Füüsilisest isikust ettevõtja KKK

Vastused füüsilisest isikust ettevõtja korduma kippuvatele küsimustele.

1. Kas FIE võib maksta maksuvaba päevaraha isikule, kellega ei ole sõlmitud töölepingut?

Töölepingu seaduse § 21 kohaselt võib tööandja töötaja lähetada tööülesannete täitmiseks väljapoole töölepinguga määratud töö tegemise kohta. Töölepingu seaduse § 40 lg 4 annab töötajale õiguse nõuda töölähetusega kaasnevate võimalikke tekkivate kulude hüvitamist mõistliku aja jooksul enne töölähetuse algust.

Seega ei saa füüsilisest isikust ettevõtja maksta isikule, kellega ta ei ole sõlminud töölepingut, päevaraha, mida vastavalt tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) § 13 lg 3 p 1 toodud piirmäärades saaks käsitada saaja maksuvaba tuluna.

Samuti ei saa FIE maksta maksuvaba päevaraha endale.

2. Kuidas peab FIE kajastama pankrotivarasse tagastatud summa?

Juhul kui kohus tunnistas kehtetuks võlgniku (FIE) poolt rahalise kohustuse täitmise võlausaldajale (FIE kliendile, kellele kuulutati pankrot), siis kohtu poolt FIE-le esitatud kohtunõude alusel pankrotivarasse tagastatud rahasumma võib kanda ettevõtluskuludesse ning näidata deklaratsiooni vormi E real 2.11 (muud kulud).

Pankrotivarasse tagastatud summa võrra suurendatakse ettevõtluse kulusid ning sellega vähendatakse maksustatavat tulu, mitte aga ei vähendata laekunud tulusid.

3. FIE on võtnud alates 01.01.200X erikontona kasutusele enne 01.01.2001 avatud pangakonto, millel oli 01.01.200X seisuga ettevõtlusega seotud ja mitteseotud raha. 03.01.200X kandis ta kontolt ära ettevõtlusega mitteseotud summa, jättes erikonto alguse seisuks 300 eurot ettevõtlusega seotud raha. Kas selliselt avatud erikontot käsitletakse maksustamisel erikontona?

Antud juhul saab maksustamisel käsitleda nimetatud pangakontot erikontona alates 04.01.200X, mitte aga alates 01.01.200X, sest ajavahemikus 01.01–03.01.200X oli pangakontol ka ettevõtlusega mitteseotud rahasumma. Maksustamisperioodi alguse erikonto seisuks võetakse 300 eurot, mis lahutatakse konto seisust maksustamisperioodi lõpul. Maksumaksja teatab erikonto andmed tuludeklaratsiooni esitamisel vormil E ning erikonto avamisest ei ole vaja eraldi teatada.

4. Suulisel kokkuleppel oma tööandjaga on töötajal õigus töövälisel ajal sorteerida ehitusjäätmeid ja viia leitud metallijäägid iseseisvalt oma transpordiga vanametalli kokkuostu ning metalli müügist saadud raha jätta endale. Kas sarnase tegevuse jätkamisel võib saadud tulu deklareerida kasuna vara võõrandamisest või peab looma firma või olema füüsilisest isikust ettevõtja ning millised dokumendid peab lisama tuludeklaratsioonile?

Ettevõtlus on isiku iseseisev majandus- või kutsetegevus, mille eesmärk on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest.

Küsimuses esitatud andmetest nähtub, et eraisikuna kogutakse ja müüakse süstemaatiliselt metallijäätmeid, tehakse transpordikulusid, saadakse tulu, mis ilmselgelt viitab eraisiku ettevõtluse tunnustele (tegutsemise kestvus, tulude saamisega seotud kulud, kavatsus kasumit teenida jne). Sellest tulenevalt on maksustamise seisukohast tegemist ettevõtlusest saadud tuluga, mis kuulub maksustamisele kui ettevõtlustulu. Eraisik võib omal äranägemisel teostada oma ettevõtlust kas füüsilisest isikust ettevõtjana või äriühingu kaudu.

Äriseadustiku (ÄS) § 3 lg 2 kohaselt peab füüsilisest isikust ettevõtja enne tegevuse alustamist esitama avalduse enda kandmiseks äriregistrisse. Täiendavaid dokumente esitatakse maksuhalduri nõudmisel, mistõttu tuludeklaratsioonile neid ei ole vaja lisada.

5. Kas on vajalik teatada FIE ettevõtluse peatamisest ja mis kaasneb ettevõtluse peatamisega?

Kuna FIE peab olema äriregistris registreeritud, siis tegevuse peatamisest tuleb tal teavitada äriregistri pidajat, märkides avaldusele ajavahemiku, millal ettevõte ei tegutse.

FIE poolt avalduses märgitud ajavahemikus, millal ettevõtlus on peatatud, ei loeta isikut maksustamise seisukohast füüsilisest isikust ettevõtjaks ning peatatud ettevõtluse ajal ei ole vaja maksta tulu- ega sotsiaalmaksu avansilisi makseid. Seni kuni FIE ei ole oma ettevõtlust peatanud, säilivad tal kõik maksuseadustes FIE-le ettenähtud kohustused, sealhulgas tulu- ja sotsiaalmaksu avansiliste maksete kohustus.

Kuna TuMS § 14 lg 1 kohaselt maksustatakse ettevõtlustulu olenemata selle laekumise ajast, siis ka ettevõtluse peatamise ajal laekunud ettevõtlustulu võetakse maksustamisel arvesse. Ettevõtluse peatamise ajal tehtud kulutusi ettevõtlustulust maha ei arvata, sest kui võtaksime arvesse ka ettevõtluse peatamise ajal tehtud kulutused, siis oleks ettevõtluse tulude ja kulude käsitlus sama, mis ettevõtluse jätkamisel ning ettevõtluse peatamine kaotaks oma mõtte.

Samas peab arvestama, et kui FIE tegevus on peatatud rohkem kui 12 kuud, loetakse vara, mille soetamismaksumus on kantud ettevõtluse kuludesse, isiklikku tarbimisse võetuks ning ettevõtlustulule lisatakse vara turuhind. Vastavalt ravikindlustuse seaduse § 10 lõikele 4 peatub ravikindlustuskaitse kahe kuu möödumisel ettevõtluse peatamise kandmisest äriregistrisse või maksukohustuslaste registrisse. Sama paragrahvi lõike 6 kohaselt ei kohaldata lõikes 4 sätestatut ettevõtluse peatamise korral ajaks, millal kindlustatud isikul on õigus saada ajutise töövõimetuse hüvitist.

Peale peatamise lõpukande kuupäeva jätkub kindlustuskaitse ilma ooteajata.

6. Kuidas toimub FIE ettevõtluse lõpetamisest teatamine?

Ettevõtluse lõpetamiseks esitab FIE avalduse äriregistrile vastavasisulise kande tegemiseks.

Äriseadustiku § 59 lg 3 kohaselt kustutatakse füüsilisest isikust ettevõtja äriregistrist tema avalduse või seaduses sätestatud muul alusel. Tähelepanu tuleb pöörata ka asjaolule, et kandeavaldus vaadatakse läbi 5 tööpäeva jooksul arvestades avalduse saabumist (ÄS § 53 lg 1).

Äriregistri kanne jõustub, kui kandele on alla kirjutanud kandemääruse täitnud isik ja kande otsustamiseks pädev isik (ÄS § 34 lg 1). Äriregistrisse teeb registripidaja kande hiljemalt viiendal tööpäeval pärast kandemääruse allakirjutamist

Käibemaksukohustuslasest FIE peab enne äriregistrile kustutamise avalduse esitamist taotlema enda kustutamist käibemaksukohustuslaste registrist.

Ettevõtluse lõpetamisel loetakse vara, mille soetamismaksumus on kantud ettevõtluse kuludesse isiklikku tarbimisse võetuks ning ettevõtlustulule lisatakse vara turuhind. Samas kui FIE on faktiliselt sunnitud ettevõtluse lõpetama, kuid ei esita avaldust äriregistrist kustutamiseks, siis on tal kohustus jätkuvalt maksta tulu- ja sotsiaalmaksu avansilisi makseid.

Vastavalt ravikindlustuse seaduse § 10 lõikele 3 lõpeb FIE kindlustuskaitse kahe kuu möödumisel kustutuskande tegemisest  äriregistris  või maksukohustuslaste registris.

7. Kuidas peab füüsiline isik, kes ei ole registreeritud FIE-ks kajastama oma tulu füüsilise isiku tuludeklaratsioonis, kui tulu on tekkinud teenuse osutamisest teistele isikutele?

Kuigi antud juhul ei ole  füüsiline isik registreeritud FIE-na, võib temale tulu tekkimine teenuse edasimüümisest teistele isikutele viidata  ettevõtluse tunnustele (nt tegutsemise kestvus, kavatsus kasumit teenida jne), mistõttu saadud tulu tuleb deklareerida füüsilise isiku ettevõtlustuluna deklaratsiooni vormil E.

Ainult äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja võib teha oma ettevõtlustulust tulumaksuseaduse 6. peatükis lubatud mahaarvamisi (TuMS § 14 lg 2 ja 5). Samuti tuleb lisaks tulumaksule tasuda ettevõtlustulult ka täiendavalt sotsiaalmaksu.

8. Füüsilisest isikust ettevõtja võib olla iga füüsiline isik, sealhulgas ka alaealine vähemalt 15-aastane isik, kellele on vanema nõusolekul antud õigus tegeleda majandustegevusega. Kas "vanema nõusolekul antud õigus" tähendab vanema lihtkirjalikku või notariaalset nõusolekut või peab alaealise FIE-ks registreerimise kohus laiendama alaealise teovõimet? Kas alaealine FIE saab end registreerida ka äriregistris?

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TSüS) § 9 kohaselt võib kohus vähemalt 15-aastase alaealise piiratud teovõimet laiendada, kui see on alaealise huvides ja alaealise arengutase seda võimaldab. Sellisel juhul otsustab kohus, milliseid tehinguid võib alaealine iseseisvalt teha.

Seadus võimaldab alaealise piiratud teovõimet laiendada ka tema seadusliku esindaja, sh vanema nõusolekul.

Kuna FIE-l võib tekkida ka vajadus sõlmida erinevaid tehinguid, siis juhime tähelepanu, et TSüS § 11 sätestab piiratud teovõimega isiku mitmepoolse tehingu õiguslikud aspektid.

Äriseadustiku § 3 lg 1 kohaselt võib füüsilisest isikust ettevõtjaks olla iga füüsiline isik. Täpsemat informatsiooni alaealise füüsilisest isikust ettevõtja äriregistrisse kandmise kohta saab äriregistrist.

9. Kas FIE erikontona kasutusel oleval arvelduskontol võib olla deposiitkonto arvelduskontol (erikontol) olev raha hoiustamiseks kõrgema intressiga?

Tulumaksuseaduse (TuMS) § 36 lg 7 kohaselt võib äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja avada ühe erikonto lepinguriigi residendist krediidiasutuses või mitteresidendist krediidiasutuse lepinguriigis  registreeritud filiaalis. Oleme seisukohal, et erikonto vastab TuMSiga sätestatud tingimustele ka siis, kui isikul on erikontona kasutusel oleva arvelduskontoga seotud deposiitkonto, millel ta hoiustab arvelduskontol (erikontol) olevat raha. Deposiitkonto all on mõeldud arvelduskontoga otseselt seotud allkontot, millel oleva rahasummaga ei saa iseseisvaid arveldusi teha ning mille kasutamise eesmärk on üksnes arvelduskontol oleva raha hoiustamine kõrgema intressi saamiseks. Kuivõrd erikonto kasv või kahanemine tuuakse tuludeklaratsioonis välja maksustamisperioodi alguse ja lõpu konto seisu vahena, siis tuleb deposiitkontot kasutades näidata vastavad konto seisud arvelduskonto ja deposiitkonto kogusummana.

10. Kas FIE saab oma ettevõtluses kasutatud vara äriühingule maksuvabalt üle anda?

Alates 2011 aastast võib FIE oma ettevõtte hulka kuulunud vara üle anda või pärandada isikule, kes jätkab ettevõtte tegevust. Ehk siis maksuvabalt saab FIE ettevõtluses kasutatud vara üle anda või päranda olukorras, kus ettevõtte tegevust (millega FIE enam ei tegele) jätkab teine isik. Tegevuse jätkaja võib olla teine FIE või ka äriühing. Vara üleandmisel maksuvabastuse rakendamise korra kehtestab rahandusminister määrusega.

11. Ettevõtlustegevus on peatatud kauemaks kui 12 kuuks ning on varasid, mille soetamismaksumus on ettevõtlustulust maha arvatud. Kas kirjeldatud olukorras võib tekkida maksukohustusi?

Tulumaksuseaduse § 37 lõigete 2 ja 4 järgi sellise vara isiklikku tarbimisse võtmisel, mille soetamismaksumuse on maksumaksja oma ettevõtlustulust maha arvanud (nii ettevõtlusega tegelemise ajal kui ka ettevõtluse lõpetamisel) lisatakse selle vara turuhind maksumaksja ettevõtlustulule. Vastavalt sama paragrahvi lõikele 6, kui füüsilisest isikust ettevõtja tegevus on  peatatud rohkem kui 12 kuud, loetakse, et tulumaksuseaduse 37 paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud vara (edaspidi ettevõtluses kasutatud vara) on võetud isiklikku tarbimisse.

Vara isiklik tarbimine tähendab vara kasutamist ettevõtlusega mitteseotud eesmärgil. Vara isiklik tarbimine tekib, kui isik ise kasutab ettevõtluses kasutatud vara muul otstarbel või on vara antud kasutada kellelegi teisele. Isiklikku tarbimisse võetud vara turuhind tuleb lisada selle maksustamisperioodi ettevõtlustulule, kui vara isiklikku  tarbimisse võeti. Kui vara oli ootel, et jätkata ettevõtlust, kuid 12 kuu möödumisel tegevus mingitel põhjustel ei jätkunud, siis on vara isiklikku tarbimisse võtmise hetk 12 kuu möödumisel arvates tegevuse peatamise algusest. Kui aga ettevõtluses kasutatud vara on antud kasutada teisele isikule enne 12 kuu möödumist peatamise algusest arvates, siis on isiklikku tarbimisse võtmise hetkeks ajahetk, kui vara anti kasutada teisele isikule. Vara isiklikku tarbimisse võtmise hetk on varaseim hetk kui ettevõtluses kasutatud vara hakati kasutama muul otstarbel või kui tegevuse peatamisest on möödunud 12 kuud.


03.07.2008, uuendatud aprillis 2015

 


 

16.02.2016