III. FIE maksukohustused

Informatsiooni seadustes sätestatud maksude ja maksete määrade muutumise kohta jälgige Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

 

1. Sotsiaalmaks


Põhimõtted

 • FIE maksab sotsiaalmaksu oma ettevõtlusest saadud tulult, millest on tehtud tulumaksuseaduses lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised, arvestades sotsiaalmaksuseaduses kehtestatud alam- ja ülempiiri;
 • FIE sotsiaalmaksuga maksustamise periood on kalendriaasta, sest maksustatav tulu selgitatakse välja tuludeklaratsiooni alusel üks kord aastas;
 • sotsiaalmaksu määr on 33%;
 • sotsiaalmaks arvatakse ettevõtlustulust maha tekkepõhiselt, jagades ettevõtluse tulu pärast kulude mahaarvamist 1,33-ga;
 • aasta kestel on FIE kohustatud maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid;
 • FIE ei saa sotsiaalmaksu ega sotsiaalmaksu avansilisi makseid näidata oma ettevõtluse kuludes.
   

Sotsiaalmaksu deklareerimine, arvestamine ja tasumine


Sotsiaalmaks arvutatakse maksustamisperioodil ettevõtlusest saadud tulu alusel. Ettevõtlustulu deklareeritakse üks kord aastas tuludeklaratsioonil (vorm E), mis tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada koos füüsilise isiku tuludeklaratsiooniga (vorm A) hiljemalt maksustamisperioodile järgneva aasta 30. aprilliks.

Aasta lõpliku sotsiaalmaksukohustuse arvutab Maksu- ja Tolliamet vormil E näidatud andmete alusel. Tuludeklaratsiooni vormile E on lisatud tabel 4, kuhu FIE märgib oma aasta jooksul haiguslehel oldud perioodid vastavalt haiguslehele. Haiguslehel oldud perioodid võetakse aasta lõpliku sotsiaalmaksu kohustuse arvutamisel arvesse. Maksu- ja Tolliamet saadab FIE-le maksuteate juurdemaksmisele kuuluva sotsiaalmaksu kohta hiljemalt 30 päeva enne maksu tasumise tähtaega (1. oktoobrit). Samuti saab sotsiaalmaksu aastaarvestust ning juurdemaksmisele kuuluvat summat vaadata elektroonselt esitatud tuludeklaratsiooni infolehelt. Kui sotsiaalmaksu juurde maksma ei pea, siis Maksu- ja Tolliamet maksuteadet ei väljasta. Maksuteatel näidatud sotsiaalmaksusumma peab FIE tasuma Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt 1. oktoobriks. Kui aasta jooksul on makstud sotsiaalmaksu avansiliste maksetena rohkem, kui aasta sotsiaalmaksu tegelik kohustus on, saab FIE enammakstud sotsiaalmaksu tagasi.
 

Sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine


FIE peab neli korda aastas maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid (v.a juhul, kui ta on riikliku pensioni saaja, osalise või puuduva töövõimega isik, õppur ravikindlustuse seaduse § 5 lg 4 tähenduses või alustab/lõpetab tegevuse kvartali jooksul või tema eest maksab sotsiaalmaksu tööandja või riik).

Sotsiaalmaksu avansilisi makseid makstakse jooksva kvartali eest, iga kvartali viimase kuu 15. kuupäevaks (I kvartali eest 15. märtsiks, II kvartali eest 15. juuniks, III kvartali eest 15. septembriks ja IV kvartali eest 15. detsembriks). Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär kehtestatakse igaks aastaks riigieelarvega.

2020. aasta sotsiaalmaksu kuumäär on 540 eurot, millelt arvutatud ühe kvartali sotsiaalmaksu kohustus on 534.60 eurot (540 × 3 × 33%). Maksukohustus tasutakse eurosendi täpsusega.

2021. aasta sotsiaalmaksu kuumäär on 584 eurot, millelt arvutatud ühe kvartali sotsiaalmaksu kohustus on 578.16 eurot (584 × 3 × 33%). 
 

FIE ei pea sotsiaalmaksu avansilisi makseid tasuma, kui:

 

1. ta on riikliku pensioni saaja või osalise töövõimega isik või õppur ravikindlustuse seaduse § 5 lg 4 tähenduses (põhiharidust omandav isik, üldkeskharidust omandav isik, kutseõppe tasemeõppes õppiv isik, eesti alalisest elanikust üliõpilane, v.a doktoranditoetust saav isik)

2. ta alustab või lõpetab tegevuse kvartali jooksul

Kui FIE alustab või lõpetab ettevõtluse kvartali jooksul, maksab ta avansilisi makseid nende päevade eest, millal ta on FIE-na registreeritud.

Kui punktides 1 ja 2 nimetatud avansiliste maksete kohustusest vabastamise tingimused on täidetud mitte kogu kvartali jooksul, vaid üksnes teatud perioodil kvartalis, siis rakendatakse proportsiooni.

Kui isikul on maksukohustus osade kvartali päevade eest, siis:

 • leitakse päevade arv, mille eest maksukohustus tekkis (liidetakse kokku kõik maksuvabastusega katmata päevad);
 • leitakse antud kvartali tegelik päevade arv;
 • arvutatakse makse päevapõhiselt – kvartali makse jagatakse kvartali päevade arvuga ning korrutatakse maksukohustuse päevade arvuga.
Näide

Maksukohustus tekkis 50 päeva eest ja antud kvartalis on 91 päeva – maksukohustus arvutatakse nii: 578.16 : 91 × 50 = 317.67 eurot

3. tema eest maksab sotsiaalmaksu tööandja või riik või kohalik omavalitsus

Kui FIE eest maksab sotsiaalmaksu tööandja või sotsiaalmaksuseaduse § 6 alusel riik, linn või vald ning kui see summa on 2021. a vähemalt 578.16 eurot kvartalis, siis ei pea FIE sotsiaalmaksu avansilisi makseid maksma. Kui tööandja, riik, linn või vald maksab FIE eest sotsiaalmaksu vähem kui 578.16 eurot, siis peab FIE ise puudujääva osa tasuma. Tasutud sotsiaalmaksu võetakse arvesse summeeritult alates kalendriaasta algusest.

Kui tööandja või riigi tasutud sotsiaalmaksu summa on suurem kui antud kvartali avansilise makse kohustus, siis kandub selles kvartalis kasutamata tööandja/riigi sotsiaalmaks järgmiste kvartalite maksukohustuse vähenduseks, kuid mitte tagasiulatuvalt eelmiste kvartalite maksukohustuse vähendamiseks.

Näide

FIE II kvartali maksukohustus on 200 eurot. Kontrollitakse 2021. a märtsi-, aprilli- ja maikuu tööandja/riigi tasutud sotsiaalmaksu summasid. Oletame, et tasutud sotsiaalmaksu kogusumma on 350 eurot, siis FIE lõplik II kvartali avansilise makse kohustus on 0 ja kasutama jääk on 350 – 200 = 150 eurot. Seda kasutamata jääki saab kasutada järgmiste kvartalite katteks.

III kvartali maksukohustus on FIE-l 300 eurot. Kontrollitakse 2021. a juuni-, juuli- ja augustikuu tööandja/riigi tasutud sotsiaalmaksu summasid. Oletame, et tasutud sotsiaalmaksu summa on 50 eurot, siis lõplik III kvartali avansilise makse kohustus FIE-l on 300 – 150 (eelmise kvartali jääk) – 50 (III kvartalis tasutud) = 100 eurot.

Sotsiaalmaksu avansilise makse summa arvestamisel saab abi Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroodest või e‑MTAst.
 

FIE abikaasa sotsiaalmaksu arvestamine, deklareerimine ja tasumine


Äriregistris registreeritud FIE-l (v.a notar ja kohtutäitur) on võimalik tasuda oma abikaasa eest, kes osaleb FIE tegevuses, sotsiaalmaksu, tagades sellega abikaasale sotsiaalkindlustuskaitse.

2. Tulumaks


Põhimõtted


FIE maksab tulumaksu oma ettevõtlusest saadud tulult, millest on tehtud seadusega lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised. Ettevõtlustulust lubatud mahaarvamisi saab teha ainult FIE-na registreeritud füüsiline isik.

Tulumaksuga maksustatakse ka ettevõtluse peatamise ajal või pärast ettevõtlusega tegelemise lõpetamist ettevõtlusest laekunud ettevõtlustulu.

Tulumaksuga maksustamise periood on kalendriaasta.

Tulud maksustatakse tulu saamise maksustamisperioodil kehtinud maksumääraga.

Tulumaksumäär 2020. ja 2021. aastal on 20%.

Makstud tulumaksu (sh tulumaksu avansilisi makseid) FIE oma ettevõtlustulust maha arvata ei saa.

FIE, kes sai eelmisel maksustamisperioodil ettevõtlustulu, on kohustatud maksma tulumaksu avansilisi makseid.
 

Tulu deklareerimine, tulumaksu arvutamine ja tasumine


FIE deklareerib oma ettevõtlusest saadud tulu üks kord aastas vormil E, mis tuleb esitada koos füüsilise isiku tuludeklaratsiooni vormiga A Maksu- ja Tolliametile hiljemalt maksustamisperioodile järgneva aasta 30. aprilliks (e-MTA vahendusel on võimalik tuludeklaratsiooni esitada alates 15. veebruarist).

FIE on kohustatud tuludeklaratsiooni esitama ka juhul, kui maksustamisperioodi ettevõtlustulu jäi alla maksuvaba tulu, ettevõtlusest tulu ei saadud või majandustegevus puudus.

Deklaratsiooni järgi juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu arvutab Maksu- ja Tolliamet vormil E näidatud sotsiaalmaksuga korrigeeritud ettevõtlustulu ja vormil A näidatud tulude ja lubatud mahaarvamiste alusel ning saadab FIE-le maksuteate juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu kohta hiljemalt 30 päeva enne maksu tasumise tähtaega, s.o maksustamisperioodile järgneva aasta 1. septembrit. Samuti saab tulumaksu aasta kohustuse arvutust ning juurdemaksmisele kuuluvat tulumaksu summat vaadata tuludeklaratsiooni infolehelt. FIE peab tasuma maksuteatel näidatud summa hiljemalt 1. oktoobriks.

Samaks tähtajaks tagastab Maksu- ja Tolliamet ka enammakstud tulumaksu.
 

Tulumaksu avansiliste maksete tasumine


Ettevõtlusega alustav FIE ei pea esimesel maksustamisperioodil tulumaksu avansilisi makseid tasuma.

Tulumaksu avansilisi makseid peab tasuma FIE, kes sai eelmisel maksustamisperioodil ettevõtlustulu (tulumaksuseaduse § 47 lg 1).

Tulumaksu avansilised maksed tasutakse võrdsete summadena, alates tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäevale (30. aprillile) järgnevast kvartalist, iga kvartali kolmanda kuu 15. kuupäevaks (s.o hiljemalt 15. septembriks ja 15. detsembriks) Maksu- ja Tolliameti pangakontole.

Tulumaksu avansiliste maksete suurus arvutatakse eelmise tegevusaasta maksustatava ettevõtlustulu alusel.

Ühel tähtajal maksmisele kuuluva tulumaksu avansilise makse suuruseks on 1/4 eelmise tegevusaasta ettevõtlustulult arvutatud tulumaksu summast, s.t näiteks 2021. aastal makstakse avansiliste maksetena kokku 2/4 2020. aasta ettevõtlustulult arvutatud tulumaksu summast.

Ühe tähtaja avansilise tulumaksu summa leitakse järgnevalt:
eelmise maksustamisperioodi ettevõtlustulu tuludeklaratsiooni vormil E deklareeritud sotsiaalmaksuga korrigeeritud ettevõtluse maksustatav tulu korrutatakse eelmisel maksustamisperioodil kehtinud tulumaksumääraga ja jagatakse neljaga.

Näide

FIE 2020. aasta ettevõtluse maksustatav tulu oli 6200 eurot ja tulumaksumäär 20%.
2021. aastal on ühe avansilise makse suuruseks seega:
6200 × 0,20 ÷ 4 = 310 eurot.

Tulumaksu avansiliste maksete tasumise tähtajad ja summad 2021. aastal:
III kvartali eest 15. septembriks 310 eurot;
IV kvartali eest 15. detsembriks 310 eurot.
Kokku aastas 620 eurot.

 

FIE ei pea tulumaksu avansilisi makseid tasuma:

 • ettevõtluse esimesel maksustamisperioodil (tegevusaastal);
 • kui ühe kvartali (tähtaja) makse suurus ei ületa 300 eurot;
 • kui eelmisel maksustamisperioodil puudus ettevõtluse maksustatav tulu;
 • kui ettevõtlus on registreeritud ajutise või hooajalisena;
 • kui ettevõtlus on peatatud.

Maksu- ja Tolliametil on õigus vähendada tulumaksu avansilisi makseid või vabastada FIE nende tasumisest, kui FIE prognoositav ettevõtlustulu on eelmise maksustamisperioodi tulust oluliselt väiksem ning kui FIE esitab selle kohta põhjendatud taotluse. Taotluses on vajalik märkida ettevõtlustulu vähenemise konkreetsed põhjused ning lisada arvandmed prognoositava ettevõtlustulu kohta.

Taotlus tuleks esitada enne avansilise makse tasumise tähtaja saabumist. Taotluse esitamisel tuleb arvestada sellega, et maksuhaldur teeb otsuse avansiliste maksete vähendamise või nendest vabastamise kohta ainult eelseisvate tähtaegade osas, seega otsust ei tehta nende tähtaegade osas, mis on juba saabunud või möödas.
 

3. Kohustusliku kogumispensioni makse


Põhimõtted


Kui FIE on kohustusliku kogumispensioniga (II pensionisambaga) liitunud, peab ta maksma enda eest kohustusliku kogumispensioni makset.

Makse tasutakse üks kord aastas ja makse summa arvutab Maksu- ja Tolliamet FIE ettevõtlustulu deklaratsioonil (vormil E) deklareeritud sotsiaalmaksuga korrigeeritud maksustatava tulu alusel ning väljastab FIE-le hiljemalt 30 päeva enne makse tasumise tähtpäeva (1. oktoobrit) maksuteate tasumisele kuuluva summa kohta. Samuti saab tasumisele kuuluvat summat vaadata tuludeklaratsiooni infolehelt.

FIE on kohustatud maksuteatel märgitud tasumisele kuuluva summa kandma Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt 1. oktoobriks.

FIE enda eest tasutud kohustusliku kogumispensioni makset ei ole lubatud ettevõtlustulust maha arvata ja seda ei näidata vormil E ettevõtluse kuluna, vaid kajastatakse vormi A tabelis 9.1 („Töötuskindlustusmaksed ja kohustusliku kogumispensioni maksed”).

Makse määr on 2%.

Kui FIE esitas 2020. aasta oktoobris avalduse kogumispensioni maksete mittetegemiseks, siis ta oma 1/12-lt 2020. aastal saadud ettevõtlustulult makset ei tasu.

Kui FIEl puudub maksustatav kasum, siis ta ei pea tasuma kohustusliku kogumispensioni makset.

4. Töötuskindlustusmakse


FIE ei pea enda eest töötuskindlustusmakset maksma.

Kui FIE on tööandja, peab ta töötajale tehtud väljamaksetelt maksma töötuskindlustusmakset ja see on FIE ettevõtlusega seotud kulu.
 

20.11.2020