FIE lõpliku sotsiaalmaksu aastakohustuse ja juurdemaksmisele (tagastamisele) kuuluva sotsiaalmaksu arvestus 2016. aasta tuludeklaratsiooni alusel

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) sotsiaalmaksu maksmise üldpõhimõtted

  • FIE sotsiaalmaksuga maksustamise periood on kalendriaasta, sest maksustatav ettevõtlustulu selgitatakse välja füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel üks kord aastas.
  • Sotsiaalmaksu määr on 33%.
  • FIE maksab sotsiaalmaksu oma ettevõtlusest saadud tulult, millest on tehtud tulumaksuseaduses (TuMS-is) lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised, arvestades sotsiaalmaksuseadusega (SMS-iga) kehtestatud alam- ja ülempiiri. 2016. aastal oli sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse arvestuse aluseks olev kuumäär 390 eurot ja sotsiaalmaksu maksimaalse kohustuse arvestuse aluseks olev 2016. aasta töötasu alammäär 430 eurot. Seega on 2016. aastal sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 1544,4 eurot (390 × 12 × 33%) ning maksimaalne sotsiaalmaksu kohustus 25 542 eurot (430 × 12 × 15 × 33%).
  • Sotsiaalmaks arvatakse ettevõtlustulust maha tekkepõhiselt, jagades ettevõtlustulu peale kulude mahaarvamist 1,33-ga. Seetõttu ei saa FIE makstud sotsiaalmaksu ega sotsiaalmaksu avansilisi makseid deklareerida tuludeklaratsiooni vormil E ettevõtluskuludena.
  • Aasta kestel on FIE kohustatud maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid (lugege „FIE sotsiaalmaksu avansilised maksed 2016. aastal").
  • FIE on kohustatud 2016. aastal saadud ettevõtlustulu deklareerima füüsilise isiku tuludeklaratsiooni vormil E hiljemalt 31. märtsiks 2017. aastal.
  • FIE on kohustatud tasuma Maksu- ja Tolliameti maksuteate alusel juurdemaksmisele kuuluva sotsiaalmaksu 2. oktoobriks 2017. aastal. Maksuteates näitab maksuhaldur 2. oktoobriks juurdemaksmisele kuuluvat summat.

Kuigi erinevalt juriidilise isikuna tegutsevatest ettevõtjatest on FIE-dele maksustatava ettevõtlustulu arvutamiseks kehtestatud lihtsustatud ettevõtlustulude ja -kulude kassapõhine arvestus, mis leiab väljundi tuludeklaratsiooni vormil E, ei saa FIE sotsiaalmaksu arvestuse reegleid paljudel juhtudel pidada väga lihtsateks, kuna siin võib rolli mängida mitu erinevat kriteeriumit. Sotsiaalmaksu summat ei arvuta FIE ise, vaid seda teeb maksuhaldur ettevõtja tuludeklaratsiooni vormil E deklareeritud ja maksukohustuslaste registris olevate andmete alusel.
 

Ettevõtlustulu maksustamine ja sotsiaalmaks


Ettevõtlustulu maksustatakse netopõhimõttel, st et ettevõtlustulust saab teha ettevõtlusega seotud mahaarvamisi. Ka sotsiaalmaks on ettevõtlusega seotud kulu. Eelkõige tuleb FIE-l 2016. aasta tuludeklaratsiooni vormi E täitmisel meeles pidada, et ettevõtlustulust mahaarvatav sotsiaalmaksukulu erineb teistest ettevõtluskuludest. Tavaline maksustamisperioodil tehtud ettevõtlusega seotud dokumentaalselt tõendatud kulu arvatakse ettevõtlustulust maha kassapõhiselt, st kulu näidatakse maksumaksja tuludeklaratsiooni vormi E kulude hulgas. Sotsiaalmaksu (sh aasta kestel tasutud sotsiaalmaksu avansilisi makseid) aga ei tohi vormi E kulude ridadel näidata. Kassapõhiselt tasutud sotsiaalmaksu asemel arvatakse sotsiaalmaksukulu ettevõtlustulust maha n-ö tekkepõhiselt, jagades ettevõtlustulu pärast kulude mahaarvamist 1,33-ga (TuMS-i § 14 lg 53). Seega pole ettevõtlustulust mahaarvatava sotsiaalmaksu leidmisel oluline, kui palju sotsiaalmaksu maksis FIE 2016. aasta jooksul. See ei mõjuta ettevõtlustulult tasumisele kuuluvat maksusummat (ei tulu- ega sotsiaalmaksu).

Näide
Juhtum, kus sotsiaalmaks makstakse tegelikult ettevõtlustulult (4680 eurot < ettevõtlustulu < 77 400 eurot)
1. Ettevõtlustulu kokku 20 000
2. Ettevõtluse kulud ja muud ettevõtlusega seotud mahaarvamised (v.a sotsiaalmaksukulu) 6700
3. Ettevõtlustulu, millest on tehtud ettevõtlusega seotud mahaarvamised enne sotsiaalmaksuga korrigeerimist (rida 1 – rida 2) (kajastatakse 2016. aasta tulude deklareerimisel vormi E real 11) 13 300
4. Sotsiaalmaksuga korrigeeritud ettevõtluse maksustatav tulu (rida 3 ÷ 1,33) (arvutab Maksu- ja Tolliamet, kajastatakse e-maksuametis/e-tollis vormi E lisareal 11.1) 10 000
5. 2016. aasta eest arvestatud sotsiaalmaks (rida 4 × 33%) 3300

Tabelis toodud arvutuse tulemusena on saadud tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustatavat ettevõtlustulu 10 000 eurot. Sotsiaalmaksu suurus arvutatakse maksustatavalt tulult välja 33%-lise maksumääraga (10 000 × 33% = 3300 eurot), mis võrdub ettevõtlustulust mahaarvatud sotsiaalmaksukuluga (13 300 – 10 000 = 3300).

Sotsiaalmaks koosneb aasta kestel tasumisele kuuluvatest avansilistest maksetest ja järgmise aasta 2. oktoobriks tuludeklaratsiooni alusel juurdemaksmisele kuuluvast maksusummast. Juurdemaksmisele kuuluv sotsiaalmaks saadakse, kui kohustuslike avansiliste maksete summa lahutatakse sotsiaalmaksu aasta summast. Oletades, et eelnevas näites oli FIE avansiliste maksete kohustus 2016. aastal 1544,40 eurot, siis jääb 2017. aasta 2. oktoobriks juurdemaksmisele 1755,60 eurot (3300 – 1544,40), mille kohta maksuhaldur saadab FIE-le maksuteate 2017. aasta augustis (need FIE-d, kes täidavad tuludeklaratsiooni e-maksuametis/e-tollis, näevad sotsiaalmaksu arvutuskäiku veebikeskkonnas kohe pärast tuludeklaratsiooni sisestamist). Tasub tähele panna, et aasta kestel tasumisele kuuluvate avansiliste maksete kohta maksuteadet ei väljastata, kuna see kohustus tuleneb otseselt seadusest. Maksumaksjal on võimalus oma sotsiaalmaksu avansiliste maksete summat teada saada e-maksuametist/e-tollist või Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroost.

Makstes 2016. aastal palgatöötajale töötasu 10 000 eurot, tasus tööandja lisaks sellele 3300 eurot sotsiaalmaksu ning tööandja kulud palgale ja sotsiaalmaksule kokku on 13 300 eurot. Seega tööandja maksukoormus palgalt võetavate maksude puhul on sama mis FIE maksukoormus ettevõtlustulult võetavate maksude puhul.

Eelnevas näites arvutatakse sotsiaalmaksu tegelikult saadud tulult ja sotsiaalmaksu suurust ei mõjuta sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse arvestamiseks kehtestatud tegurid (tööandja sotsiaalmaks, registris oleku kuude arv, pensionäri staatus jne). Ettevõtlustulult peavad sotsiaalmaksu maksma kõik tulu saanud FIE-d. Tihti arvavad ettevõtlusega tegelevad pensionärid ekslikult, et nad ei pea ettevõtlustulult sotsiaalmaksu maksma. Tegelikult on pensionärid vabastatud vaid avansiliste maksete tasumisest ja sotsiaalmaksu miinimumkohustuse nõudest ettevõtlustulu puudumisel. Kui pensionär saab maksustamisperioodil ettevõtlustulu, peab ettevõtlustulult maksma ka sotsiaalmaksu.

Veidi keerulisemaks muutub sotsiaalmaksu arvestus juhul, kui ettevõtlusest saadud aasta netotulu jääb alla 12-kordse sotsiaalmaksu kuumäära ehk 2016. aastal alla 4680 euro (390 × 12). Sellisel juhul tekib üldiselt sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse tasumise nõue, mis on kehtestatud FIE sotsiaalkindlustatuse säilimiseks (SMS-i § 2 lg 5–8).

SMS-i § 2 lg 5 sätestab, et üldreeglina on FIE kohustatud maksma sotsiaalmaksu aastas vähemalt sotsiaalmaksu kuumäära 12-kordselt summalt. 2016. aasta sotsiaalmaksu kuumääraks oli 390 eurot ja sotsiaalmaksu minimaalseks kohustuseks 1544,4 eurot (390 × 12 × 33%).

2016. aasta kestel äriregistrisse kantud või registrist kustutatud, või äriregistrile tegevuse peatamisest või ajutise, hooajalise tegevuse algus- ja lõppkuupäeva teatanud, või pensionäriks või osalise või puuduva töövõimega isikuks saanud ettevõtja sotsiaalmaksu miinimumkohustust arvutatakse SMS-i § 2 lg 6 ja 8 kohaselt proportsionaalselt FIE-na registreeritud kuude arvuga või pensioni saajaks või osalise või puuduva töövõime isikuks saamisele eelnenud kuude arvuga. Lisaks sellele vähendatakse FIE sotsiaalmaksu miinimumkohustust tööandja, riigi või kohaliku omavalitsuse poolt aasta jooksul tema eest makstud sotsiaalmaksu võrra (SMS-i § 2 lg 7). Tööandja või riigi/kohaliku omavalitsuse poolt SMS § 6 alusel arvestatud sotsiaalmaks on vastava isiku eest 2016 jaanuari kuni detsembri maksudeklaratsioonide TSD ja ESD sotsiaalmaksu andmete kogusumma. Sellest tulenevalt saame sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse valemi:

Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus = 390 × (2016. aastal FIE registris oldud kuude arv – FIE-na registreeritud ajavahemikul pensionärina või osalise või puuduva töövõimega isikuna oldud kuude arv) × 33% – aasta jooksul tööandja, riigi, linna või valla poolt makstud sotsiaalmaks.

Näide
Juhtum, kus sotsiaalmaks makstakse minimaalse kohustuse suuruses (ettevõtlustulu < 4680 eurot)

Oletame, et maksustamisperioodil ettevõtlusesse tehtud suurte investeeringute tõttu oli FIE aasta ettevõtlustulu väiksem kui eelmises näites, mille tõttu on tekkinud sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse arvestamise vajadus. Lisaks eeldame, et isik oli ettevõtjana äriregistrisse kantud 2016. aastal vaid 9 kuud ja viimasel kuul sai pensionäriks, samuti deklareeris TSD vormil tema eest sotsiaalmaksu tööandja 200 eurot.

 

1. Ettevõtlustulu kokku 20 000
2. Ettevõtluse kulud ja muud ettevõtlusega seotud mahaarvamised (v.a sotsiaalmaksukulu) 18 670
3. Ettevõtlustulu, millest on tehtud ettevõtlusega seotud mahaarvamised, enne sotsiaalmaksuga korrigeerimist (rida 1 – rida 2) 1330
4. Ettevõtlustulu (rida 3 / 1,33) 1000
5. Sotsiaalmaks real 4 näidatud ettevõtlustulult (rida 4 x 33%) 330
6. Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus (390 х (9–1) х 33% – 200) 829,60
7. Kuna real 5 näidatud sotsiaalmaks on real 6 näidatud sotsiaalmaksu minimaalsest kohustusest väiksem, siis tulumaksuga maksustatava tulu arvutamisel 1,33-ga jagamistehet ei tehta, vaid ettevõtlustulu vähendatakse sotsiaalmaksu miinimumkohustuse võrra (rida 3 – rida 6) (kajastatakse e-maksuametis/e-tollis vormi E lisareal 11.1) 500,40

Kui tegelikult ettevõtlustulult arvutatud sotsiaalmaks (330) on FIE sotsiaalmaksu minimaalsest kohustusest (829,60) väiksem, peab FIE maksma sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse ulatuses e 829,60 eurot ning sama summa võrra vähendatakse tulumaksuga maksustatavat tulu (TuMS-i § 14 lg 54).

Oletame eelneva näite põhjal, et 2016. aasta maksustamisperioodi kestel oli FIE avansiliste maksete kohustus 1029,6 eurot, siis kuulub 2017. aasta 2. oktoobriks FIE-le tagastamisele 200 eurot (1029,60 – 829,60), mille kohta maksuhaldur FIE-le maksuteadet ei saada, vaid lihtsalt tagastab enammakstud sotsiaalmaksu või jätab vastavat maksumaksja tuludeklaratsioonil avaldatud soovile eelseisvate maksete katteks (need FIE-d, kes täidavad tuludeklaratsiooni e-maksuametis/e-tollis, näevad sotsiaalmaksu arvutuskäiku kohe pärast tuludeklaratsiooni sisestamist). Maksuvõla olemasolu puhul teeb maksuhaldur otsuse enammakstud sotsiaalmaksu tagastamata jätmise või osalise tagastamise kohta.
 

Sotsiaalmaksu maksimaalse maksukohustuse arvutamine


SMS-i § 2 lg 1 p 5 näeb ette, et sotsiaalmaksu makstakse ettevõtlustulult, kuid mitte rohkem kui maksustamisperioodi kuude töötasu alammäärade 15-kordselt summalt aastas. Sotsiaalmaksu maksimaalse kohustuse arvestuse aluseks on 2016. aasta töötasu alammäär e 430 eurot. 2016. aasta sotsiaalmaksu maksimaalne kohustus on 25 542 eurot (430 × 12 × 15 = 77 400 × 33% = 25 542). Seega 77400 eurot ületavat aasta ettevõtlustulu (netotulu) sotsiaalmaksuga ei maksustata.

Näide
Sotsiaalmaksu ülempiiri arvestamine (ettevõtlustulu > 77 400 eurot)
1. Ettevõtlustulu kokku 200 000
2. Ettevõtluse kulud ja muud ettevõtlusega seotud mahaarvamised (v.a sotsiaalmaksukulu) 67 000
3. Ettevõtlustulu, millest on tehtud ettevõtlusega seotud mahaarvamised, enne sotsiaalmaksuga korrigeerimist (rida 1 - rida 2) 133 000
4. Ettevõtlustulu rida 3 / 1,33 100 000
5. Sotsiaalmaks real 4 näidatud ettevõtlustulult (rida 4 × 33%) 33 000
6. Sotsiaalmaksu maksimaalne kohustus (15 × 12 × 430 х 33%) 25 542
7. Kuna real 5 näidatud sotsiaalmaks on real 6 näidatud sotsiaalmaksu maksimaalsest kohustusest suurem, siis tulumaksuga maksustatava tulu arvutamisel 1,33-ga jagamistehet ei tehta, vaid ettevõtlustulu vähendatakse sotsiaalmaksu maksimaalse kohustuse võrra (rida 3 – rida 6) (kajastatakse e-maksuametis/e-tollis vormi E lisareal 11.1) 107 458

Kui tegelikult ettevõtlustulult arvutatud sotsiaalmaks (33 000) on sotsiaalmaksu maksimaalsest kohustusest (25 542) suurem, peab FIE maksma sotsiaalmaksu maksimaalse kohustuse ulatuses ehk 25 542 eurot ning sama summa võrra vähendatakse tulumaksuga maksustatavat tulu (TuMS-i § 14 lg 55). Kusjuures sotsiaalmaksu ülempiiri suurus ei sõltu ei ettevõtlusega tegelemise kuude arvust ega muudest asjaoludest, seda mõjutab vaid töötasu alammäära ja sotsiaalmaksu määra suurus. Kui FIE alustas tegevuse näiteks 1. juunil 2016, siis tema maksimaalse sotsiaalmaksu kohustuse arvestamisel võetakse arvesse ikka 12 kuud.

02.12.2016

 

02.12.2016