Tulumaksusoodustusega nimekirja kuulumise eelised

Enne tulumaksusoodustusega nimekirja kuulumiseks taotluse esitamist tasub ühingul kaaluda, kas nimekirjas olemine on ühingu tegevuseks vajalik.

Nimekirjas olevale ühingule laienevad teatud maksusoodustused, kuid ka täiendavad kohustused.

 

I Maksusoodustused
 

1. Stipendiumid õppe- ja teadustööks ning loome- ja sporditegevuseks


Nimekirjas olevatel ühingutel on võimalik teatud tingimustel maksta maksuvabalt stipendiume õppe- ja teadustööks ning loome- ja sporditegevuseks.

Maksuvaba stipendiumi maksmise tingimusteks on:

 • stipendiumikonkurss peab olema avalik, st et sellest on teavitatud vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes, kohalikus ajalehes, stipendiumi maksja veebilehel või valdkondlikku teavet sisaldaval veebilehel;
 • stipendiumi ei tohi maksta ühinguga seotud isikule või annetajale, kes on annetanud viimase 12 kuu jooksul (tulumaksuseaduse § 19 lg 6);
 • stipendiumi ei saa maksuvabalt maksta töötajatele (kui makstakse, siis maksustatakse väljamakse töötasuna);
 • stipendium vastab tulumaksuseaduse § 19 lg 7 definitsioonile. Vastavalt sellele on stipendium tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. Stipendiumina ei käsitata väljamakset, millega tunnustatakse või tasustatakse mingit tegevust või mille tegemisega väljamakse tegija omandab õigused teosele.
   

2. Nimekirja kuulujatele tehtavad annetused on ettevõtjast annetaja jaoks teatud piires maksuvabad


Juriidilistel isikutel on võimalik teha nimekirja kantud ühingutele kingitusi ja annetusi teatud piires maksuvabalt.

Maksuvabastuse piirmääradeks on:

 • 3% kalendriaasta algusest kasvavalt isikustatud sotsiaalmaksuga väljamaksete summast või
 • 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist.

Kuna tulumaksuseaduse kohaselt arvutatakse 10% maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele, saab seda piirmäära kasutada pärast seda, kui majandusaasta kasum on kinnitatud. Niisiis tuleb maksumaksjal teha valik kahe piirmäära kasutamise vahel. Kuna tegemist on väljamaksetega, millele kohalduvat maksusoodustust saab kasutada summeeritult aasta algusest, saab kalendriaasta jooksul makstud tulumaksu osas teha ümberarvestust ning maksumaksja võib igal kuul valida, kumba piirmäära kasutada.

Aasta lõplik maksukohustus selgub maksumaksja viimasest piirmäära valikust.
 

3. Füüsiline isik saab annetused maha arvata oma maksustatavast tulust


Kalendriaastal nimekirjas olevale ühingule tehtud annetused on füüsilisel isikul võimalik deklareerida oma tuludeklaratsioonis, mis esitatakse igal aastal 31. märtsiks.

Nimekirjas olevad ühingud esitavad igal aastal 1. veebruariks vormi INF 4 „Kingituste ja annetuste deklaratsioon“, mille alusel kannab Maksu- ja Tolliamet need andmed eeltäidetud füüsilise isiku tuludeklaratsioonile.

Tuludeklaratsiooni esitamise ja tulust mahaarvatavate kulude kohta saab täpsemat infot siit.
 

4. Vastuvõtukulud


Maksuvabad on külaliste, koostööpartnerite ja/või vabatahtlike vastuvõtmisel tehtud kulud toitlustamisele, majutamisele, transpordile või meelelahutusele. Maksuvabasid vastuvõtukulusid ei deklareeri ühing TSD lisas 5.
 

5. Teisele nimekirjas olevale isikule põhikirjalistel eesmärkidel tehtud annetused ja kingitused


Maksuvabad on teisele nimekirjas olevale ühingule põhikirjalistel eesmärkidel tehtud annetused ja kingitused.
 

6. Enda vara üle andmine oma heategevuslike ja avalikes huvides olevate eesmärkide saavutamiseks


Ühingul on võimalik oma vara teisele isikule maksuvabalt üle anda, kui seda tehakse oma heategevuslike ja avalikes huvides olevate eesmärkide saavutamiseks. Vahendite üleandmine peab olema dokumentidega tõendatud ning ühing peab suutma põhjendada, kuidas see on seotud tema heategevusliku ja avalikes huvides tegutsemisega. Vastasel korral loetakse üleantud vara turuhind kingituseks ja deklareeritakse TSD lisas 5 koodil 5180.
 

7. Noorte- ja projektilaagrite ning spordivõistluste meened osalejale 32 euro väärtuses


Noortelaagris, projektlaagris või spordivõistlusel osalejale (näiteks laagri parimatele või võistluse võitjatele) võib kinkida maksuvabalt meeneid väärtusega kuni 32 eurot osaleja kohta.
 

8. Toimetulekuabi


Toimetulekuabi on võimalik osutada nii rahas (maksuvaba piirmäära ulatuses) kui ka materiaalselt.

Toimetulekuks osutatud materiaalne abi võib seisneda rahalise toetuse maksmises, tasuta või soodushinnaga kauba üleandmises või teenuse osutamises (nt toitlustamine teatud perioodi jooksul; toidupakid; humanitaarabi korras riiete, jalanõude, majapidamistarvete vms soetamine või väljastamine; eriarstide suunamiskirja alusel eriarstide juurde uuringutele sõidu maksmine; prillide, kuuldeaparaatide ja ravimite eest tasumine; eluliselt vajalike majapidamistarvete soetamise või remondiga seotud kulude katmine, jne). Abi ei pea väljenduma ühe konkreetse tegevusena, see võib olla ka kombineeritud (nt toit ja riietusesemed). Toimetulekuks osutatakse abi olukorras, kus abisaaja võimalused endaga toime tulla ei ole piisavad.

Maksuvabastuse piirmäärad:

 • rahalise abi piirmäär on sätestatud tulumaksuseaduse § 49 lg 6 punktis 3 ning see on piiratud leibkonnaliikme kuu keskmise väljaminekuga (leibkonnaliikme kulutused aastas/12 kuuga);
 • toimetulekuks osutatud materiaalne abi hõlmab kogu ainelist abi ning selle maksuvaba andmine ei ole piiratud, st osutatud materiaalne abi maksustamisele ei kuulu.

Leibkonnaliikme kulutused aastas leiate statistikaameti lehelt.

 

9. Vabatahtlikule makstav maksuvaba summa, ülesannete täitmiseks välismaal


Ühingutel on võimalus maksta ühingu tegevuses osalevale vabatahtlikule ühingu heaks välismaal ülesannete täitmise eest maksuvabalt summa, mis on võrdne välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmääraga. Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus, ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta.
 

II Täiendavad kohustused
 

Nimekirjas püsimiseks peab ühing täitma tulumaksuseaduse §-s 11 toodud kohustusi korrektselt ja õigeaegselt. Kohustustest mittekinnipidamisel kustutab Maksu- ja Tolliamet ühingu nimekirjast.

Nimekirjast kustutamisest saab täpsemalt lugeda juhendist „Tulumaksusoodustusega nimekirjast kustutamine alates 01.01.2015".

Täiendava kohustusena on nimekirjas olevatel ühingutel vaja esitada igal aastal Maksu- ja Tolliametile järgneva aasta:

 • 1. veebruariks deklaratsiooni vorm INF 4 „Kingitused ja annetused“
 • 1. juuliks deklaratsiooni vorm INF 9 „Kingituste, annetuste ja muude tulude kasutamise deklaratsioon"
  Kehtivad vormid on kättesaadavad siit.

   
04.09.2020