FIE sotsiaalmaksu avansilised maksed 2021. aastal – muutub sotsiaalmaksu kuumäär

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) ettevõtlusest saadud tulu sotsiaalmaksuga maksustamise periood on kalendriaasta, sest maksustatav ettevõtlustulu selgitatakse välja füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel üks kord aastas.

Kalendriaasta kestel on FIE üldreeglina kohustatud kord kvartalis maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid.

Sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise tähtajad 2021. aastal

 • 15. märts (I kvartali eest)
 • 15. juuni (II kvartali eest)
 • 15. september (III kvartali eest)
 • 15. detsember (IV kvartali eest)

Õiguslik alus

Sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise korda reguleerivad sotsiaalmaksuseaduse (SMS) § 9 lõiked 3–51.

 • Avansiliste maksete arvestus käib kvartalite kohta. Avansiliste maksete arvestamise aluseks olev sotsiaalmaksu kuumäär on 2021. aastal 584 eurot.
  Kvartaalne sotsiaalmaksu avansiliste maksete kohustus on 578,16 eurot (584 × 3 × 33%), kui ei esine maksukohustust vähendavaid asjaolusid ehk kui avansilised maksed arvutatakse terve kvartali eest.

 • FIE on vabastatud sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise kohustusest, kui ta on kogu kvartali jooksul olnud (SMS § 9 lg 3 p 1):

  • riikliku pensioni saaja või osalise või puuduva töövõimega isik,
  • ravikindlustatud ravikindlustuse seaduse § 5 lg 4 p 5 alusel:
   1. õigusaktide alusel asutatud ja tegutsevas Eesti õppeasutuses või välisriigi samaväärses õppeasutuses põhiharidust omandav isik;

   2. üldkeskharidust omandav isik;

   3. kutseõppe tasemeõppes õppiv isik;

   4. Eesti alalisest elanikust üliõpilane, välja arvatud doktoranditoetust saav doktorant.

Õppevorm ja vanus ei mängi rolli õppuri kindlustusel. Olenemata vanusest on Eesti alalisel elanikul õigus saada kindlustust nii päeva- kui kaugõppes õppides juhul, kui ta on vastu võetud (immatrikuleeritud) ülikooli tasemeõppe õppekavale ning omab üliõpilase staatust.

Ravikindlustusele ei oma õigust näiteks ekstern, sest teda ei immatrikuleerita ja tal ei ole üliõpilase staatust. Samuti ei saa kindlustust avatud ülikoolis õppija, sest ta õpib tasemeõppe õppekava moodulite või üksikute õppeainete kursuseprogrammide alusel. Ka tema ei oma üliõpilase staatust.

Inimene näeb oma ravikindlustusandmeid portaalis eesti.ee lehelt „Ravikindlustuse ja perearsti info". Vajadusel saab tõendi PDF-vormingus dokumendina salvestada või saata e-kirjaga soovitud aadressile. Selleks tuleb avada samal lehel olev link „Isiku kindlustused“.

Kindlustus algab päeval, kui Haigekassasse laekuvad andmed õppima asumisest (üldjuhul Haridus- ja Teadusministeeriumilt). Maksu- ja Tolliamet saab õppurite andmeid Haigekassalt.

Õpilased ja üliõpilased, kes suunduvad õppima välismaale, peavad Eestis ravikindlustuse jätkamiseks esitama Haigekassale avalduse ja välisriigi õppeasutuses õppimist tõendava dokumendi.

Tõend õppimise kohta tuleb Haigekassasse toimetada igal õppeaastal, kuna ravikindlustus vormistatakse esitatud dokumendi alusel maksimaalselt 12 kuuks.

Märkus: alla 19-aastased FIEd on vabastatud sotsiaalmaksu avansiliste maksete kohustusest olenemata õppuri staatusest.

Õppivad FIE-d ja pensionäridest FIE-d on vabastatud aasta kestel sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise kohustusest ning tuludeklaratsiooni alusel sotsiaalmaksu aastasest miinimumkohustusest. Kuid nemad on siiski kohustatud maksma sotsiaalmaksu kord aastas füüsilise isiku tuludeklaratsioonis deklareeritud tegelikult ettevõtluskasumilt (33%-lise maksumääraga).

 • Sotsiaalmaksu avansiliste maksete kvartaalse kohustuse proportsionaalne arvestus, kui maksukohustus on kvartalist lühema perioodi jooksul (SMS § 9 lõiked 5 ja 51).

  Kui avansiliste maksete kohustusest vabastamise tingimused on täidetud mitte kogu kvartali jooksul, vaid üksnes teatud perioodi jooksul kvartalis, siis rakendatakse päevade põhist proportsiooni.

  FIE maksab sotsiaalmaksu avansilisi makseid proportsionaalselt:
  • FIE-na registreeritud päevade arvuga, kui ta on kvartali kestel kantud äriregistrisse või kustutatud äriregistrist;

  • ettevõtlusega tegelemise päevade arvuga, kui ta on teatanud äriregistri pidajale tegevuse peatamisest või hooajalise tegevuse algus- ja lõppkuupäeva;

  • pensionäriks või osalise või puuduva töövõimega isikuks saamisele eelnenud päevade arvuga, kui ta on kvartali kestel saanud riikliku pensioni saajaks või osalise või puuduva töövõimega isikuks, ning selle staatuse lõppemisele järgnenud päevade arvuga, kui tal on kvartali kestel lõppenud õigus saada riiklikku pensioni või osalise või puuduva töövõimega isiku staatus;

  • ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punkti 5 alusel kindlustatud isikuga võrdsustatud isiku staatuse tekkimisele eelnenud päevade arvuga, kui tal on kvartali kestel tekkinud õigus olla võrdsustatud isik ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punkti 5 alusel, ning selle staatuse lõppemisele järgnenud päevade arvuga, kui tal on kvartali kestel lõppenud õigus olla võrdsustatud isik ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punkti 5 alusel;

  • välisriigi pädeva sotsiaalkindlustusasutuse sertifikaadi A1 mittekehtivuse päevade arvuga.

  Kui isikul on maksukohustus osade kvartali päevade eest, siis:

  • leitakse päevade arv, mille eest maksukohustus tekkis (liidetakse kokku kõik maksuvabastusega katmata päevad);

  • leitakse antud kvartali tegelik päevade arv;

  • arvutatakse makse päevapõhiselt: kvartali makse ÷ kvartali päevade arv × maksukohustuse päevade arv.

Igas kvartalis on erinev päevade arv:
I kv: 31+28+31=90 päeva
II kv: 30+31+30=91 päeva
III kv: 31+31+30=92 päeva
IV kv: 31+30+31=92 päeva

Näiteks kui maksukohustus tekkis 50 päeva eest ja antud kvartalis on 91 päeva, siis arvutatakse maksukohustus järgnevalt: 578,16 eurot ÷ 91 × 50 = 317,67 eurot.

Näited

Toome näited 2021. aasta I kvartali avansiliste maksete päevapõhise arvestuse kohta (päevade arv = maksukohustuse päevade arv kvartalis; teadaolevad andmed seisuga 14.03.2021):

 1. FIE algus 01.01.2021 (või varem) ja lõpp 31.01.2021 → päevade arv = 31 → I kv makse: 578,16 eurot ÷ 90 päeva × 31 päeva = 199,14 eurot
 2. FIE algus 31.01.2021 ja lõpp 28.02.2021 → päevade arv = 29 → I kv makse: 578,16 ÷ 90 × 29 = 186,30 eurot
 3. FIE algus 01.01.2021 (või varem), peatamine 10.01.2021–05.02.2021 (27 päeva) ja õppur 10.02.–05.03.2020 (24 päeva), FIE lõpp puudub → päevade arv = kvartali päevade arv 90 – peatamise päevade arv 27 – õppuriks olemise päevade arv 24 = 39 → I kv makse: 578,16 ÷ 90 × 39 = 250,54 eurot

 

 • Tööandja sotsiaalmaksu arvesse võtmine FIE avansiliste maksete vähendusena (SMS § 9 lg 4):

„Kui füüsilisest isikust ettevõtja eest maksab sotsiaalmaksu ka tööandja või SMS § 6 alusel riik, linn, vald, võib tema makstavate avansiliste maksete summa olla väiksem kui kolmekordselt sotsiaalmaksu kuumääralt arvutatud maksusumma, kui tööandja või § 6 alusel riigi, linna, valla poolt maksustamisperioodi jooksul tema eest ja avansiliste maksetena tema poolt makstav sotsiaalmaksu summa kokku on võrdne kolmekordselt sotsiaalmaksu kuumääralt arvutatud maksusummaga. Tööandja või SMS § 6 alusel riigi, linna, valla makstavat sotsiaalmaksu arvestatakse summeeritult alates kalendriaasta algusest“.

FIE avansiliste maksete kohustust vähendav tööandja või SMS § 6 alusel riigi, KOV-i, loomeliidu poolt maksudeklaratsiooni TSD või ESD vormidel deklareeritud sotsiaalmaks võetakse arvesse summeeritult alates kalendriaasta algusest (SMS § 9 lg 4).

Kvartali sotsiaalmaksu avansiliste maksete kohustuse (täissumma või proportsiooniga arvutatud) summat vähendatakse maksudeklaratsioonide TSD või ESD vormidel deklareeritud sotsiaalmaksu summa võrra. Deklaratsiooni TSD või ESD andmed võetakse arvesse kvartali suhtes (–1 kuu) perioodilise nihkega (st seisuga 15.03.2021 I kvartali makse arvutamisel võetakse arvesse deklaratsiooni TSD või ESD 2020. a detsembri kohta, 2021. a jaanuari ja veebruari kohta. Kui vastava perioodi deklaratsioonil TSD või ESD olev sotsiaalmaksu summa on suurem kui antud kvartali avansilise makse kohustus, siis kandub selles kvartalis kasutamata tööandja sotsiaalmaks järgmis(t)e kvartali(te) maksekohustuse vähenduseks, kuid mitte tagasiulatuvalt eelmiste kvartalite maksukohustuse vähendamiseks. Palgatulu saamise kuule eelnevates kvartalites tekkinud avansilise makse kohustust jooksvalt ümber ei arvutata. Eelnevates kvartalites avansilise makse kohustuse põhjal tekkinud enammakse tagastatakse üldkorras 2021. a füüsilisest isiku tuludeklaratsiooni.

Näited
 • I kvartali maksukohustus on 578,16 eurot. Kontrollitakse 2020. a detsembrikuu, 2021. a jaanuari- ja veebruarikuu vormil TSD/ESD olevaid sotsiaalmaksu summasid. Oletame, et tööandja sotsiaalmaksu kogusumma on 100 eurot, siis FIE lõplik I kvartali makse on 578,16 – 100 = 478,16 eurot.
 • II kvartali maksukohustus on 578,16 eurot. Kontrollitakse 2021. a märtsi-, aprilli- ja maikuu vormil TSD/ESD olevaid sotsiaalmaksu summasid. Oletame, et tööandja sotsiaalmaksu kogusumma on 795 eurot, siis FIE lõplik II kvartali makse on 534,60 – 534,60 = 0 eurot ja vormi TSD või ESD sotsiaalmaksu kasutamata jääk on 795 – 578,16 = 216,84 eurot järgmis(t)e kvartalite katteks.
 • III kvartali maksukohustus on 578,16 eurot. Kontrollitakse 2021. a juuni-, juuli- ja augustikuu vormil TSD olevaid sotsiaalmaksu summasid. Oletame, et tööandja sotsiaalmaksu kogusumma on 50 eurot, siis lõplik III kvartali makse on 578,16 – 216,84 (jääk) – 50 (uus) = 311,32 eurot.
 • IV kvartali maksukohustus on 578,16 eurot. Kontrollitakse 2021. a septembri-, oktoobri- ja novembrikuu vormil TSD olevaid sotsiaalmaksu summasid. Oletame, et sotsiaalmaksu kogusumma on 600 eurot, siis lõplik IV kvartali makse on 578,16 – 578,16 = 0 eurot ja kuigi osa vormi TSD või ESD sotsiaalmaksu summat jäi ära kasutamata 21,84 eurot, siis seda järgmisesse aastasse ei kanta. Lõplik sotsiaalmaksu aastakohustuse ümberarvestus tehakse füüsilise isiku 2021. aasta tuludeklaratsiooni alusel 2022. aastal ja siis võetakse arvesse vormi TSD või ESD sotsiaalmaksu summa 2021. aasta jaanuari-detsembri kohta.

Analoogselt tööandja sotsiaalmaksuga võetakse arvesse ka 2021. aastal isiku ettevõtluskontolt sotsiaalmaksu katteks laekunud summasid juhul, kui FIE-l on olemas selline konto.
 

Oluline on, et FIE ise jälgiks oma sotsiaalmaksu avansilise makse kohustuse suurust ja tasuks selle õigeaegselt.

Tähtpäevaks tasumata sotsiaalmaksu avansiliste maksete summalt tuleb tasuda intressi 0,06 protsenti päevas. Maksu- ja Tolliamet arvestab kvartali eest tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu summa välja tasumise tähtpäevale eelneval ööl maksete genereerimise hetkel teadaolevate avansilise makse aluseks olevate andmete alusel (FIE sotsiaalmaksu avansilise makse suurust mõjutavad nt ettevõtluse peatamine, pensionäriks või õppuriks saamine, tööandja või riigi poolt makstud sotsiaalmaks jne). Kui FIE ei ole ise arvestanud sotsiaalmaksu avansiliste maksete kohustuse suurust, saab ta avansiliste maksete summa teada e-MTAst või Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroost sotsiaalmaksu avansilise makse tasumise tähtpäeval (iga kvartali viimase kuu 15. kuupäeval).
 

20.11.2020