Sa oled siin

Muudatustest liidu kauba tollistaatuse tõendamisel

Lühikokkuvõte muudatustest:

 • uue liidu tolliseadustiku (LTS) rakendamisega muutub äridokumendiga hõlmatud kauba koguväärtus, alla mille ei pea dokumenti kinnitama tollis. Alates 1. maist 2016 on selleks väärtuseks 15 000 eurot.
 • T2L volitatud kaubasaatja load jäävad kehtima ning uute lubade väljastamine või kehtiva loa muutmine pärast 1. maid 2016 toimub LTSi alusel. Seoses uue üle-Euroopalise elektroonilise tolliotsuste haldamise süsteemi rakendamisega viiakse lubade kordushindamised läbi hiljemalt 01.05.2019.
 • „volitatud kaubasaatja“ loa asemele tuleb „volitatud väljastaja“
 • 2019. aastal plaanitakse võtta kasutusele üle-Euroopaline elektrooniline süsteem kauba liidu staatuse tõendite esitamiseks (PoUS). PoUSi rakendamisega muutuvad elektroonseks T2L dokument ja liidu kauba tollistaatust tõendav meretranspordi kaubamanifest.
 • raudtee-ettevõtjal kaob võimalus temale kuuluvate kaubavagunite liidu kauba tollistaatuse tõendamiseks vagunile märgitud omanikutähise abil
 • kaob vorm T2M

Liidu kauba tollistaatuse tõendamine

Põhilised printsiibid liidu kauba tollistaatuse käsitlemisel LTSi rakendamisega ei muutu – liidu kaubana käsitletakse liidu tolliterritooriumil asuvat kaupa, kui ei ole kindlaks tehtud, et sellel ei ole liidu kauba tollistaatust.

Regulaarlaevaliin

Regulaarlaevaliini toimimise põhimõtted jäävad samaks. Väljastatud regulaarlaevaliini load jäävad kehtima kuni kordushindamiseni, mis viiakse läbi hiljemalt 01.05.2019.

Kuni üle-Euroopalise tolliotsuste haldamise süsteemi kasutuselevõtmiseni toimub regulaarlaevaliini lubade ja nende muudatuste menetlemine regulaarlaevaliinide lubade elektroonses infosüsteemis.

Sisetransiit

Liidu kauba tollistaatuse tõendamiseks võib kasutada sisetransiidile suunatud kauba transiidideklaratsiooni andmeid.

Mere- ja õhutranspordi korral võib kuni 1. maini 2018 kasutada transiidideklaratsioonina elektroonset manifesti hetkel kehtiva korra kohaselt (TDA artiklid 52–53).

Alates 1. maist 2018 peavad ettevõtete infosüsteemid vastama LTS artikli 233 lg 4 punkti e nõuetele (s.t elektroonilise transpordidokumendi kasutamine tollideklaratsioonina kauba suunamiseks liidu transiidiprotseduurile toimub tingimusel, et see sisaldab sellise deklaratsiooni andmeid ning et need andmed on kättesaadavad lähtekoha ja sihtkoha tollile kauba tollijärelevalve ja protseduuri lõpetamise võimaldamiseks).

Väljastatud mere- ja õhutranspordi lihtsustatud transiidiprotseduuri load jäävad kehtima ja ei vaja kordushindamist. Mere- ja õhutranspordi korral, kui ettevõte soovib taotleda luba kasutada elektroonset manifesti transiidideklaratsioonina, lähtutakse TDA artiklite 27–29 nõuetest.

T2L ja T2LF

Kuni PoUSi kasutuselevõtmiseni jäävad samaks dokumentide T2L ja T2LF täitmise ja kinnitamise üldpõhimõtted. Dokumendid kehtivad 90 päeva. Väljastatud volitatud kaubasaatja load jäävad kehtima kuni kordushindamiseni, mis viiakse läbi hiljemalt 01.05.2019.

PoUSi kasutuselevõtmisega asendatakse paberkandjal dokumendid T2L ja T2LF elektroonse dokumendi vormiga. Ettevõtted, kes taotlevad endale volitatud väljastaja loa vastavalt DA art 128, saavad ise kinnitada PoUSis T2L ja T2LF. Mittevolitatud ettevõtete puhul hakkab dokumente kinnitama toll.

Tolli kaubamanifest

Kuni PoUSi kasutuselevõtmiseni liidu kauba tollistaatuse tõendamine laevandusettevõte kaubamanifestiga jätkub seni kehtinud põhimõtete järgi.

Väljastatud volitatud kaubasaatja load jäävad kehtima kuni kordushindamiseni, mis viiakse läbi hiljemalt 01.05.2019. TSRS artikli 317a nimetatud manifesti täitmise ja kinnitamise põhimõtted on kirjeldatud DA artiklis 126a. Volitatud kaubasaatja manifesti (TSRS art 324a) põhimõtted on kirjeldatud DA artiklis 128. TSRS artiklis 324e nimetatud manifesti täitmise ja esitamise põhimõtted on kirjeldatud DA artiklites 129c ja 129d.

PoUSi kasutuselevõtmisega asendatakse loetletud manifestid elektroonse tolli kaubamanifestiga. Tolli kaubamanifesti volitatud väljastaja staatuse sätted kehtestatakse hilisemal etapil.

Kaubaarve või veodokument

Kuni PoUSi kasutuselevõtmiseni liidu kauba tollistaatuse tõendamise üldpõhimõtted kaubaarve või transpordidokumendi abil jäävad samaks, muutub väärtuse määr.

Liidu kauba tollistaatusega kauba korral, mille väärtus ei ületa 15 000 eurot, võib liidu kauba tollistaatuse lugeda tõendatuks selle kauba kohta koostatud kaubaarve või transpordidokumendi esitamisega eeldusel, et see käib ainult liidu kauba tollistaatust omava kauba kohta.

Kuni PoUSi kasutuselevõtmiseni, kui kaubaväärtus ületab 15 000 eurot, tuleb kaubaarve või transpordidokumendi kinnitamiseks pöörduda tolli. Alates PoUSi kasutuselevõtmisest kauba puhul, mille väärtus ületab 15 000 eurot, toimuvad liidu kauba tollistaatuse tõendamise formaalsused PoUSis.

Merekalapüügisaadused

Merekalapüügisaaduste ja nendest saadud toodete tollistaatuse tõendamisel hakkavad kehima järgmised põhimõtted:

 • kui kalalaeva kogupikkus on alla 10 m, liidu kauba tollistaatuse tõendamist ei nõuta
 • kui kalalaeva kogupikkus on 10 meetrit või rohkem, kuid mitte üle 15 meetri, võtab tolliasutus vastu paberipõhise püügipäeviku, lossimisdeklaratsiooni või ümberlaadimisdeklaratsiooni
 • kui kalalaeva kogupikkus on üle 15 meetri, kasutatakse liidu kauba tollistaatuse tõendamiseks püügipäevikut, lossimisdeklaratsiooni, ümberlaadimisdeklaratsiooni ja laevaseiresüsteemi.

T2M vormi enam ei kasutata.


Liidu kauba tollistaatuse tõendamine jätkub seni kehtinud põhimõtete järgi järgmistel juhtudel:

 • TIR- ja ATA-märkmikud, vorm 302
 • maantee-mootorsõidukid
 • pakendid
 • reisija pagasis olev kaup

 

24.01.2016