Eksport osasaadetiste kaupa

Kui kaubad viiakse väljumistolliasutusse ühe saadetisena, kuid teatud põhjustel (näiteks lepingu muudatus või ootamatu erikokkulepe eksporttehingu osapoolte vahel) väljub kaup rohkem kui ühe saadetisena, tuleb sellest teavitada väljumistolliasutust.

Kui kaup väljub osasaadetistena läbi sama väljumistolliasutuse, kontrollib väljumistolliasutus kaupade tegelikku väljumist ja registreerib kaupade väljumise ekspordikontrollisüsteemis (Export Control System, ECS), kui kõik osasaadetised on välja viidud.

Kui kaup väljub osasaadetistena läbi erinevate väljumistolliasutuste, esitab deklarant põhjendatud taotluse väljumistolliasutusse, kuhu kaup algselt esitati, ekspordi saatedokumendi (Export Accompanying Document, EAD) koopiate kinnitamiseks.

Iga osasaadetise kohta kinnitatakse üks koopia (märksõna „OSASAADETIS", tolliasutuse tempel, kuupäev, ametniku pitsati jäljend ja allkiri), mis esitatakse osasaadetise väljumisel läbi erinevate väljumistolliasutuste.

Iga väljumistolliasutus teeb osasaadetise väljumise kohta kinnitusmärke ja tagastab selle väljumistolliasutusele, kuhu kogu saadetis algselt esitati.

Väljumistolliasutus, kuhu kogu saadetis algselt esitati, registreerib kaupade väljumise ECSis, kui kõik osasaadetised on välja viidud.

Kui osasaadetised väljuvad õhu- ja meretranspordiga, registreerib klient osasaadetised väljumismanifestide töötlemise süsteemis (Outward Manifest, OMF) vastavalt ECS II ja OMF kasutusjuhendile.

Kui hiljemalt 150. päevaks pärast kauba vabastamist ei ole kogu deklareeritud kaup välja viidud, teavitab klient sellest väljumistolliasutust, kus registreeritakse väljumine tegelikult väljunud koguse kohta.
 

31.08.2017