Sa oled siin

Muudatustest ajutisel ladustamisel

Ajutise ladustamise olemus LTS rakendumisega ei muutu, tegemist on endiselt olekuga tollile kaupade esitamise järgselt kuni tolliprotseduurile suunamiseni või taasväljaveoni. Eesti ettevõtete seisukohalt on kõik planeeritavad täpsustused/muudatused positiivse iseloomuga.

 Lühike kokkuvõte muudatustest:

1. Ajutise ladustamise koha pidamiseks on vajalik tolli luba, mis tähendab, et juhud, kui loa väljastamist nõutakse, ühtlustatakse kõikjal Euroopa Liidus. Lubade andmekoosseis ühtlustatakse kõikides liikmesriikides 2017. aastal uue lubade süsteemi rakendumisel. Enne 1. maid 2016 väljastatud tolliterminalide ja hoiukohtade load kehtivad kuni nende ümberhindamiseni MTA poolt. Siseriiklikku õigust muudetakse viisil, mis ühtlustab tolliterminali ja hoiukoha load.

2. Ajutise ladustamise kohtadele laieneb võimalus taotleda rohkem kui ühte liikmesriiki puudutavat luba. Taotlusele rakendub tavapärane riikidevaheline konsultatsioonimenetlus.

3. Ajutise ladustamise koha pidamise loa saamise aluseks on tagatise esitamine. Täna taolist üle-liidulist nõuet ei kehti (uued tagatise määramise nõuded laienevad pärast 1. maid 2016 väljastatavatele lubadele).

4. Piiratud juhtudel on lubatud ajutiselt ladustatud kaupade vedu erinevate ajutise ladustamise kohtade vahel ilma transiidi protseduurita. Teatud juhtudel (erinevad isikud) on vedu lubatud vaid AEO-dele.

5. Kaupade ajutise ladustamise tähtaeg pikeneb oluliselt ning uueks tähtajaks, mille jooksul kaubad tuleb tolliprotseduurile suunata või reeksportida, on 90 päeva.

6. Kaubad suunatakse ajutisele ladustamise ajutise ladustamise ülddeklaratsiooniga, mille õigsuse kontrollimise osas kehtivad sarnased nõuded tollideklaratsiooniga (lisadokumentide nõudmine, kaupade läbivaatus, sh osaline, proovide/näidiste võtmine). Ajutise ladustamise ülddeklaratsiooniks võib olla ajutise ladustamise andmetega täiendatud:

  • Sisenemise ülddeklaratsioon
  • Manifest
  • Transiidideklaratsioon

Eelnevate puudumisel loetakse ajutise ladustamise ülddeklaratsiooniks ladustamisteade.

Ajutise ladustamise ülddeklaratsiooni esitajate ring ei ole piiratud – vedaja või tema esindaja. Ladustamisteate esitamise õigus on ainult tolliterminali pidajal.

7. Ajutise ladustamise ülddeklaratsioon on lubatud isiku taotlusel tolli poolt kehtetuks tunnistada, kui nendega kaetud kaupu ei esitata tollile. Eelnev ei kehti transiidideklaratsiooni ja ladustamisteate korral, kuna kaup on juba tolliterritooriumile toimetatud.

8. Nõuded laoarvestusele jäävad üleminekuperioodil sarnaseks täna kehtivale. Erisuseks on kaupade vedu ajutise ladustamise raames ning tolliterminalid, kes nimetatud loa saavad, peavad vastava info laoarvestusse kandma.

9. Ladustamisele suunamisel tuvastatud erinevuste osas on olulisemaks muudatuseks piirangud erinevuste esitamisele. Erinevusi ei ole võimalik esitada, kui toll teavitab isikut kauba kontrollist või on tuvastanud ebaõiged andmed. Erinevustena ei vaadelda kaupa, mille kohta ajutise ladustamise ülddeklaratsioon on esitamata.

10. Tollil on õigus ajutiselt heaks kiita kaupade esitamise/ladustamise koht ajutise ladustamise kohana.

 

24.01.2016