Sa oled siin

Muudatustest kauba ajutisel impordil ja lõppkasutusprotseduuril

Uue Liidu tolliseadustiku kohaselt on ajutise impordi ja lõppkasutusprotseduuri korral tegemist eriprotseduuridega ehk täpsemalt – erikasutusega. LTS art 210–225, DA art 161–183 ja RA art 258–271 sätestavad eriprotseduuride üldised sätted: eriprotseduuri kasutamiseks peab taotlema loa, esitama tagatise, pidama arvestust protseduurile suunatud kauba üle, vajadusel on võimalik kasutada ekvivalentkaupa, esitama protseduuri lõpetamise kokkuvõtte.

Ajutine import on reguleeritud LTS art 250–253, DA art 204–238, RA art 322–323. DA artiklites sätestatud täieliku ja osalise imporditollimaksu vabastamise tingimused on jäänud samaks, vaid sõnastus on viidud vastavusse ajutise impordi (Istanbuli) konventsiooniga. Ajutise impordi korral võib ekvivalentkaupa kasutada üksnes juhul, kui ajutise impordi luba koos täieliku imporditollimaksuvabastusega antakse kooskõlas DA artiklitega 208–211 (kaubaalused, konteinerid ja nende varuosad, tarvikud ja seadmed). Ajutise impordi kohta arvestuse pidamine on kohustuslik siis, kui toll seda nõuab. Kui kaup suunatakse ajutise impordi tolliprotseduurile enne 1. maid 2016 ja protseduuri ei ole enne kõnealust kuupäeva lõpetatud, lõpetatakse protseduur kooskõlas määruse (EMÜ) nr 2913/92 ja määruse (EMÜ) nr 2454/93 asjakohaste sätetega.

Lõppkasutusprotseduur on kauba vabasse ringlusse lubamine tollimaksuvabastuse või vähendatud tollimaksumääraga kauba erikasutuse tõttu. Lõppkasutus on reguleeritud LTS art 254, DA art 239. Eriprotseduuride üldised sätted reguleerivad lõppkasutuse loa taotlemist, menetlemist, arvestuse pidamist, ekvivalentkauba kasutamist ning protseduuri lõpetamise kokkuvõtte andmestik.  
 

24.01.2016