Sa oled siin

Tulumaksusoodustusega nimekirjast kustutamine alates 01.01.2015

Maksu- ja Tolliametil (edaspidi MTA) on õigus alustada ühingu nimekirjast kustutamiseks vajalike toimingutega juhul, kui tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas (edaspidi nimekiri) olev ühing ei vasta tulumaksuseaduses (edaspidi TuMS) §-s 11 sätestatud nimekirja nõuetele.
 

1. Ühingu tegevus ei vasta nõuetele, kui:

(TuMS § 11 lõikes 2)

 • ühing ei tegutse avalikes huvides;
 • ühing ei tegutse heategevuslikult;
 • ühing jagab oma vara või tulu või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- või kontrollorgani liikmetele, viimase 12 jooksul ühingule annetusi teinud isikule või ühingu juhtimis- või kontrollorgani liikmele või nimetatud isikutega seotud isikutele (v.a sotsiaalhoolekandega tegelevad ühingud, usulised ühingud ning kui seotud isik kuulub ühingu sihtrühma ega saa võrreldes teiste sihtrühma kuulujatega täiendavaid hüvesid ega soodustusi);
 • ühingu lõpetamise korral ei anta vara üle nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule (v.a usuline ühendus);
 • ühingu halduskulud ei vasta ühingu tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele;
 • ühingu töötajate ja juhtumis- või kontrollorgani liikmetele makstav tasu ületab samasuguse töö eest ettevõtluses harilikult makstavat tasu

või (TuMS § 11 lg-tes 4, 7 või 71 nimetatud asjaolud)

 • ilmneb, et ühing ei tegutse kooskõlas põhikirjaga;
 • ei kasuta majandustegevusest saadud tulu peamiselt heategevuslikult avalikes huvides;
 • tegeleb asutaja või annetaja kauba või teenuse reklaamimisega (v.a kui ühing osutab reklaamiteenust lepingu alusel turuhinnaga) või sihtrühma kuuluva isiku kutsealase tegevuse või ettevõtluse soodustamisega;
 • ühing ei ole MTA-le teatanud sellisest oma põhikirjas tehtud muudatusest, mille tulemusel ühing ei vasta enam nimekirja kandmise tingimustele;
 • kes on vähemalt 3 korda järjest jätnud esitamata aruande või deklaratsiooni õigusaktides ettenähtud tähtajal või korras või kes on vähemalt 3 korda järjest hilinenud maksusumma tasumisega;
 • keda lõpetatakse või kelle suhtes on algatatud pankrotimenetlus;
 • MTA poolt on tuvastatud tulumaksuvabade stipendiumite (TuMS § 19 lg 6 või 7) maksmise rikkumine.


2. Ühingu nimekirjast kustutamise toimingud


Alates 01.01.2015 muudeti ühingute nimekirjast väljaarvamise aluseid. Osad väljaarvamise alused annavad maksuhaldurile õigust kaalutlusõiguseks ning teised ei anna.

Kaalutlusõiguseta on MTA-l kohustus nimekirjast välja arvata ühing, kes:

 • on esitanud selleks kirjaliku taotluse;
 • kes on vähemalt 3 korda järjest jätnud esitamata aruande või deklaratsiooni õigusaktides ettenähtud tähtajal või korras või vähemalt 3 korda järjest hilinenud maksusumma tasumisega;
 • keda lõpetatakse.

Samas näiteks kui on tuvastatud stipendiumite maksmise tingimuste rikkumine, on maksuhaldurile antud võimalus otsustada igal juhtumil eraldi, kas tuvastatud rikkumine õigustab ühingu nimekirjast väljaarvamist või mitte. Seega on tegu kaalutlusotsusega, mis võimaldab maksuhalduril arvestada rikkumise tõsidust ja muid asjaolusid. Rikkumise tingimused teeb maksuhaldur kindlaks kontrollimenetluse käigus.

MTA on võimalik kustutada ühing nimekirjast väljastades ühingule:

 • hoiatuse koos võimalusega ühingul puudusi kõrvaldada (maksuhalduril kaalutusõigus);
 • või kustutada ilma hoiatuseta (maksuhalduril puudub kaalutlusõigus, rikkumine on piisavalt oluline).
   

2.1 Ühingu nimekirjast kustutamine hoiatusega


Kui ühingu tegevus ei vasta TuMS § 11 nõuetele, siis teeb MTA kirjaliku hoiatuse nimekirjast kustutamise kohta. Hoiatus tehakse ühingule teatavaks 1. märtsiks või 1. septembriks.

Hoiatuses märgib MTA ühingu nimekirjast kustutamise põhjuse, õigusliku aluse ning annab puuduse kõrvaldamiseks tähtaja 1. aprillini või 1. oktoobrini.

Hoiatuse tegemisest teavitatakse asjatundjate komisjoni, mis koosneb üheksast mittetulundussektori esindajast (moodustatakse rahandusministri käskkirjaga), kui MTA hinnangul ühing ei tegutse heategevuslikult või avalikes huvides. Kui ühing ei ole kõrvaldanud MTA poolt antud tähtaja jooksul puudusi ning komisjon on kustutamiseks andnud soovituse, siis teeb MTA ühingule otsuse tema nimekirjast kustutamise kohta kirjalikult teatavaks 1. maiks või 1. novembriks.

Otsuses näidatakse nimekirjast kustutamise põhjus ja õiguslik alus.

MTA kustutab ühingu nimekirjast otsusega 1. juulist või 1. jaanuarist.
 

2.2 Ühingu kustutamine nimekirjast ilma hoiatuseta


Ühing kustutakse ilma hoiatuseta ning võimaluseta puudusi kõrvaldada, kui ühing on:

 • esitanud kustutamiseks kirjaliku taotluse 15. juuniks või 15. detsembriks;
 • vähemalt kolm korda järjest jätnud esitamata aruande või deklaratsiooni õigusaktides ette nähtud tähtajal või vähemalt kolm korda järjest hilinenud maksusumma tasumisega;
 • lõpetamisel.

Kui ühing ei nõustu MTA otsusega, on tal õigus esitada vaie 30 päeva jooksul alates otsuse saamisest. MTA lahendab vaide 30 päeva jooksul alates selle saamisest.

MTA teeb ühingule otsuse tema nimekirjast kustutamise kohta kirjalikult teatavaks 1. maiks või 1. novembriks.

Otsuses näidatakse nimekirjast kustutamise põhjus ja õiguslik alus.

MTA kustutab ühingu nimekirjast otsusega 1. juulist või 1. jaanuarist.

 

Jaanuar 2015 
 

05.01.2017