Sõiduautodega seotud käibemaksuarvestus

Sõiduautole ning selle tarbeks ostetud kaupadele ja teenustele kehtib kord, mille kohaselt sõiduautode omatarbe maksustamise asemel piiratakse sõiduauto (sh rentimisel, liisimisel) ning selle tarbeks kaupade ja teenuste ostmisel makstava käibemaksu mahaarvamist. Sisendkäibemaksu mahaarvamise üldine piirang on 50%.

Seega, ettevõtluses kasutatava sõiduauto soetamisel või kasutuslepingu alusel kasutamisel ning selle sõiduauto tarbeks kaupade ja teenuste saamisel arvatakse üldjuhul arvestatud käibemaksust maha 50% sisendkäibemaksu. Sisuliselt sõiduauto ettevõtluses kasutamise osatähtsuseks loetakse 50%.

Sisendkäibemaksu maha arvamise piirang kehtib M1-kategooria (sh M1G) sõidukile, mille täismass ei ületa 3500 kilogrammi ja millel lisaks juhiistmele ei ole rohkem kui 8 istekohta.

Kui maksukohustuslasel on ka maksuvaba käive või tegevus, mida ei loeta ettevõtluseks, siis tuleb sisendkäibemaksu mahaarvamisel arvestada ka neid asjaolusid.

Sõiduautoga seotud kulud on näiteks sõiduauto mootorikütus, varuosad, hooldus, remont, parkimistasud, kulutused sõiduauto transpordile (praamipilet).

Sõiduauto kuluna ei käsitata:

 • reklaami paigutuse kulusid sõidukile – need kulutused ei ole seotud sõiduki kasutamisega, vaid reklaamimisega;
 • haagise ostu või renti.

Kui ettevõttesse ostetud sõiduautoga tehakse lisaks töösõitudele ka erasõite, siis kehtib kord, et ettevõtluses kasutatava sõiduauto ostmisel või kasutuslepingu alusel kasutamisel ning selle tarbeks kaupade ja teenuste saamisel arvatakse käibemaksust maha 50% sisendkäibemaksu (või vähem, näiteks kui ettevõttel on osa käivet maksuvaba). Seega sõltumata sellest, millises mahus kasutatakse ettevõtluses kasutatavat sõidukit eratarbimises, saab sisendkäibemaksu maha arvata 50% ulatuses.

Sõiduauto eratarbeks kasutamisena ei käsitata (see tähendab, käsitatakse sõiduauto ettevõtluses kasutamisena) töötajate transporti elu- ja töökoha vahel tööandja sõiduautoga, kui on täidetud tulumaksuseaduse § 48 lõikes 51 sätestatud tingimused​, mille kohta saab lugeda veebilehelt „Töötajate transport tööle ja koju tulumaksuseaduse § 48 lõikest 5¹ tulenevalt".

Sisendkäibemaksu mahaarvamise näiteid

Näide 1

Sõiduautot kasutakse nii ettevõtluses kui ka eratarbimises. Maksustatava käibe jaoks kasutatakse seda sõiduautot 60% ulatuses ja maksuvaba käibe jaoks 40% ulatuses.
Osteti mootorikütust 50 eurot + käibemaks 10 eurot.
Sisendkäibemaksu saab maha arvata 3 eurot (10 × 0,5 × 0,6).

Näide 2

Sõiduautot kasutatakse eranditult ettevõtluse jaoks. Maksustatava käibe jaoks kasutatakse seda sõiduautot 60% ulatuses ja maksuvaba käibe jaoks 40% ulatuses.
Osteti mootorikütust 50 eurot + käibemaks 10 eurot.
Sisendkäibemaksu saab maha arvata 6 eurot (10 × 0,6).

Näide 3

Ettevõte sõlmis liisingettevõttega sõiduauto kasutusrendilepingu 2018. a septembris. Sõiduautoga seotud igakuistelt jooksvatelt kuludelt, sh kasutusrendimaksetelt, arvati sisendkäibemaksu maha 50%, sest sõiduautot kasutati ka eratarbes. Septembris 2021 ettevõte lõpetas kasutusrendilepingu ja sõlmis liisingettevõttega selle sõiduauto ostu-müügilepingu. Seejärel müüdi sõiduauto ettevõtte poolt koheselt uuele ostjale. Kuna pärast liisingult soetamist (väljaostmist) ja enne müügitehingut sõiduautot eratarbes enam ei kasutatud, siis on ettevõttel õigus sõiduauto soetamisel tasumisele kuuluv sisendkäibemaks 100% ulatuses maha arvata.

Erandid


Käibemaksuseaduse (KMS) § 30 lõikes 4 on toodud erandid, millal sõiduauto ja selle tarbeks kaupade ja teenuste saamisel makstava käibemaksu mahaarvamist ei piirata.

Erandit rakendatakse järgmistel juhtudel.

 • Sõiduauto soetatakse müügiks või rendile andmiseks.
  Oluline on, et müügiks või rendile andmiseks soetatud sõiduautosid ise kasutusele ei võeta.
  Müügiks soetatud sõiduauto muul otstarbel kasutusse võtmisel tuleb korrigeerida soetamisel mahaarvatud sisendkäibemaks. Korrigeerimine tuleb teha maksustamisperioodil, millal maksukohustuslane müügiks soetatud sõiduauto enda tarbeks kasutusele võtab. Kui maksukohustuslane tegeleb ka sõidukite kasutusse andmisega ja müügiks soetatud sõiduauto antakse näiteks rendile, siis hakatakse 2aastast perioodi lugema sõiduauto rendile andmisest.
 • Sõiduautot kasutatakse peamiselt tasu eest sõitjateveoks või õppesõiduks.
  Maksukohustuslasel on õigus ettevõtluseks kasutatavalt sõidukilt ning selle tarbeks soetatud kaupadelt ja teenustelt sisendkäibemaksu täies ulatuses maha arvata ka juhul, kui sõiduautot kasutatakse peamiselt tasu eest korraldatavaks sõitjateveoks tingimusel, et maksukohustuslasel on ühenduse tegevusluba ja ühenduse tegevusloa tõestatud koopia, taksoveo puhul aga taksoveoluba ja sõidukikaart.
  Eratarbimist maksustatakse omatarbena vastavalt KMS § 12 lõikele 71.
  Omatarbe maksustatavaks väärtuseks nende sõiduautode kasutamise puhul on KMS § 12 lõikele 71 kohaselt: tulumaksuseaduse alusel arvutatud erisoodustuse hind ÷ 1,2.

  Seega oma töötajale sõiduauto, mida kasutatakse peamiselt tasuliseks sõitjateveo teenuse osutamiseks või õppesõiduauto kasutada andmist maksustatakse. Erinevalt teistest sõiduautodest on nende sõidukite puhul võimalik sisendkäibemaksu maha arvata 100% ka siis, kui autot kasutatakse eratarbimises. Oluline on, et sõiduk vastaks KMS § 30 lõike 4 punktides 3 või 4 tingimustele.

  Peamiselt sõitjateveoks või õppesõiduks kasutatava sõiduauto ning kuni 3500-kilogrammise täismassiga N1-kategooria veoauto (kaubiku) erasõitudeks kasutamisest tekkinud omatarbe maksustatavaks väärtuseks koos käibemaksuga on tulumaksuseaduse alusel arvutatud erisoodustuse hind. Muude sõiduautode erasõitudeks kasutamisest käibemaksuseaduse kohaselt omatarvet tekkida ei saagi.
 • Sõiduautot kasutatakse eranditult vaid ettevõtluse tarbeks.
  Erandit rakendatakse vaid juhul, kui ettevõtluse jaoks on sõiduauto otseselt vajalik ning seda sõiduautot kasutatakse eranditult ettevõtluse jaoks.
   

Arvestuse pidamine sõiduauto kasutuse osas


Maksukohustuslane, kes rakendab eeltoodud erandeid ning on sõiduauto ja sellega seotud kuludelt sisendkäibemaksu täies ulatuses maha arvanud, peab tagama, et asjaomase sõiduauto kasutamine ettevõtlusega mitteseotud sõitudeks on välistatud ning võib jätkuvalt pidada sõiduauto kasutuse osas arvestust.

Arvestuse pidamise viisi üle otsustab ettevõtja ise – eesmärgiks on tagada ettevõtja sõiduauto üksnes ettevõtluse tarbeks kasutamine. Näiteks võib ettevõtja pidada muuhulgas detailset arvestust ehk sõidupäevikut või kasutada kolmanda isiku pakutavat GPS-teenust.

Üldjuhul peaks eranditult ettevõtluses kasutatav sõiduauto olema pargitud töövälisel ajal ettevõtte juures.

Ettevõte peab otsustama:
 • kuidas sõiduautot kasutatakse,
 • kuidas sellist kasutamist kindlustatakse ning
 • kuidas on sõiduauto kasutamist võimalik nii juhtkonnal kui ka maksuhalduril kontrollida.

Sõiduauto eratarbimine


Kui ettevõtluses kasutatav sõiduauto on eratarbimises, siis sõltumata asjaolust, kas töötaja hüvitab sõiduauto kasutamisega seotud kulud või mitte, ei loeta sellise sõiduauto kasutamist eranditult ettevõtluse tarbeks kasutamiseks.

Nimetatud kord kehtib ka ettevõttele, kelle tegevusalaks on autode kasutusse andmine ning annavad tasu eest autosid kasutada oma töötajatele.

Topeltmaksustamise vältimiseks sõiduauto eratarbimist ei maksustata omatarbena ning sõiduauto tasu eest kasutada andmist maksukohustuslase töötajale, teenistujale või juhtimis- ja kontrollorgani liikmele ei loeta käibeks.

Firmaauto kasutamine isiklikeks sõitudeks maksustatakse erisoodustusega sõiduki võimsuse alusel.
 

11.10.2021