Kes on seotud isikud?

Alates 01.01.2007 kuuluvad deklareerimisele ja maksustamisele FIE ja temaga seotud isikute vahelised tehingud juhul, kui ettevõtluse käigus tehtud tehingu väärtus on erinev omavahel mitteseotud isikute vahel tehtavate sarnaste tehingute väärtusest (ehk kasutatakse nn siirdehinda).

Tähelepanu tasub pöörata sellele, et tehingus seotud osapooleks olemine ei tähenda automaatselt maksukohustust. Seotud isikutega tehtud turuhinnast erinevates tehingutes (siirdehinnaga tehingutes) saab maksukohustus tekkida eelkõige juriidilisel isikul (nii residendil kui mitteresidendil), kuid ka FIE-l. Füüsilisel isikul ei teki sellistest tehingutest maksukohustust, kuid sellele vaatamata saab ta olla seotud osapooleks. Füüsilise isikuga turuhinnast erinev tehing võib maksukohustuse kaasa tuua teisele poolele, kui see on nt juriidiline isik või FIE. 

Kuid füüsiline isik peab turuhinnale tähelepanu pöörama tehingutel väärtpaberitega seotud isikutele. Nimelt ei saa tuludeklaratsioonis arvesse võtta kahju väärtpaberite võõrandamisest seotud isikule ega kahju seotud isikult turuhinnast kõrgema hinnaga omandatud väärtpaberite võõrandamisest.

Tulumaksuseadus annab seotud isikute mõistele lõpliku loetelu ja siit tulenevalt ei ole võimalik seotud isikute ringi muuta ega laiendada. Omavahel seotud isikuteks võivad olla nii füüsilised isikud omavahel kui ka füüsiline isik ja juriidiline isik, olenemata sellest, kas nad on residendid või mitteresidendid.

(Alljärgnevalt tuuakse välja seotud isikud, kus üheks pooleks on füüsiline isik. Sellised seotud isikud, kus mõlemad pooled on juriidilised isikud, on antud loetelust väljas. Täielikku loetlu vt tulumaksuseaduse §8)

Isikud on seotud kui:

1. isik on teise isiku abikaasa, otsejoones* sugulane, õde või vend, õe või venna alaneja* sugulane, abikaasa otsejoones sugulane, abikaasa õde või vend;

*otsejoones sugulased on ülenejad ja alanejad. Ülenejad sugulased on vanemad ja nende eellased, s.t kui üks isik põlvneb teisest, siis on nad otsejoones sugulased.
*alanejad sugulased on lapsed ja nende järglased.

Seega on selle punkti alusel omavahel seotud isikuteks ainult füüsilised isikud.

2. isikule kuulub üle 10% juriidilise isiku aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või õigusest juriidilise isiku kasumile;

Siin on omavahel seotud isikuteks füüsiline isik ja juriidiline isik ning seotuse olemasoluks on vajalik, et eespoolnimetatud näitaja oleks suurem kui 10%.

3. isikule koos temaga seotud isikutega kuulub kokku üle 50% juriidilise isiku aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või õigusest juriidilise isiku kasumile;

Siin vaadatakse seotust füüsilise isiku (ja temaga seotud füüsiliste või juriidiliste isikute) ja juriidilise isiku vahel.

Näiteks: osaühingu osakapitalist kuulub mehele 8%, tema elukaaslasele 8% (täitmata on teise punkti nõue), lisaks on 45% omanik ka mehe ema. Sellisel juhul on juriidilise isikuga seotud mehe ema (omab üle 10% osakapitalist), kuid juriidilise isikuga on seotud ka mees, kuna mehele kuulub koos temaga seotud isikutega (ema) 53%. Elukaaslane ei ole äriühinguga seotud isik, sest teised omanikud ei ole temaga seotud, mistõttu tema osalus jääb 8%-le.

4. isikutele kuulub üle 25% ühe ja sama juriidilise isiku aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või õigusest juriidilise isiku kasumile;

Selle punkti kohaselt on omavahel seotud isikuteks äriühingu suuromanikud (kes võivad olla nii füüsilised kui juriidilised isikud), sest osalusega üle 10% on nad nagunii juba seotud isikuteks äriühinguga, kelle osanikud nad on.

5. isik on teise isiku töötaja, töötaja abikaasa või otsejoones sugulane;

Siinkohal juhime tähelepanu, et töötaja on isik, keda loetakse töötajaks töölepingu seaduse alusel (mitte erisoodustuse saajate mõistes). Tööandja võib olla nii juriidiline kui ka füüsiline isik. Siin on seotud isikuteks tööandja ja tema töötaja, kuid ka töötaja abikaasa, lapsed, vanemad jne.

6. isik on juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige, juhtimis- või kontrollorgani liikme abikaasa või otsejoones sugulane.

Juriidilise isikuga seotud isikuteks selle punkti alusel on muu hulgas juhatuse või nõukogu liige, audiitor, revident, likvideerija, pankrotihaldur, välismaa äriühingu filiaali juhataja või Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses registreeritud püsiva tegevuskoha tegevjuht, täis- või usaldusühingut esindama volitatud osanik ning eespoolnimetatud isikute abikaasad, vanemad, lapsed jne.
 

18.01.2008
 

16.02.2016