Kaupade sisse- ja väljaveo 2005. aasta detsembri tollistatistika

EV kaubandus riikide lõikes. Detsember 2005 (lähte-,sihtriigi järgi) Tabel 1 (44.29 KB) 
EV kaubandus riikide lõikes. Detsember 2005 (valmistajariigi järgi) Tabel 2 (46.43 KB)
Kaupade ja vara väljavedu kaubagruppide lõikes (koond) Detsember 2005 Tabel 3 (48.69 KB)
Kaupade ja vara sissevedu kaubagruppide lõikes (koond) Detsember 2005 Tabel 4 (51.33 KB)

2005. aasta detsembri tollistatistika koondandmed väljaspool Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi asuvate riikide ja tähtsamate kaubagruppide lõikes Kombineeritud Nomenklatuuri (KN) 2-kohalise koodi järgi.

Andmed sisaldavad kõiki kaubale rakendatavaid tollikäitlusviise (tolliseaduse 6. peatükk) nii kaupade sisse- kui väljaveol, välja arvatud Eestit läbiv transiit. Kaupade sissevedu sisaldab järgmisi tollikäitlusviise: kauba vabasse ringlusse lubamine, välisriigi tollistaatusega kauba tolliladustamine, seestöötlemine, ajutine import ning ajutiselt eksporditud või välistöötlemisel olnud kauba taassissevedu vabasse ringlusse lubamisega (edaspidi kõik kokku nimetatud sissevedu). Kaupade väljavedu sisaldab järgmisi tollikäitlusviise: eksport (sealhulgas vee- ja õhusõiduki varudeks), ajutine eksport kavatsusega kaup tolliterritooriumile muutusteta kujul tagasi tuua, välistöötlemine ning taasväljavedu (edaspidi kõik kokku nimetatud väljavedu). Tollistatistika ei sisalda pangatähtede (KN kood 49070030) ning maksumärkide, postmarkide jms markide (KN kood 49070010) sisse- ja väljavedu.

Tollistatistika andmetel moodustas kaupade väljavedu 2005. aasta detsembris 3 083 mln kr, millest 60,23% moodustas eksport (1 856,9 mln kr, millest 0,41% moodustas ajutine eksport kavatsusega kaup tolliterritooriumile muutusteta kujul tagasi tuua (7,7 mln kr)), 0,95% välistöötlemine (29,3 mln kr), 11,2% taasväljavedu peale seestöötlemist (345,2 mln kr), 0,15% taasväljavedu peale ajutist importi (4,6 mln kr), 24,33% taasväljavedu peale tolliladustamist (750,3 mln kr) ning 3,14% taasväljavedu peale kauba vabatsooni paigutamist (96,7 mln kr). Sissevedu moodustas 2005. aasta detsembris 4 217,8 mln kr, sealhulgas 40,85% moodustas vabasse ringlusse lubamine (1 722,8 mln kr), 13,38% seestöötlemine (564,3 mln kr), 1,7% töötlemine tollikontrolli all (71,8 mln kr), 0,14% ajutine import (5,8 mln kr), 0,23% taassissevedu peale välistöötlemist vabasse ringlusse lubamisega (9,7 mln kr), 0,16% ajutiselt eksporditud kauba taassissevedu vabasse ringlusse lubamisega (6,7 mln kr), 39,82% välisriigi tollistaatusega kauba tolliladustamine (1 679,6 mln kr) ning 3,72% välisriigi tollistaatusega kauba vabatsooni paigutamine (157,1 mln kr). Seega ületas 2005. aasta detsembris kaupade sissevedu nende väljaveo 1 134,8 mln kr võrra.

Kõikidest vabasse ringlusse lubatud kaupadest kuulus 2005. aasta detsembris maksustamisele käibemaksuga kaupu kogusummas 2 041,7 mln kr.

Väljavedu – sissevedu iseloomustab joonis 1. (5.36 KB, GIF) Joonis 2 (8.44 KB, GIF) ja tabel 5 (21.02 KB) kujutavad kaupade väljavedu ning joonis 3 (5.36 KB, GIF) ja  tabel 6 (9.03 KB) kaupade sissevedu tollikäitlusviiside lõikes.

TÄHTSAMAD VÄLISKAUBANDUSPARTNERID
Tähtsamatest väliskaubanduspartneritest lähte- ja sihtriikide lõikes annab ülevaate tabel 1 (44.29 KB) ning  joonis 4 (6.14 KB, GIF) ja joonis 5 (6.58 KB, GIF) . Tabelis 2 (46.43 KB)on toodud kaupade väljavedu – sissevedu kaupade päritoluriikide lõikes.

Kaupade väljaveost 2005. aasta detsembris moodustas 37,5% ehk 1 155,2 mln kr väljavedu Venemaale, 9,4% ehk 291,1 mln kr Ameerika Ühendriikidesse, 8% ehk 245,7 mln kr Norrasse, 7,8% ehk 239,1 mln kr Gibraltarile, 6,3% ehk 195,5 mln kr Ukrainasse, 5,8% ehk 178,6 mln kr Šveitsi, 5% ehk 155,1 mln kr Kanadasse, 3,8% ehk 116,3 mln kr Türki, 2,2% ehk 66,4 mln kr Kasahstani ning 1,9% ehk 57,3 mln kr Usbekistani (joonis 4 (6.14 KB, GIF)).

Kaupu veeti 2005. aasta detsembris sisse kõige enam Venemaalt  45,9% ehk 1 936,9 mln kr, Valgevenest – 7,5% ehk 315,9 mln kr, Hiinast – 6,5% ehk 272,3 mln kr, Ameerika Ühendriikidest – 6% ehk 253,6 mln kr, Hongkongist – 4,5% ehk 188,3 mln kr, Jaapanist – 4,1% ehk 171,1 mln kr, Cote d`Ivoire`ist – 4% ehk 170,2 mln kr, Ukrainast – 3,8% ehk 159,5 mln kr, Norrast – 2,8% ehk 117,1 mln kr ning Türgist – 2,8% ehk 116,8 mln kr (joonis 5 (6.58 KB, GIF)).

Kokku oli 2005. aasta detsembris välispartnereid 98 erinevast riigist. 50 riigiga oli tollistatistika kaubandusbilanss positiivne, st väljavedu ületas sisseveo.

2005. aasta detsembris suurenes võrreldes 2005. aasta novembriga kõige enam kaupade väljavedu Šveitsi – 145,9 mln kr võrra, Venemaale – 128,9 mln kr võrra ja Ameerika Ühendriikidesse – 96,3 mln kr võrra. 2005. aasta detsembris vähenes võrreldes 2005. aasta novembriga kõige enam kaupade väljavedu Gibraltarile – 186,7 mln kr võrra, Kanadasse – 66,8 mln kr võrra, Norrasse – 50,7 mln kr võrra ning Iraani – 37,3 mln kr võrra.

Sissevedu suurenes 2005. aasta detsembris võrreldes 2005. aasta novembriga kõige enam Venemaalt – 306,2 mln kr võrra, Valgevenest – 173,3 mln kr võrra, Ameerika Ühendriikidest – 105,8 mln kr võrra ja Cote d`Ivoire`ist – 80,5 mln kr võrra. Kõige rohkem vähenes 2005. aasta detsembris võrreldes 2005. aasta novembriga kaupade sissevedu Jaapanist – 158,2 mln kr võrra, Hiinast – 145,3 mln kr võrra, Hongkongist – 136,1 mln kr võrra ja Singapurist – 76,9 mln kr võrra.

SUUREMAD KAUBAGRUPID 
2005. aasta detsembri tähtsamatest väljaveo kaubagruppidest annavad ülevaate tabel 3 (48.69 KB) ja joonis 6 (5.88 KB, GIF) ning sisseveo kaubagruppidest tabel 4 (51.33 KB)  ja joonis 7 (6.53 KB, GIF).

Kaupade väljaveos oli 2005. aasta detsembris esikohal mehaaniliste masinate, elektriseadmete (KN 84–85) väljavedu, moodustades 18,3% kogu väljaveost. Teisel kohal 2005. aasta detsembri kaupade väljaveos oli mineraalsete toodete (KN 25–27) väljavedu – 16,7%, järgnesid keemiatööstuse toodangu (KN 28–38) väljavedu – 10%, metallide, metalltoodete (KN 72–83) väljavedu – 8,5%, valmistoidukaupade, alkohoolsete ning karastusjookide, tubaka (KN 16–24) väljavedu – 8,2%, transpordivahendite (KN 86–89) väljavedu – 7,9%, puidu ja puittoodete (KN 44–46) väljavedu – 6,4%, muude tööstuskaupade (KN 94–96) väljavedu – 5,6%, elusloomade, loomsete toodete (KN 1–5) väljavedu – 4,7% ning tekstiili, tekstiiltoodete (KN 50–63) väljavedu – 3,7% kogu väljaveost.

2005. aasta detsembris oli suurim mineraalsete toodete (KN 25–27) sissevedu – 33,5% kogu sisseveost, järgnesid mehaaniliste masinate, elektriseadmete (KN 84–85) sissevedu – 21,1%, metallide, metalltoodete (KN 72–83) sissevedu – 9,9%, valmistoidukaupade, alkohoolsete ning karastusjookide, tubaka (KN 16–24) sissevedu – 6,2%, keemiatööstuse toodangu (KN 28–38) sissevedu – 6%, puidu ja puittoodete (KN 44–46) sissevedu – 4,9%, transpordivahendite (KN 86–89) sissevedu – 3,7%, tekstiili, tekstiiltoodete (KN 50–63) sissevedu – 3,4%, elusloomade, loomsete toodete (KN 1–5) sissevedu – 3% ning plastmass- ja kummitoodete (KN 39–40) sissevedu – 2,5% kogu sisseveost.

2005. aasta detsembri kaupade väljaveos on võrreldes 2005. aasta novembriga kõige enam suurenenud keemiatööstuse toodangu (KN 28–38) väljavedu – 140,5 mln kr võrra, mehaaniliste masinate, elektriseadmete (KN 84–85) väljavedu – 133 mln kr võrra ja transpordivahendite (KN 86–89) väljavedu – 115,7 mln kr võrra. 2005. aasta detsembri kaupade väljaveos on võrreldes 2005. aasta novembriga kõige enam vähenenud mineraalsete toodete (KN 25–27) väljavedu – 225,4 mln kr võrra ja valmistoidukaupade, alkohoolsete ning karastusjookide, tubaka (KN 16–24) väljavedu – 42,7 mln kr võrra.

2005. aasta detsembri kaupade sisseveos on võrreldes 2005. aasta novembriga kõige enam suurenenud mineraalsete toodete (KN 25–27) sissevedu – 298,2 mln kr võrra, valmistoidukaupade, alkohoolsete ning karastusjookide, tubaka (KN 16–24) sissevedu – 94,5 mln kr võrra ning transpordivahendite (KN 86–89) sissevedu – 77,1 mln kr võrra. 2005. aasta detsembri kaupade sisseveos on võrreldes 2005. aasta novembriga kõige enam vähenenud mehaaniliste masinate, elektriseadmete (KN 84–85) sissevedu – 457 mln kr võrra ning puidu ja puittoodete (KN 44–46) sissevedu – 29,8 mln kr võrra.

PÕLLUMAJANDUS 
Põllumajandussaaduste ja -toodete (KN 1–24) väljavedu ja sissevedu siht- ja lähteriikide lõikes 2005. aasta detsembris iseloomustavad joonis 8 (6.72 KB, GIF) ja joonis 9 (6.87 KB, GIF).

Põllumajandussaadusi ja -tooteid veeti 2005. aasta detsembris välja 420,8 mln kr eest.

Kõige enam veeti 2005. aasta detsembris välja põllumajandussaadusi ja -tooteid Venemaale – 62,5%, Ukrainasse – 15,2%, Valgevenesse – 5,4%, Kasahstani – 4,8%, Šveitsi – 2,9%, Moldovasse – 1,8% ning Kanadasse – 1,6% (joonis 8 (6.72 KB, GIF)).

Põllumajandussaadusi ja -tooteid toodi 2005. aasta detsembris sisse 422,5 mln kr eest.

Kõige enam toodi 2005. aasta detsembris sisse põllumajandussaadusi ja -tooteid Cote d`Ivoire`ist – 40,3%, Norrast – 10,5%, Venemaalt – 10,1%, Ameerika Ühendriikidest – 9,9%, Ukrainast – 4,2%, Malaisiast – 3,1% ning Kuubast – 3% (joonis 9 (6.87 KB, GIF)).

Põllumajandussaaduste ja -toodete sissevedu ületas 2005. aasta detsembris nende väljaveo 1,7 mln kr võrra.

Põllumajandussaaduste ja -toodete (KN 1–24) väljavedu ja sissevedu kaubagruppide lõikes 2005. aasta detsembris iseloomustavad joonis 10 (7.82 KB, GIF) ja joonis 11. (7.75 KB, GIF)

 

MINERAALSED KÜTUSED 
Mineraalsete kütuste, õlide, gaasiliste süsivesinike ja elektrienergia (KN 27) väljavedu ja sissevedu siht- ja lähteriikide lõikes 2005. aasta detsembris iseloomustavad  joonis 12 (6.69 KB, GIF)ja  joonis 13. (5.52 KB, GIF)

Mineraalseid kütuseid, õlisid, gaasilisi süsivesinikke ja elektrienergiat veeti 2005. aasta detsembris välja 512,4 mln kr eest.

Kõige enam veeti 2005. aasta detsembris välja mineraalseid kütuseid, õlisid, gaasilisi süsivesinikke ja elektrienergiat Gibraltarile – 45%, Kanadasse – 25,4%, Ameerika Ühendriikidesse – 15,8%, Ukrainasse – 4,5%, Venemaale – 2,7%, Singapuri – 0,8% ning Iisraeli – 0,8% (joonis 12 (6.69 KB, GIF)).

Mineraalseid kütuseid, õlisid, gaasilisi süsivesinikke ja elektrienergiat toodi 2005. aasta detsembris sisse 1 411,5 mln kr eest.

Kõige enam toodi 2005. aasta detsembris sisse mineraalseid kütuseid, õlisid, gaasilisi süsivesinikke ja elektrienergiat Venemaalt – 78,4%, Valgevenest – 19,9% ning Ukrainast – 0,7% (joonis 13 (5.52 KB, GIF)).

Mineraalsete kütuste, õlide, gaasiliste süsivesinike ja elektrienergia sissevedu ületas 2005. aasta detsembris nende väljaveo 899,1 mln kr võrra.

Mineraalsete kütuste, õlide, gaasiliste süsivesinike ja elektrienergia (KN 27) väljavedu ja sissevedu kaubagruppide lõikes 2005. aasta detsembris iseloomustavad  joonis 14 (6.25 KB, GIF) ja  joonis 15 (6.5 KB, GIF).

 

MITTEVÄÄRISMETALLID 
Mitteväärismetallide (KN 72–83) väljavedu ja sissevedu siht- ja lähteriikide lõikes 2005. aasta detsembris iseloomustavad  joonis 16 (6.53 KB, GIF) ja  joonis 17 (6.7 KB, GIF).

Mitteväärismetalle veeti 2005. aasta detsembris välja 261,7 mln kr eest.

Kõige enam veeti 2005. aasta detsembris välja mitteväärismetalle Türki – 34,6%, Venemaale – 27%, Ukrainasse – 7,2%, Valgevenesse – 6,6%, Hiinasse – 6,1%, Norrasse – 5,8% ning Ameerika Ühendriikidesse – 4,6% (joonis 16 (6.53 KB, GIF)).

Mitteväärismetalle toodi 2005. aasta detsembris sisse 419,6 mln kr eest.

Kõige enam toodi 2005. aasta detsembris sisse mitteväärismetalle Venemaalt – 48,7%, Türgist – 18,5%, Ukrainast – 14,3%, Hiinast – 3,4%, Ameerika Ühendriikidest – 2,5% ning Brasiiliast – 2,5% (joonis 17 (6.7 KB, GIF)).

Mitteväärismetallide sissevedu ületas 2005. aasta detsembris nende väljaveo 157,9 mln kr võrra.

PUIT JA PUITTOOTED 
Puidu ja puittoodete (KN 44) väljavedu ja sissevedu siht- ja lähteriikide lõikes 2005. aasta detsembris iseloomustavad  joonis 18 (6.85 KB, GIF)ja  joonis 19 (5.29 KB, GIF).

Puitu ja puittooteid veeti 2005. aasta detsembris välja 198,4 mln kr eest.

Kõige enam veeti 2005. aasta detsembris välja puitu ja puittooteid Norrasse – 26,9%, Ameerika Ühendriikidesse – 23,7%, Jaapanisse – 14,6%, Venemaale – 6,1%, Austraaliasse – 4,7%, Islandile – 4% ning Ukrainasse – 3,8% (joonis 18 (6.85 KB, GIF)).

Puitu ja puittooteid toodi 2005. aasta detsembris sisse 204,4 mln kr eest.

Kõige enam toodi 2005. aasta detsembris sisse puitu ja puittooteid Venemaalt – 89%, Valgevenest – 4,1%, Ukrainast – 1,9%, Norrast – 1,8% ning Ameerika Ühendriikidest – 1,1% (joonis 19 (5.29 KB, GIF)).

Puidu ja puittoodete sissevedu ületas 2005. aasta detsembris nende väljaveo 6 mln kr võrra. 

TEKSTIIL JA TEKSTIILTOOTED 
Tekstiili ja tekstiiltoodete (KN 50–63) väljavedu ja sissevedu siht- ja lähteriikide lõikes 2005. aasta detsembris iseloomustavad  joonis 20 (5.67 KB, GIF) ja   joonis 21 (6.83 KB, GIF).

Tekstiile ja tekstiiltooteid veeti 2005. aasta detsembris välja 114,4 mln kr eest.

Kõige enam veeti 2005. aasta detsembris välja tekstiile ja tekstiiltooteid Venemaale – 55,7%, Norrasse – 16,8%, Ameerika Ühendriikidesse – 16,4%, Ukrainasse – 3,9%, Bangladeshi – 3,1% ning Šveitsi – 2% (joonis 20 (5.67 KB, GIF)).

Tekstiile ja tekstiiltooteid toodi 2005. aasta detsembris sisse 141,7 mln kr eest.

Kõige enam toodi 2005. aasta detsembris sisse tekstiile ja tekstiiltooteid Taiwanist – 15,3%, Hiinast – 15%, Pakistanist – 10,3%, Lõuna-Koreast – 9,9%, Hongkongist – 7,6%, Ameerika Ühendriikidest – 6,4% ning Norrast – 5,3% (joonis 21 (6.83 KB, GIF)).

Tekstiili ja tekstiiltoodete sissevedu ületas 2005. aasta detsembris nende väljaveo 27,3 mln kr võrra.

 

ELEKTRI-, SALVESTUS- JA TAASESITUSSEADMED 
Elektri-, salvestus- ja taasesitusseadmete (KN 85) väljavedu ja sissevedu siht- ja lähteriikide lõikes 2005. aasta detsembris iseloomustavad  joonis 22 (6.64 KB, GIF)  ja  joonis 23 (6.54 KB, GIF).

Elektri-, salvestus- ja taasesitusseadmeid veeti 2005. aasta detsembris välja 262,6 mln kr eest.

Kõige enam veeti 2005. aasta detsembris välja elektri-, salvestus- ja taasesitusseadmeid Venemaale – 62%, Hiinasse – 8%, Ameerika Ühendriikidesse – 8%, Ukrainasse – 4,5%, Brasiiliasse – 3,6%, Kasahstani – 2,7% ning Hongkongi – 2,5% (joonis 22 (6.64 KB, GIF)).

Elektri-, salvestus- ja taasesitusseadmeid toodi 2005. aasta detsembris sisse 645 mln kr eest.

Kõige enam toodi 2005. aasta detsembris sisse elektri-, salvestus- ja taasesitusseadmeid Hongkongist – 22,3%, Hiinast – 20,6%, Ameerika Ühendriikidest – 19,3%, Jaapanist – 12,9%, Singapurist – 6,7%, Lõuna-Koreast – 5,4% ning Taiwanist – 2,3% (joonis 23 (6.54 KB, GIF)).

Elektri-, salvestus- ja taasesitusseadmete sissevedu ületas 2005. aasta detsembris nende väljaveo 382,4 mln kr võrra.

TOLLITULUD
2005. aasta detsembris moodustas riigieelarvesse ülekantud tollitulude kogusumma 923 mln kr, millest 54,55% moodustasid aktsiisid, 41,51% käibemaks, 3,79% tollimaks, 0,1% intressid, 0,04% trahvid ning 0,01% väljanõudmata deposiidid. 2005. aasta detsembris on maksude laekumine võrreldes 2005. aasta novembriga vähenenud 74 mln kr võrra.

25.05.2016