Kaupade sisse- ja väljaveo 2005. aasta I poolaasta tollistatistika

EV väliskaubandus riikide lõikes I poolaasta 2005 (lähte-, sihtriigi järgi) Tabel 1  (117.01 KB)
EV väliskaubandus riikide lõikes I poolaasta 2005 (päritoluriigi järgi Tabel 2 (115.74 KB)
Kaupade ja vara väljavedu kaubagruppide lõikes (koond) I poolaasta 2005 Tabel 3 (47.92 KB)
Kaupade ja vara sissevedu kaubagruppide lõikes (koond) I poolaasta 2005 Tabel 4 (51.19 KB)
Erinevate kaubagruppide väljavedu I poolaasta 2005 Tabel 5 (56.21 KB)
Erinevate kaubagruppide sissevedu I poolaasta 2005 Tabel 6 (56.5 KB)

2005. aasta I poolaasta tollistatistika koondandmed väljaspool Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi asuvate riikide ja tähtsamate kaubagruppide lõikes Kombineeritud Nomenklatuuri (KN) 2-kohalise koodi järgi.

Andmed sisaldavad kõiki kaubale rakendatavaid tollikäitlusviise (tolliseaduse 6. peatükk) nii kaupade sisse- kui väljaveol, välja arvatud Eestit läbiv transiit. Kaupade sissevedu sisaldab järgmisi tollikäitlusviise: kauba vabasse ringlusse lubamine, välisriigi tollistaatusega kauba tolliladustamine, seestöötlemine, ajutine import ning ajutiselt eksporditud või välistöötlemisel olnud kauba taassissevedu vabasse ringlusse lubamisega (edaspidi kõik kokku nimetatud sissevedu). Kaupade väljavedu sisaldab järgmisi tollikäitlusviise: eksport (sealhulgas välisriigi vee- ja õhusõiduki varudeks), ajutine eksport kavatsusega kaup tolliterritooriumile muutusteta kujul tagasi tuua, välistöötlemine ning taasväljavedu (edaspidi kõik kokku nimetatud väljavedu). Tollistatistika ei sisalda pangatähtede (KN kood 49070030) ning maksumärkide, postmarkide jms markide (KN kood 49070010) sisse- ja väljavedu.

Tollistatistika andmetel moodustas kaupade väljavedu 2005. aasta I poolaastal 12 864,9 miljonit krooni, millest 62,41% moodustas eksport (8 029,5 mln kr, millest 6,24% moodustas ajutine eksport kavatsusega kaup tolliterritooriumile muutusteta kujul tagasi tuua (501 mln kr)), 0,09% välistöötlemine (11,1 mln kr), 13,49% taasväljavedu peale seestöötlemist (1 735 mln kr), 0,19% taasväljavedu peale ajutist importi (24,9 mln kr), 22,21% taasväljavedu peale tolliladustamist (2 856,8 mln kr) ning 1,61% taasväljavedu peale kauba vabatsooni paigutamist (207,6 mln kr). Sissevedu moodustas 2005. aasta I poolaastal 18 655,8 mln kr, sealhulgas 50,44% moodustas vabasse ringlusse lubamine (9 409,6 mln kr), 11,75% seestöötlemine (2 192,8 mln kr), 2,89% töötlemine tollikontrolli all (540 mln kr), 0,2% ajutine import (36,5 mln kr), 0,08% taassissevedu peale välistöötlemist vabasse ringlusse lubamisega (14,6 mln kr), 0,12% ajutiselt eksporditud kauba taassissevedu vabasse ringlusse lubamisega (22,3 mln kr), 32,22% välisriigi tollistaatusega kauba tolliladustamine (6 011,3 mln kr) ning 2,3% välisriigi tollistaatusega kauba vabatsooni paigutamine (428,7 mln kr). Seega ületas 2005. aasta I poolaastal kaupade sissevedu nende väljaveo 5 790,9 mln kr võrra.

Kõikidest vabasse ringlusse lubatud kaupadest kuulus 2005. aasta I poolaastal maksustamisele käibemaksuga kaupu kogusummas 12 335 miljonit krooni.

Väljavedu - sissevedu iseloomustab joonis 1. (6.27 KB, GIF) Joonis 2 (8.99 KB, GIF)kujutab kaupade väljavedu ning joonis 3 (10.3 KB, GIF) kaupade sissevedu tollikäitlusviiside lõikes.

TÄHTSAMAD VÄLISKAUBANDUSPARTNERID

Tähtsamatest väliskaubanduspartneritest lähte- ja sihtriikide lõikes annab ülevaate tabel 1 (117.01 KB) ning joonis 4 (6.19 KB, GIF) ja joonis 5 (6.4 KB, GIF) . Tabelis 2 (115.74 KB) on toodud kaupade väljavedu - sissevedu kaupade päritoluriikide lõikes.

Kaupade väljaveost 2005. aasta I poolaastal moodustas 35,1% ehk 4 509,4 mln kr väljavedu Venemaale, 14,8% ehk 1 906,4 mln kr Ameerika Ühendriikidesse, 10,3% ehk 1 331,1 mln kr Norrasse, 6,4% ehk 820,2 mln kr Ukrainasse, 5% ehk 649,2 mln kr Gibraltarile, 3,2% ehk 414,9 mln kr Lõuna-Koreasse, 3,2% ehk 405,9 mln kr Alžeeriasse, 2,3% ehk 2998 mln kr Türki, 2% ehk 254 mln kr Šveitsi ning 1,7% ehk 214 mln kr Hiinasse (joonis 4 (6.19 KB, GIF) ).

Kaupu veeti 2005. aasta I poolaastal sisse kõige enam Venemaalt – 41,5% ehk 7 746,7 mln kr, Jaapanist – 7,3% ehk 1 359,1 mln kr, Hiinast – 6,7% ehk 1 253,5 mln kr, Hongkongist – 5,8% ehk 1 084,8 mln kr, Ameerika Ühendriikidest – 5,2% ehk 965,7 mln kr, Valgevenest – 4,4% ehk 817,9 mln kr, Taiwanist – 3,6% ehk 669,4 mln kr, Ukrainast – 3,6% ehk 665 mln kr, Norrast – 3,2% ehk 598,5 mln kr ning Šveitsist – 2,5% ehk 468 mln kr (joonis 5 (6.4 KB, GIF)).

Kokku oli 2005. aasta I poolaastal välispartnereid 130 erinevast riigist. 83 riigiga oli tollistatistika kaubandusbilanss positiivne, st väljavedu ületas sisseveo.

SUUREMAD KAUBAGRUPID

2005. aasta I poolaasta tähtsamatest väljaveo kaubagruppidest annavad ülevaate tabel 3 (47.92 KB) ja joonis 6 (6.83 KB, GIF) ning sisseveo kaubagruppidest tabel 4 (51.19 KB) ja joonis 7 (6.37 KB, GIF).

Erinevate kaubagruppide välja- ja sissevedu kuude lõikes on ära toodud tabelis 5 (56.21 KB) ja tabelis 6 (56.5 KB).

Kaupade väljaveos oli 2005. aasta I poolaastal esikohal mineraalsete toodete (KN 25–27) väljavedu, moodustades 16,6% kogu väljaveost. Teisel kohal 2005. aasta I poolaasta kaupade väljaveos oli mehaaniliste masinate, elektriseadmete (KN 84–85) väljavedu – 15,4%, järgnesid metallide, metalltoodete (KN 72–83) väljavedu – 9,6%, transpordivahendite (KN 86–89) väljavedu – 9,2%, valmistoidukaupade, alkohoolsete ning karastusjookide, tubaka (KN 16–24) väljavedu – 8,6%, keemiatööstuse toodangu (KN 28–38) väljavedu – 7,4%, puidu ja puittoodete (KN 44–46) väljavedu – 7,1%, muude tööstuskaupade (KN 94–96) väljavedu – 6,6%, tekstiili, tekstiiltoodete (KN 50–63) väljavedu – 4,9% ning plastmass- ja kummitoodete (KN 39–40) väljavedu – 4% kogu väljaveost.

2005. aasta I poolaastal oli suurim mehaaniliste masinate, elektriseadmete (KN 84–85) sissevedu – 25% kogu sisseveost, järgnesid mineraalsete toodete (KN 25–27) sissevedu – 23,3%, metallide, metalltoodete (KN 72–83) sissevedu – 12,5%, puidu ja puittoodete (KN 44–46) sissevedu – 8,8%, keemiatööstuse toodangu (KN 28–38) sissevedu – 6,3%, valmistoidukaupade, alkohoolsete ning karastusjookide, tubaka (KN 16–24) sissevedu – 5,7%, tekstiili, tekstiiltoodete (KN 50–63) sissevedu – 3,8%, transpordivahendite (KN 86–89) sissevedu – 3,5%, plastmass- ja kummitoodete (KN 39–40) sissevedu – 3,1% ja elusloomade, loomsete toodete (KN 1–5) sissevedu – 1,9% kogu sisseveost.

TOLLITULUD

2005. aasta I poolaastal moodustas riigieelarvesse ülekantud tollitulude kogusumma 5 517 mln kr, millest 55,52% moodustasid aktsiisid, 41,44% käibemaks, 2,97% tollimaks, 0,04% trahvid, 0,02% intressid ning 0,01% väljanõudmata deposiidid.

25.05.2016