Maksu- ja Tolliamet võib heakskiidetud eksportija õiguse kehtetuks tunnistada, kui äriühing ei täida Maksu- ja Tolliameti otsuses loetletud tingimusi.

11.12.2018