Kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu liikmed, valla- või linnavalitsuse liikmed, osavalla- või linnaosavanemad ja erisoodustus (seisuga 01.01.2015)

Tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) § 13 lg 1 sätestab, et ametnik TuMS tähenduses on ka ATS § 2 lõikes 3 nimetatud isik. TuMS § 48 lg 3 tuleneb, et töötajaks erisoodustuse saajana on ka ametnik (§ 13 lõige 1). Seega võrdsustatakse ATS § 2 lg 3 nimetatud isikud ametnikega TuMS § 13 lg 1 ja § 48 lg 3 mõistes.

Teenistuslähetus

Kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu liikmetele, valla- või linnavalitsuse liikmetele, osavalla- või linnaosavanematele (edasipidi ametnikud) rakendub teenistuslähetusega seotud kulude hüvitiste ja välislähetuse päevaraha maksmisel TuMS § 13 lg 3 punkt 1 ja Vabariigi Valitsuse 19.12.2012 määrus nr 112 „Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr.“ Ametniku teenistuslähetusse saatmisel ja selle vormistamisel tuleb juhinduda eelnimetatud määruses sätestatust. Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 32 eurot päevas. Üle maksuvaba piirmäära makstud välislähetuse päevaraha maksustatakse erisoodustusena TuMS § 48 lg 1 ja lg 4 punkti 1 alusel.

Isiklik sõiduauto

Ametnikele rakendub isikliku sõiduauto kasutamisega teenistusülesannete täimisel seotud hüvitise maksmisel TuMS § 13 lg 3 punkt 2 ja Vabariigi Valitsuse 14.07.2006 määrus nr 164 „Teenistus-, töö või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord“. Ametniku isikliku sõiduauto kasutamisel teenistusülesannete täitmisel ja arvestuse pidamisel tuleb juhinduda eelnimetatud määruses sätestatust. Isikliku sõiduauto kasutamisega seotud maksuvaba hüvitise piirmäär on arvestuse pidamisel kuni 335 eurot kalendrikuus. Üle maksuvaba piirmäära makstud hüvitis maksustatakse erisoodustusena TuMS § 48 lg 1 ja lg 4 punkti 5 alusel.

Tööandja sõiduauto

Kui ametnik kasutab kohaliku omavalitsuse omandis või valduses olevat sõiduautot tasuta või soodushinnaga tööandja tegevusega mitteseotud sõitudeks, siis rakendub TuMS § 48 lg 8 ja Rahandusministri 13.01.2011 määrus nr 2 „Erisoodustuse hinna määramise kord“. Eelnimetatud määruse §-s 1 on sätestatud tööandja sõiduauto kasutamise üle arvestuse pidamise kord. Kui tööandja sõiduauto kasutamise üle arvestust ei peeta ja ametnik kasutab sõiduautot tööandja tegevusega mittesoetud sõitudeks, siis on erisoodustuse hind 256 eurot kuus, mis maksustatakse tulu- ja sotsiaalmaksuga.

Muud erisoodustused

Kui ametnikud saavad TuMS § 48 mõistes erisoodustusi, siis kuuluvad antud hüved maksustamisele TuMS § 48 alusel sarnaselt teiste TuMS § 48 lg 3 ja 6 nimetatud isikutega.

Deklareerimine

Ametnikele antud erisoodustused kuuluvad deklareerimisele vorm TSD lisal 4.


11.04.2014
 

19.02.2016