Kaupade sisse- ja väljaveo 2005. aasta tollistatistika

EV väliskaubandus riikide lõikes – 2005. aasta (lähte-, sihtriigi järgi) Tabel 1 (56.78 KB)
EV väliskaubandus riikide lõikes – 2005. aasta (valmistajariigi järgi) Tabel 2 (56.5 KB)
Kaupade ja vara väljavedu kaubagruppide lõikes (koond) – 2005. aasta Tabel 3 (50.7 KB)
Kaupade ja vara sissevedu kaubagruppide lõikes (koond) – 2005. aasta Tabel 4 (54.13 KB)
Erinevate kaubagruppide väljavedu – 2005. aasta Tabel 5 (150.94 KB)
Erinevate kaubagruppide sissevedu – 2005. aasta Tabel 6 (152.28 KB)

2005. aasta tollistatistika koondandmed väljaspool Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi asuvate riikide ja tähtsamate kaubagruppide lõikes Kombineeritud Nomenklatuuri (KN) 2-kohalise koodi järgi.

Andmed sisaldavad kõiki kaubale rakendatavaid tollikäitlusviise (tolliseaduse 6. peatükk) nii kaupade sisse- kui väljaveol, välja arvatud Eestit läbiv transiit. Kaupade sissevedu sisaldab järgmisi tollikäitlusviise: kauba vabasse ringlusse lubamine, välisriigi tollistaatusega kauba tolliladustamine, seestöötlemine, ajutine import ning ajutiselt eksporditud või välistöötlemisel olnud kauba taassissevedu vabasse ringlusse lubamisega (edaspidi kõik kokku nimetatud sissevedu). Kaupade väljavedu sisaldab järgmisi tollikäitlusviise: eksport (sealhulgas välisriigi vee- ja õhusõiduki varudeks), ajutine eksport kavatsusega kaup tolliterritooriumile muutusteta kujul tagasi tuua, välistöötlemine ning taasväljavedu (edaspidi kõik kokku nimetatud väljavedu). Tollistatistika ei sisalda pangatähtede (KN kood 49070030) ning maksumärkide, postmarkide jms markide (KN kood 49070010) sisse- ja väljavedu.

Tollistatistika andmetel moodustas kaupade väljavedu 2005. aastal 28 708,6 miljonit krooni, millest 63,09% moodustas eksport (18 111,8 mln kr, millest 3,41% moodustas ajutine eksport kavatsusega kaup tolliterritooriumile muutusteta kujul tagasi tuua (617,1 mln kr)), 0,23% välistöötlemine (65,1 mln kr), 12,4% taasväljavedu peale seestöötlemist (3560,6 mln kr), 0,21% taasväljavedu peale ajutist importi (61,6 mln kr), 21,93% taasväljavedu peale tolliladustamist (6294,7 mln kr) ning 2,14% taasväljavedu peale kauba vabatsooni paigutamist (614,8 mln kr). Sissevedu moodustas 2005. aastal 40 948,3 miljonit krooni, sealhulgas 49,34% moodustas vabasse ringlusse lubamine (20 203 mln kr), 11,14% seestöötlemine (4562,1 mln kr), 3,62% töötlemine tollikontrolli all (1484,5 mln kr), 0,12% ajutine import (49,9 mln kr), 0,1% taassissevedu peale välistöötlemist vabasse ringlusse lubamisega (40,1 mln kr), 0,11% ajutiselt eksporditud kauba taassissevedu vabasse ringlusse lubamisega (45,4 mln kr), 33,02% välisriigi tollistaatusega kauba tolliladustamine (13 520,7 mln kr) ning 2,55% välisriigi tollistaatusega kauba vabatsooni paigutamine (1042,6 mln kr). Seega ületas 2005. aastal kaupade sissevedu nende väljaveo 12 239,7 miljoni krooni võrra.

Kõikidest vabasse ringlusse lubatud kaupadest kuulus 2005. aastal maksustamisele käibemaksuga kaupu kogusummas 25 906,2 miljonit krooni.

Väljavedu - sissevedu iseloomustab joonis 1 (5.13 KB, GIF).

Joonis 2 (7.55 KB, GIF) kujutab kaupade väljavedu ning joonis 3 (8.21 KB, GIF) kaupade sissevedu tollikäitlusviiside lõikes.

Tähtsamad väliskaubanduspartnerid

Tähtsamatest väliskaubanduspartneritest lähte- ja sihtriikide lõikes annab ülevaate tabel 1 (56.78 KB) ning joonis 4 (6.02 KB, GIF) ja joonis 5 (6.34 KB, GIF). Tabelis 2 (56.5 KB) on toodud kaupade väljavedu - sissevedu kaupade päritoluriikide lõikes.

Kaupade väljaveost 2005. aastal moodustas 35,9% ehk 10 313,6 mln kr Venemaale, 12,5% ehk 3 593,6 mln kr Ameerika Ühendriikidesse, 9,9% ehk 2 851,9 mln kr Norrasse, 6,8% ehk 1950,7 mln kr Ukrainasse, 5,9% ehk 1 696,1 mln kr Gibraltarile, 2,9% ehk 818,4 mln kr Türki, 2,8% ehk 801,4 mln kr Šveitsi, 2,5% ehk 722,1 mln kr Kanadasse, 1,9% ehk 546,7 mln kr Hiinasse ning 1,9% ehk 536,4 mln kr Lõuna-Koreasse (joonis 4 (6.02 KB, GIF)).

Kaupu veeti 2005. aastal sisse kõige enam Venemaalt – 39,4% ehk 16 136,6 mln kr, Hiinast – 7,9% ehk 3233,4 mln kr, Jaapanist – 7,6% ehk 3116,7 mln kr, Hongkongist – 6,3% ehk 2581,9 mln kr, Ameerika Ühendriikidest – 5,5% ehk 2249,5 mln kr, Valgevenest – 4,8% ehk 1984 mln kr, Ukrainast – 3,5% ehk 1420,8 mln kr, Norrast – 3,4% ehk 1387 mln kr, Taiwanist – 2,8% ehk 1154,1 mln kr ning Lõuna-Koreast – 2,2% ehk 909,5 mln kr (joonis 5 (6.34 KB, GIF)).

Kokku oli 2005. aastal välispartnereid 148 erinevast riigist. 93 riigiga oli tollistatistika kaubandusbilanss positiivne, st väljavedu ületas sisseveo.

Suuremad kaubagrupid

2005. aasta tähtsamatest väljaveo kaubagruppidest annavad ülevaate tabel 3 (50.7 KB) ja joonis 6 (6.56 KB, GIF) ning sisseveo kaubagruppidest tabel 4 (54.13 KB) ja joonis 7 (6.42 KB, GIF).

Erinevate kaubagruppide välja- ja sissevedu kuude lõikes on ära toodud tabelis 5 (150.94 KB) ja tabelis 6. (152.28 KB)

Kaupade väljaveos oli 2005. aastal esikohal mineraalsete toodete (KN 25–27) väljavedu, moodustades 16,7% kogu väljaveost. Teisel kohal 2005. aasta kaupade väljaveos oli mehaaniliste masinate, elektriseadmete (KN 84–85) väljavedu – 15,5%, järgnesid metallide, metalltoodete (KN 72–83) väljavedu – 9,9%, valmistoidukaupade, alkohoolsete ning karastusjookide, tubaka (KN 16–24) väljavedu – 8,6%, keemiatööstuse toodangu (KN 28–38) väljavedu – 8%, transpordivahendite (KN 86–89) väljavedu – 7,8%, puidu ja puittoodete (KN 44–46) väljavedu – 7,1%, muude tööstuskaupade (KN 94–96) väljavedu – 6,4%, tekstiili, tekstiiltoodete (KN 50–63) väljavedu – 4,8% ning plastmass- ja kummitoodete (KN 39–40) väljavedu – 4,2% kogu väljaveost.

2005. aastal oli suurim mehaaniliste masinate, elektriseadmete (KN 84–85) sissevedu – 28,1% kogu sisseveost, järgnesid mineraalsete toodete (KN 25–27) sissevedu – 24,7%, metallide, metalltoodete (KN 72–83) sissevedu – 11,5%, puidu ja puittoodete (KN 44–46) sissevedu – 6,8%, keemiatööstuse toodangu (KN 28–38) sissevedu – 5,8%, valmistoidukaupade, alkohoolsete ning karastusjookide, tubaka (KN 16–24) sissevedu – 4,8%, tekstiili, tekstiiltoodete (KN 50-63) sissevedu – 3,7%, transpordivahendite (KN 86–89) sissevedu – 3,1%, plastmass- ja kummitoodete (KN 39–40) sissevedu – 3% ja elusloomade, loomsete toodete (KN 1–5) sissevedu – 2,1% kogu sisseveost.

Tollitulud

2005. aastal moodustas riigieelarvesse ülekantud tollitulude kogusumma 11 674 miljonit krooni, millest 55,9% moodustasid aktsiisid, 41,04% käibemaks, 2,98% tollimaks, 0,03% trahvid, 0,02% intressid ning 0,02% väljanõudmata deposiidid.

 

25.05.2016