Lühendid ja tähised

* viitab uuele alamrubriigile
viitab eelmisel aastal kasutatud, kuid erineva sisuga alamrubriigile
AD F/M täiendav tollimaks jahult
AD S/Z täiendav tollimaks suhkrult
b/f pudel
cm/s sentimeetrit sekundis
EA põllumajandusmaksuosa
euro
INN rahvusvaheline vabanimetus
INNM muudetud rahvusvaheline vabanimetus
ISO Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon
Kbit 1024 bitti
kg/br brutomassi kilogramm
kg/net netomassi kilogramm
kg/net eda vedelikuta netomassi kilogramm
100 kg/net mas kuivaine netomassi 100 kilogrammi
MAX maksimum, maksimaalselt
Mbit 1 048 576 bitti
MIN miinimum, minimaalselt
ml/g milliliitrit grammi kohta
mm/s millimeetrit sekundis
RON uurimismeetodil määratud oktaanarv

Märkus:
Tollimaksude loendi 1. veerus nurksulgudes olev rubriigi number näitab, et see rubriik on välja jäetud (näiteks rubriik [1519]).

Uuendatud 29.01.2010

 

06.04.2016