IV. FIE maksukohustused tööandjana

1. Põhimõtted


FIE võib olla tööandjaks teisele füüsilisele isikule. Sellisel juhul ei ole töötajale tehtavatelt väljamaksetelt maksuarvestuses ega deklareerimisel erinevusi juriidilisest isikust tööandjaga.

Sarnaselt juriidilisest isikust tööandjale, võib FIE oma töötajale maksta isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist, töölähetuse kulude hüvitisi ning anda erisoodustusi.

FIE tööandjana peab:

 • hiljemalt tööle asumise hetkeks oma töötaja registreerima töötamise registris;
 • töötajatele tehtavatelt väljamaksetelt kinni pidama tulumaksu, töötuskindlustusmakse, kohustusliku kogumispensioni makse (kui töötaja on liitunud pensioni II sambaga), arvestama ja maksma sotsiaalmaksu ning tööandja töötuskindlustusmakset. Seda, kas isik on II pensionisambaga liitunud, saab kontrollida Pensionikeskuse kodulehelt http://www.pensionikeskus.ee.
 • maksma töötajatele tehtud erisoodustustelt tulu- ja sotsiaalmaksu. FIE poolt töötajatele tehtud väljamaksete ja erisoodustuste maksustamisperiood on kalendrikuu.
 • esitama väljamaksete ja/või erisoodustuste tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks Maksu- ja Tolliametile maksudeklaratsiooni (vorm TSD). Vorm TSD esitatakse koos lisaga 1 ja/või 2, kus näidatakse tehtud väljamaksed, ja/või lisaga 4, kus näidatakse erisoodustused.
 • kandma tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse hiljemalt eelmises punktis nimetatud tähtajaks Maksu- ja Tolliameti pangakontole;
 • esitama kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks deklaratsiooni vormi INF 14 juhul, kui FIE maksis kalendriaasta jooksul töötajale hüvitist isikliku sõiduauto kasutamise eest tööülesannete täitmisel või kattis töötajate tervise edendamise kulusid;
 • andma töötajale viimase nõudmisel hiljemalt kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks tõendi (vorm TSM) tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ning arvestatud sotsiaalmaksu kohta. Kui isik lahkub töölt maksustamisperioodi jooksul, siis antakse tõend koos lõpparvega.
 • andma töötajale viimase nõudmisel hiljemalt väljamakse tegemise kalendriaasta 1. detsembriks tõendi (vorm TPS) töötaja eest täiendava kogumispensioni kindlustusmaksete ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade kohta;
 • ettevõtja maksukohustused tööandjana (kõik teises punktis nimetatud tööandja maksud ja maksed) ning erisoodustuse maksumuse, sellelt makstud tulu- ja sotsiaalmaksu võib FIE kuludesse kanda alles pärast maksukohutuse tekkimist ja täitmist.
Näide

FIE teeb töötajale jaanuaris väljamakse (palk detsembri eest 300 eurot ja lähetuse päevaraha üle piirmäära 10 eurot).
Palga kulud: kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse ning tasutud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse.
Erisoodustuse kulud: tasutud tulu- ja sotsiaalmaks.
Need kulud võib FIE oma ettevõtluse kuludesse kanda alles pärast maksukohustuse tekkimist (TSD esitatud) ja maksukohustuse täitmist (TSD aluselt tekkinud maksukohustus on ka tasutud).

 

2. FIE maksukohustused tööandjana


2020. ja 2021. aastal TÖÖTAJALE TEHTUD VÄLJAMAKSETELT
Maksuvaba tulu kalendrikuus Vastavalt töötaja avaldusele, kuid mitte rohkem kui 500 eurot kuus.
Tulumaks 20%
Sotsiaalmaks 33%
Kinnipeetav töötuskindlustusmakse 1,6%
Tööandja poolt arvestatav töötuskindlustusmakse 0,8%
Kohustusliku kogumispensioni makse 2%
TÖÖTAJALE TEHTUD ERISOODUSTUSTELT
Tulumaks 20/80
Sotsiaalmaks (erisoodustuste summa + erisoodustustelt arvutatud tulumaks) 33%


Sotsiaalmaksu maksmise ja tulumaksu kinnipidamise kohustus järgmistelt väljamaksetelt:

 • kõikidelt töötajale rahas makstud palkadelt ja muudelt tasudelt;
 • füüsilisele isikule makstud töövõtu- või käsunduslepingu või muu võlaõigusliku lepingu alusel makstud töö- või teenustasud. Maksete tasumise ja kinnipidamise kohustust ei ole, kui tasu saaja on äriregistrisse või lepinguriigi registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja või kui tasu saaja soovib tasu maksustamist ettevõtluskonto kaudu.
 • kui tasu maksustamine toimub tasu saaja ettevõtluskonto kaudu, siis seda makstud tasu FIE oma kuludesse ei saa näidata ehk selle makstud tasuga ei saa FIE oma maksustatavat tulu vähendada.


Sotsiaalmaksu ei maksta ja tulumaksu kinni ei peeta järgmistelt väljamaksetelt:
 

 1. hüvitiselt, mida makstakse töötajale töölähetuse kulude katteks ja seadusega ettenähtud päevarahadelt (FIE saab lähetusse saata ainult oma töötajat, mitte aga iseennast);
 2. hüvitiselt, mida makstakse sõidupäeviku alusel töötaja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise eest (hüvitist saab maksta ainult töötajale, FIE iseendale hüvitist maksta ei saa);
 3. tööandja kulutustelt töötaja töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseks.

Kui punktis 1 nimetatud päevarahad ületavad tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punktis 1 kehtestatud piirmäärasid, siis maksustatakse need tulu- ja sotsiaalmaksuga nagu palgamaksed.

Kui punktis 2 nimetatud hüvitise suurus ületab sõidupäeviku pidamisel tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punktis 2 kehtestatud piirmäärasid, siis maksustatakse need nagu erisoodustus. Kui sõidupäevikut ei peeta, siis maksustatakse hüvitis kui palga lisa kõigi palgamaksetega.

Isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitise maksmisest »
 

Sotsiaalmaksu arvestamisest


Sotsiaalmaksuga maksustatakse kõik rahalised väljamaksed, mis tulenevad töösuhtest. Üldjuhul arvestatakse sotsiaalmaksu töötajale rahas makstud tasudelt, kuid mitte vähem kui eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt (2021. aastaks on kuumääraks 584 eurot ehk sotsiaalmaksu minimaalseks kohustuseks on 192.72 eurot).

Seega peab FIE:

 • töölepinguliste töötajate eest tasuma vähemalt riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatud sotsiaalmaksu miinimumi (ka siis, kui tegelik töötasu on kuumäärast väiksem).

Kuumääraga ei pea arvestama ja sotsiaalmaks tuleb maksta tegelikult makstud tasudelt, kui väljamakse saajaks on:

 • töötaja, kes saab riiklikku pensioni või kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime;
 • töötaja on 7–17 aasta vanune;
 • töötaja kasvatab vanema või eestkostjana alla kolmeaastast last või kolme või enamat alla 19aastast last;
 • ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punktis 5 nimetatud töötaja (õppur);
 • töö tegemisest keeldumisel (nt puhkus (v.a palgata puhkus) või haigus).
   

Maksuvaba tulu rakendamisel tuleb arvestada, et:

 • füüsilisele isikule makstud palgalt ja muudelt tasudelt võib igas kalendrikuus maha arvata 1/12 maksuvaba tulu aastasummast, s.t 500 eurot;
 • kuna väljamakse saaja võib saada tulu mitmest allikast, on lubatud nimetatud mahaarvamist teha üksnes töötaja poolt valitud ja väljamakse tegijale kirjalikult teatatud kohas (s.t töötaja peab FIE-le esitama kirjaliku sooviavalduse, et töötasu väljamaksmisel arvestatakse maksuvaba tuluga, ning näitama avalduses ka, kui suures summas maksuvaba tulu arvestatakse. Üle 500 euro ei saa arvestada.).
   

3. Erisoodustused


Erisoodustus on igasugune kaup, teenus või muu rahaliselt hinnatav hüve, mida ettevõtja annab oma töötajale.

Erisoodustuseks võib olla näiteks tasuta või soodushinnaga toitlustamine. Sõiduvahendi või muu vara tasuta või soodushinnaga kasutada andmine, eluasemekulude täielik või osaline katmine, kulutused töötaja puhkuseks või meelelahutuseks jne.

Erisoodustuse maksustamisperiood on kalendrikuu ja sotsiaalmaksu makstakse erisoodustuselt ning sellelt arvestatud tulumaksu summalt kokku vastavalt maksustamisperioodil kehtivale maksumäärale.

Erisoodustused ning nendelt arvestatud tulu- ja sotsiaalmaks kajastatakse deklaratsiooni vormi TSD lisal 4.
 

Erisoodustuse andmisel tuleb arvestada, et:

 • töötajaks loetakse ka töövõtu- või käsunduslepingu või muu võlaõigusliku lepingu alusel töötavat või teenust osutavat füüsilist isikut;
 • soodustuse saamisel ei oma tähtsust, kas töötaja on FIE-ga töösuhtes või mitte – oluline on, et soodustus antakse seoses sellega, et isik oli/on töötaja tulumaksuseaduse tähenduses;
 • erisoodustuseks loetakse ka need soodustused, mida antakse töötaja abikaasale, elukaaslasele, vanemale või lapsele;
 • FIE (ka siis, kui ta on tööandjaks teisele isikule) ei saa teha iseendale erisoodustusi – sellised kulud loetakse ettevõtlusega mitteseotud kuludeks ja neid tuludest maha arvata ei saa. Samuti loetakse ettevõtlusega mitteseotud kulutusteks FIE abikaasale, vanemale, lapsele jne tehtud kulutused.
 • alates 1. jaanuarist 2018 ei maksustata erisoodustusena tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis, kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele.
   

  Töötaja on:

  • töölepingu alusel töötav isik

  • töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel töötav või teenust osutav füüsiline isik

  Maksusoodustus ei kohaldu töötaja abikaasa, elukaaslase ega otse- või külgjoones sugulase tervise- ja spordikuludele.

  Maksuvabad tervise edendamise kulud on:

  • avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu
  • sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutused
  • tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavad kulutused
  • kulutused tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele
  • ravikindlustuslepingu kindlustusmakse

  Tööandja saab maksuvabalt hüvitada tervise- ja spordikulusid kuni 100 euro ulatuses iga töötaja kohta kvartalis. Tavaarsti visiiditasu ei saa maksuvabalt hüvitada.

  Maksusoodustus tervise- ja spordikuludele »

 • FIE võib töötajale tehtud erisoodustuse maksumuse, sellelt makstud tulu- ja sotsiaalmaksu oma ettevõtluse kuludesse kanda alles pärast seda, kui erisoodustuselt on maksud tasutud.

Kui ettevõtja (FIE) kasutab oma isiklikku sõiduautot samaaegselt ettevõtluses ja isiklikus otstarbes, siis kantakse sõiduautole tehtud dokumentaalselt tõendatud kulutused ettevõtluse kuludesse vastava proportsiooniga. Proportsioon leitakse sõiduauto ettevõtluses kasutamise osatähtsuse järgi. Iseenda suhtes ei saa ettevõtja rakendada hüvitist (tulumaksuseaduse § 13 lg 3 p 2) isikliku sõiduauto kasutamise eest ettevõtluses, seda saab rakendada ainult töötajale.

Näide

Ettevõtja kasutab oma autot 60% ulatuses ettevõtluses ja 40% ulatuses isiklikuks otstarbeks. Ta teeb autole remonti 200 euro eest.
Ettevõtluse kuludesse on lubatud FIE-l kanda summa 120 eurot (200 × 60%). Ülejäänud 80 eurot (40%) on ettevõtlusega mitteseotud kulu ja sellega ettevõtlustulusid vähendada ei saa.

Kui FIE aga annab selle sõiduauto kasutada oma töötajale isiklikuks otstarbeks, siis tuleb FIE-l tasuda erisoodustust üldise korra alusel.

4. Näiteid töötajale tehtavate väljamaksete, maksude ja maksete arvestamise, deklareerimise ja maksmise kohta 2020. aastal


Erinevad näited deklaratsiooni vormi TSD lisa 1 täitmise ja maksuvaba tulu rakendamise kohta on esitatud vastavas juhendis.
 

14.01.2021