Mida loetakse põllumajandussaaduseks?

Tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) § 32 lg 4 kohaselt võib füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi FIE) omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulust peale dokumentaalselt tõendatud kulude mahaarvamist maksustamisperioodil veel täiendavalt maha arvata kuni 2877 eurot.

Kuna TuMS ei defineeri põllumajandussaadusi, saab termini lahtiseletamiseks tugineda Eesti keele seletavale sõnaraamatule, mille kohaselt on põllumajandus taime- ja loomakasvatust hõlmav majandusharu ning sõna „saadus” tähendab looduse vahendusel saadud või mingi protsessi tulemusena saadud/tekkinud toodet vms. Seega võime üldiselt öelda, et põllumajandussaaduseks on toodang või tulem, mis saadakse taime- või loomakasvatusega tegelemisel.

Mis puudutab põllumajanduslikku tootmist, siis selles osas on võimalik abi saada Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist (EMTAK 2008), mis on kättesaadav Statistikaameti kodulehelt.

Vastavalt EMTAK-ile jaguneb põllumajanduslik tootmine (jagu A osa 01) kaheks põhiharuks: taimsete ja loomsete saaduste tootmiseks, hõlmates nii mahepõllumajandust kui geneetiliselt muundatud teravilja ning loomade ja kodulindude kasvatust. Põllumajanduse alla kuulub põllukultuuride kasvatus avamaal ja kasvuhoonetes.

Tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, millal laieneb põllumajandussaaduse realiseerimisest saadud tulule täiendav maksuvabastus 2877 eurot ja millal mitte. Täiendav maksuvabastus kehtib ainult omatoodetud töötlemata põllumajandussaadustele. TuMS § 32 lg 5 annab loetelu, mida ei loeta töötlemiseks tulumaksuseaduse tähenduses. Selleks on põllumajandussaaduste puhastamine, sorteerimine, tükeldamine, kuivatamine, jahutamine ja pakendamine.

Seega näiteks, kui loomakasvatajad müüvad elusloomi, loomade toornahku ja liha, siis nimetatud toodete müügist saadud tulule laieneb täiendav maksuvabastus kuni 2877 eurot. Täiendav maksuvabastus ei laiene aga pargitud nahkade müügile, sest tegemist ei ole enam töötlemata põllumajandussaadusega. Sellest tulenevalt võib FIE jagada kulud vastavalt saadud tulu proportsioonile vormi E veergude 3 ja 4 vahel vastavalt sellele, kui suure osa tulust sai ta omatoodetud töödeldud ja töötlemata põllumajandussaaduse realiseerimisest.

06.02.2008
 


 

16.02.2016