XII. Ettevõtluse peatamine ja lõpetamine

1. FIE õigused ja kohustused ettevõtluse peatamisel ja lõpetamisel


Ettevõtluse peatamine


Kui isik soovib oma tegevuse FIE-na peatada, esitab ta äriregistrile vastava avalduse ja märgib sellel ajavahemiku, millal ettevõtlus peatatakse (äriseadustiku § 3 lg 3). Isikut ei loeta maksustamise seisukohalt FIE-ks ajavahemikus, millal ettevõtlus on peatatud. Samuti ei tule ettevõtluse peatamise ajal maksta tulu- ega sotsiaalmaksu avansilisi makseid. Seni kuni ettevõtlust pole peatatud, säilivad FIE-le kõik maksuseadustes ettenähtud kohustused.

Kui FIE tegevus on vastavalt maksukorralduse seadusele peatatud rohkem kui 12 kuud, loetakse vara(d), mille soetusmaksumuse on maksumaksja oma ettevõtlustulust maha arvanud, isiklikku tarbimisse võetuks ja vara(de) turuhind lisatakse ettevõtlustulule (tulumaksuseaduse § 36 lg 7).

Ettevõtluse vara, mis oli ootel, et jätkata ettevõtlust, kuid 12 kuu möödumisel tegevus mingitel põhjustel ei jätkunud, siis on vara isiklikku tarbimisse võtmise hetk 12 kuu möödumisel arvates tegevuse peatamise algusest. Kui aga selline vara on antud kasutada teisele isikule (või võetud FIE enda kasutusse) enne 12 kuu möödumist peatamise algusest arvates, siis on isiklikku tarbimisse võtmise hetkeks ajahetk, kui vara anti ettevõtlusest välja teisele isikule. Samuti oleks maksustamise moment tekkinud ettevõtlusega tegelemise ajal. Vara isiklikku tarbimisse võtmise hetkeks on varaseim hetk: kui ettevõtluses kasutatud vara hakati kasutama muul otstarbel või kui tegevuse peatamisest on möödunud 12 kuud.

Ettevõtluse peatamise ajal tehtud kulutusi ettevõtlustulust maha arvata ei saa. Kuna ettevõtlustulu maksustatakse olenemata selle laekumise ajast, on ka ettevõtluse peatamise ajal laekunud tulud FIE ettevõtlustuluks.

Samuti peab FIE teadma, et vastavalt ravikindlustuse seaduse § 10 lõikele 4 peatub isiku ravikindlustuskaitse kahe kuu möödumisel pärast ettevõtluse peatamise kandmisest äriregistrisse. Kui isik jätkab ettevõtlusega pärast peatamise lõppu, esitab äriregister andmed peatamise lõppemise kohta haigekassale kümne tööpäeva jooksul. Andmete saamisel jätkub isiku kindlustuskaitse ilma ooteajata.
 

Ettevõtluse lõpetamine


Kui isik soovib oma tegevuse FIE-na lõpetada, peab ta äriregistrile esitama avalduse tegevuse lõpetamise ja registrist kustutamise kohta. Äriregistrist kustutatakse FIE tema avalduse alusel. Käibemaksukohustuslasest FIE peab aga enne äriregistrile kustutamise avalduse esitamist taotlema enda kustutamist käibemaksukohustuslaste registrist.

Lõpetamise kohta tehakse registrikanne isiku poolt avalduses märgitud kuupäeva seisuga, kui avalduses märgitud kuupäev pole saabunud varem. Äriregister teeb registrikande hiljemalt viiendal tööpäeval pärast kandemäärusele allakirjutamist, kui avaldus ja sellele lisatud dokumendid vastavad seadusele ning on esitatud seaduses lubatud või ettenähtud tähtajal (äriseadustiku § 33).

Kui isik lõpetab FIE-na tegutsemise, siis peab ta järgneva aasta 30. aprilliks esitama lõppenud tegevusaasta kohta tuludeklaratsiooni vormi E. Deklaratsioon tuleb esitada ka juhtudel, kui FIE-l puudus ettevõtlustegevus, ta ei saanud ettevõtlustulu või see oli maksuvabast tulust väiksem. FIE ettevõtluse lõpetamisel tehakse maksustamisperioodi ettevõtlustulust ettevõtlusega seotud mahaarvamised ning saadud summa jagatakse enne maksumääraga korrutamist 1,33-ga. Juurdemaksmisele kuuluv tulu- ja sotsiaalmaks tuleb tasuda maksustamiseperioodile järgneva aasta 1. oktoobriks.

Ravikindlustuskaitse lõpeb kahe kuu möödumisel kustutamiskande tegemisest äriregistris (ravikindlustuse seaduse § 10 lg 3).

Kui FIE faktiliselt ettevõtluse lõpetab, kuid ei esita selle kohta äriregistrile avaldust kande kustutamiseks, siis on ta kohustatud jätkuvalt maksma tulu- ja sotsiaalmaksu avansilisi makseid.

Ettevõtluse tulu võib laekuda ka pärast ettevõtluse lõpetamist.
 

2. FIE ettevõtte varade maksustamine ettevõtluse lõpetamisel


Ettevõtluse lõpetamisel võib ettevõtja ettevõtluses kasutatud vara, kas võõrandada või loetakse see isiklikku tarbimisse võetuks.
 

Ettevõtluses kasutatud vara võõrandamine


Ettevõtluse lõpetamisel võib ettevõtluses kasutatud vara müüa. Kui müüdava vara soetamismaksumus on ettevõtlustulust maha arvatud, siis loetakse vara müügihind ettevõtlustuluks. Siinjuures juhime tähelepanu, et ei ole oluline, millal soetatud vara maksumus on ettevõtluskuludesse kantud. Ettevõtlustuludesse kantakse vara müügihind sellel maksustamisperioodil, millal vara võõrandatakse.

Ka siis, kui ettevõtlustulust on maha arvatud kuni 31.12.1999 kehtinud tulumaksuseaduse alusel maksuamortisatsioon ja vara korrigeeritud maksumus on ettevõtluse kuludesse kantud 2000. aastal, loetakse soetamismaksumus mahaarvatuks.

Vaadake lisaks ptk X „Isiklik vara ja ettevõtluses kasutatav vara" punkti 2 „Ettevõtluses kasutatud vara võõrandamisest saadud tulu maksustamine".
 

Ettevõtluses kasutatud vara isiklikku tarbimisse võtmine


Vara, mille soetamismaksumus on ettevõtlustulust maha arvatud ja mida ettevõtluse lõpetamisel ei võõrandata, loetakse isiklikku tarbimisse võetuks ning lõpetamise maksustamisperioodi ettevõtlustulule lisatakse selle vara turuhind.

Isiklikku tarbimisse võetud vara hilisema võõrandamise korral maksustatakse saadud kasu üldises korras ning vara soetamismaksumuseks loetakse ettevõtlustulule lisatud summa.

Vaadake lisaks ptk X „Isiklik vara ja ettevõtluses kasutatav vara" punkti 3 „Ettevõtluses kasutatava vara isiklikku tarbimisse võtmise maksustamine ettevõtlusega tegelemise ajal".

Isiklikuks tarbimiseks ei loeta ettevõtte vara hulka kuulunud vara üleandmist või pärandamist isikule, kes jätkab ettevõtte tegevust (tulumaksuseaduse § 37 lg 7).

Vaadake lisaks ptk XI „Ettevõtte vara üleandmine või pärandamine isikule, kes jätkab FIE ettevõtte tegevust".
 

Hävinud varad


Ettevõtluse kuludesse kantud hävinud või kadunud vara mahakandmine on vajalik selleks, et ettevõtluse lõpetamisel ei saaks lugeda sellist vara isiklikku tarbimisse võetuks ja vara turuhinda ei peaks lisama ettevõtlustulule.

Vara mahakandmine ettevõtlusest toimub ainult seaduste, raamatupidamise korraldamise eeskirjade ja teiste õigusaktide sätete kohaselt vormistatud dokumentatsiooni alusel.

Kuna kassapõhise raamatupidamisarvestuse korral, ei ole raamatupidamise sise-eeskirja, millega kehtestatakse varade mahakandmise kord, siis sellisel juhul koostab FIE hävinud või kadunud vara mahakandmise kohta akti või õiendi. Akt või õiend peab sisaldama vara liiki ja täielikku nimetust, soetamise aega ja ettevõtluse kuludesse kantud soetamismaksumust, vara hävinemise või kadumise korral sellekohast teavet, põhjust jne. Võimalusel peaks aktile või õiendile lisama asjaomaste ametkondade kinnituse vara hävimise või kadumise kohta.
 

27.01.2020