Usuliste ühenduste nimekirja kandmine

Järgnevalt selgitame usuliste ühenduste tulumaksusoodustusega MTÜ, SA ja usuliste ühenduste nimekirja kandmise reegleid.
 

1. Usulise ühenduse mõiste


Religiooni valdkonnas saavad nimekirja taotlejateks olla usulised ühendused ja usuühingud. Kirikute ja koguduste seadus (KiKoS) nimetab usuliste ühenduste alaliikidena:

  • kiriku,
  • koguduse,
  • koguduste liidu,
  • kloostri,
  • välislepingu alusel tegutseva kiriku (selleks kirikuks on Rooma-Katoliku Kirik) institutsiooni.

Kiriku, koguduse, koguduste liidu ja kloostri põhitegevuseks on oma usu tunnistamine ja viljelemine, eeskätt jumalateenistuste, usuliste koosolekute ja talituste vormis, ning usutunnistusekohane või oikumeeniline moraali-, eetika-, haridus-, kultuuri-, diakoonia-, sotsiaalse rehabilitatsiooni alane või muu tegevus väljaspool kirikule või kogudusele iseloomulikke usuliste talituste ja teenistuste vorme. Kiriku, koguduse, koguduste liidu ja kloostri eesmärk või põhitegevus ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine (KiKoS § 3 lõiked 1 ja 2).
 

2. Nimekirja kandmine


Tulumaksuseaduse (TuMS) § 11 kuni 31.12.2010 kehtinud redaktsiooni järgi kanti usulised ühendused nimekirja automaatselt, ilma taotlust esitamata. Need usulised ühendused, kes soovivad nimekirja saada pärast 01.01.2011, peavad esitama taotluse nimekirja kandmiseks.

Vorm TMIN ja selle täitmise juhis »


2.1 Erisused nimekirja kandmisel


Selleks, et esitada taotlus nimekirja kandmiseks, peavad olema täidetud TuMS §-s 11 toodud nõuded, välja arvatud teatud erisused, mis kehtivad ainult usulistele ühendustele:

  • usuline ühendus võib jagada oma vara või tulu ja anda rahalisi hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele ning seotud isikutele juhul kui eelnevalt nimetatud isik kuulub ühenduse sihtrühma ega saa võrreldes teiste sihtrühma kuulujatega täiendavaid hüvesid ega soodustusi (TuMS § 11 lg 3);

  • tegevuse lõpetamisel ei pea usuline ühendus andma oma vara nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule (TuMS § 11 lg 3). Kirikusse või koguduste liitu kuuluva koguduse või kloostri lõpetamisel läheb pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist järelejäänud vara vastavale kirikule või koguduste liidule. Kiriku, koguduste liidu, kirikusse või koguduste liitu mittekuuluva koguduse või kloostri põhikirjalise tegevuse lõpetamisel läheb pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist järelejäänud vara üle riigile ning seda võib kasutada ainult heategeval või hariduslikul otstarbel (KiKoS § 27);

  • usulisel ühendusel puudub eelneva tegutsemise ja majandusaasta aruande esitamise nõue. Nimetatud tingimusi ei kohaldata kogudusele, kloostrile või välislepingu alusel tegutseva kiriku institutsioonile, kes kuulub nimekirja kantud kirikusse või koguduste liitu. Kui taotluse esitanud kogudus ei kuulu nimekirja kantud kirikusse või koguduste liitu, siis peab olema täidetud TuMS § 11 lõike 4 punkti 11 nõue.

Kui usuline ühendus on kantud tulumaksusoodustusega nimekirja ja ilmneb, et TuMS §-s 11 toodud nõudeid ei täideta, siis Maksu- ja Tolliametil on õigus alustada usulise ühenduse nimekirjast kustutamiseks vajalike toimingutega.

Tulumaksusoodustusega nimekirjast kustutamine »
 

06.05.2020