Tulumaksusoodustusega nimekirjast kustutamine

Maksu- ja Tolliametil (edaspidi MTA) on õigus alustada ühingu nimekirjast kustutamiseks vajalike toimingutega juhul, kui tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas (edaspidi nimekiri) olev ühing ei vasta tulumaksuseaduses (edaspidi TuMS) §-s 11 sätestatud nimekirja nõuetele.
 

1. Ühingu tegevus ei vasta nõuetele, kui:

(TuMS § 11 lõige 2)

 • ühing ei tegutse avalikes huvides;
 • ühing ei tegutse heategevuslikult;
 • ühing jagab oma vara või tulu või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- või kontrollorgani liikmetele, viimase 12 kuu jooksul ühingule annetusi teinud isikule või ühingu juhtimis- või kontrollorgani liikmele või nimetatud isikutega seotud isikutele (v.a sotsiaalhoolekandega tegelevad ühingud, usulised ühingud ning kui seotud isik kuulub ühingu sihtrühma ega saa võrreldes teiste sihtrühma kuulujatega täiendavaid hüvesid ega soodustusi);
 • ühingu lõpetamise korral ei anta vara üle nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule (v.a usuline ühendus);
 • ühingu halduskulud ei vasta ühingu tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele;
 • ühingu töötajate ja juhtumis- või kontrollorgani liikmetele makstav tasu ületab samasuguse töö eest ettevõtluses harilikult makstavat tasu

või (TuMS § 11 lg-tes 4, 7 või 71 nimetatud asjaolud)

 • ilmneb, et ühing ei tegutse kooskõlas põhikirjaga;
 • ei kasuta majandustegevusest saadud tulu peamiselt heategevuslikult avalikes huvides;
 • tegeleb asutaja või annetaja kauba või teenuse reklaamimisega (v.a kui ühing osutab reklaamiteenust lepingu alusel turuhinnaga) või sihtrühma kuuluva isiku kutsealase tegevuse või ettevõtluse soodustamisega;
 • ühing ei ole MTA-le teatanud sellisest oma põhikirjas tehtud muudatusest, mille tulemusel ühing ei vasta enam nimekirja kandmise tingimustele;
 • kes on vähemalt 3 korda järjest jätnud esitamata aruande või deklaratsiooni õigusaktides ettenähtud tähtajal või korras või kes on vähemalt 3 korda järjest hilinenud maksusumma tasumisega;
 • keda lõpetatakse või kelle suhtes on algatatud pankrotimenetlus;
 • MTA poolt on tuvastatud tulumaksuvabade stipendiumite (TuMS § 19 lg 6 või 7) maksmise rikkumine.


2. Ühingu nimekirjast kustutamise toimingud


Vastavalt seadusele on MTA-l kohustus nimekirjast välja arvata ühing, kes:

 • on esitanud selleks kirjaliku taotluse;
 • kes on vähemalt 3 korda järjest jätnud esitamata aruande või deklaratsiooni õigusaktides ettenähtud tähtajal või korras või vähemalt 3 korda järjest hilinenud maksusumma tasumisega;
 • keda lõpetatakse.

Teistel juhtudel, kui ühingu tegevus ei vasta TuMS § 11 nõuetele, siis teeb MTA kõigepealt kirjaliku hoiatuse nimekirjast kustutamise kohta ja annab võimaluse ühingutel puudused kõrvaldada.

Hoiatuses märgib MTA ühingu nimekirjast kustutamise põhjuse, õigusliku aluse ning kui puudus on kõrvaldatav, siis annab selle kõrvaldamiseks 30-päevase tähtaja.

Kui ühing ei ole kõrvaldanud MTA poolt antud tähtaja jooksul puudusi, siis teeb MTA ühingule otsuse tema nimekirjast kustutamise kohta kirjalikult teatavaks pärast 30 päeva möödumist nimekirjast kustutamise hoiatuse esitamise päevast või 30 päeva jooksul puuduste kõrvaldamise tähtaja möödumisest arvates. Otsuses näidatakse nimekirjast kustutamise põhjus ja õiguslik alus.

MTA kustutab ühingu nimekirjast otsusega otsuse tegemisele järgneva kalendrikuu 1. kuupäeval.

Kui ühing ei nõustu MTA otsusega, on tal õigus esitada vaie 30 päeva jooksul alates otsuse saamisest. MTA lahendab vaide 30 päeva jooksul alates selle saamisest.

 

15.03.2019