Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltoetuste tulumaksuvabastus

Tulumaksuseaduse § 19 lg 3 p 3 sätestab, et tulumaksuga ei maksustata seaduses või valla- või linnavolikogu määruses sätestatud toetust, välja arvatud toetus, mida makstakse seoses ettevõtlusega, töö- või teenistussuhtega või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga, /…/.

Sotsiaalhoolekande seaduse (jõustunud 01.01.2016) § 14 lg 1 järgi kehtestab kohaliku omavalitsuse üksus sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra, mis peab sisaldama vähemalt sotsiaalteenuste ja -toetuste kirjeldust ja rahastamist ning nende taotlemise tingimusi ja korda. Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus korraldada sotsiaalteenuseid ja maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest kohaliku omavalitsuse üksuse kehtestatud tingimustel ja korras.

Valla- või linnavolikogu määruses sätestatud toetuste tulumaksuvabastuse rakendamine ei olene sellest, kas toetust rahastatakse riigieelarvest või kohaliku omavalituse eelarvest. Oluline on, et toetuse maksmine on sätestatud seaduses või valla- või linnavolikogu määruses.

19.02.2016