Sa oled siin

Muudatustest kauba päritolu määramisel

Mittesooduspäritolu

LTSis ei ole enam toodud, milliseid kaupu käsitletakse täielikult ühes riigis saadud või toodetud kaupadena ja samuti artiklit, mis käsitleb töötlust või toimingut, mille eesmärgiks on vaid teatavast riigist pärineva kauba suhtes kohaldatavatest normidest kõrvale hoiduda. Need on nüüd sätestatud komisjoni delegeeritud määruses. Lisatud on artikkel volituste delegeerimisest, et võtta vastu delegeeritud õigusakte sätestamaks reeglid mittesooduspäritolu määramiseks. Samuti on lisatud artikkel rakendamisvolituste andmisest, et sätestada päritolutõendite esitamine ja nende kontrollimine.

Rakendusmäärus sätestab päritolusertifikaadi toodetele, mille suhtes kohaldatakse impordil sooduskohtlemiseta erikorda, erikorraga seotud halduskoostöö ja väljastatud sertifikaatide järelkontrolli.

Rakendusmäärus ei käsitle enam mittesooduspäritolusertifikaadi väljastamist kauba ekspordil ega sätesta ka sertifikaadi vormi.

Delegeeritud määrus sätestab kaubad, mis on täielikult saadud ühes riigis või ühel territooriumil, majanduslikult põhjendamatu töötlemise või toimingu, minimaalse töö või töötluse, samuti tarvikuid, varuosi ja tööriistu ning neutraalseid tegureid ja pakendeid käsitlevad sätted.

Delegeeritud määruse lisas, milles on toodud mittesooduspäritolu andvate oluliste töötlemistoimingute või tööde loetelu, on sätestatud rohkem tooteid kui praegustes rakendussätetes (nt on lisatud grupid 9, 17, 72, 73 jne). Iga loetletud grupi juures on toodud ka grupi abireegel, samuti mõnede gruppide juures teatud põhireeglid, grupi märkused või seal kus asjakohane, grupi abireegel segude kohta.

Sooduspäritolu

LTS sooduspäritolu osa on täiendatud, lisades sinna sätted, kuidas võetakse vastu päritolureegleid vastavate soodusmeetmete kohaldamise korral. Samuti on lisatud päritolureeglitest ajutisi erandeid võimaldavad sätted, artikkel volituste delegeerimisest ühepoolsete soodusmeetmete kohaldamiseks päritolureegleid käsitlevate õigusaktide vastuvõtmiseks ja artikkel rakendamisvolituste andmisest menetluseeskirjade vastuvõtmiseks, et hõlbustada päritolu määramist liidus ja meetmete kehtestamiseks erandite andmiseks.

Rakendusmäärusesse on lisatud tarnija deklaratsioone ja nende kontrolli käsitlevad sätted, mis praegu on sätestatud eraldi nõukogu määruses ja lisadesse on lisatud ka vastavad vormid. Samuti on lisatud heakskiidetud eksportija luba käsitlev artikkel ja artikkel eksportijate registreerimisest väljaspool liidu üldiste tariifsete soodustuste kava, kui see on vajalik seoses mõnele kolmandale riigile kehtestatud sooduskorraga. Põhjalikumalt on sätestatud ka väljaspool liidu üldiste soodustuste kava väljaantud või koostatud sooduspäritolutõendite asendamine ja päritolutõendite järelkontrolli puudutav osa.

Lisades on toodud päritolutõendite, teabesertifikaadi INF 4, registreeritud eksportija taotluse ja tarnija deklaratsioonide näidised.

Delegeeritud määrus hõlmab mõisteid, päritolustaatusega toodete mõiste määratlusi nii üldiste soodustuste kava kui ka teiste ühepoolsete soodustuste raames, kumulatsioonisätteid ja ka teabesertifikaatide INF 4, heakskiidetud eksportijate lubade taotlemise ja väljaandmise ning registreeritud eksportijate staatuse taotlemise vahendeid.

Lisades on toodud nii üldise soodustuste kava kui ka muude ühepoolselt antavate soodustuste jaoks nõutavad töötlemisreeglid.

 

24.01.2016