Vormi INF 9 esitamisest ja täitmisest

Vormi esitamisest

Vormil INF 9 näitab tulumaksusoodustusega nimekirja kantud mittetulundusühing, sihtasutus ja usuline ühendus (edaspidi kõik koos ühing) kalendriaastal saadud kingitused, annetused ja muud tulud rahalises väärtuses ning nende kasutamise viisi. Deklaratsioon esitatakse ka juhul, kui kalendriaastal ei ole annetusi või muid tulusid saadud ega kulutusi tehtud.

Vormi esitamise tähtpäev on 1. juuli (eelmise kalendriaasta kohta). Kui ühing kanti nimekirja 1. juulist, esitatakse vorm INF 9 kalendriaastal nimekirjas oldud aja eest (näiteks 1. juuli – 31. detsember).

Vormi on kõige mugavam esitada elektroonselt e-MTAs, sisestades andmed käsitsi või laadides deklaratsiooni üles XML-failina. Kui on makstud maksuvabasid stipendiume rohkem kui viiele isikule, on elektrooniline esitamine kohustuslik.

Alternatiivina on võimalik vormi esitada ka posti teel või tuua see teenindusbüroosse.

Vormi täitmisest

Vormi täidetakse eurodes sendi täpsusega. Juhime tähelepanu sellele, et vormi tuleb täita tekkepõhise raamatupidamisarvestuse alusel. See tähendab, et peamiselt tuleb juhinduda Raamatupidamise Toimkonna juhendist RTJ 14. Raamatupidamise küsimustes saab abi Raamatupidamise Toimkonnalt.

Vorm koosneb neljast osast:

  • I osas deklareeritakse saadud tulud ja tulude arvelt tehtud kulud.
    Kulude hulgas ei deklareerita sportlasele makstud sportlasestipendiumit (spordiseaduse § 101) ja sportlasetoetust (spordiseaduse § 105).
    Elektroonsel vormil summeerib süsteem automaatselt tulud ja kulud kokku, koodidel 19050 ja 19170.
  • II osas deklareeritakse maksuvabad stipendiumid, v.a sportlasestipendium (spordiseaduse § 101). Koodilt 19220 summeeritakse makstud maksuvaba stipendiumi summad kokku koodile 19101.
  • III osas deklareeritakse seotud isikutele jagatud vara või tehtud väljamaksete ning rahaliselt hinnatava soodustuste summa.
  • IV osas kirjeldatakse aasta jooksul läbiviidud olulisemaid avalikes huvides heategevuslikke tegevusi. Näiteks: mis oli edukas, suuremad plaanid edaspidiseks, võrdlusandmed (annetused, kingitused, liikmete arv vms võrreldes eelneva aastaga/aastatega), olulisemad sündmused valdkonnas, läbiviidud projektide ja ürituste kirjeldus jne.
    IV osa täitmine on kohustuslik. Elektroonset vormi ei ole võimalik kinnitada/esitada, kui tegevused on kirjeldamata.

Avalik päring

Vormil INF 9 näidatud andmed on maksukorralduse seaduse § 27 lõike 1 punkti 7 alusel avalikud. Andmeid on võimalik vaadata päringu kaudu.

Vormi esitamata jätmisest

INF 9 esitatakse ka siis, kui ühingul eelmisel aastal tegevust ei toimunud või tulud ja kulud puudusid, kuid ühing oli kantud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja.

Ühing, kes on vähemalt kolm korda järjest jätnud esitamata aruande või deklaratsiooni õigusaktides ettenähtud tähtajal, kustutatakse nimekirjast (tulumaksuseaduse § 11 lõige 71).

18.09.2020