Kaupade sisse- ja väljaveo 2005. aasta aprilli tollistatistika

EV väliskaubandus riikide lõikes. Aprill 2005 (lähte-,sihtriigi järgi) Tabel 1 (83.35 KB)
EV väliskaubandus riikide lõikes. Aprill 2005 (valmistajariigi järgi) Tabel 2 (87.04 KB)
Kaupade ja vara väljavedu kaubagruppide lõikes (koond). Aprill 2005 Tabel 3 (86.32 KB)
Kaupade ja vara sissevedu kaubagruppide lõikes (koond). Aprill 2005 Tabel 4 (48.72 KB)

2005. aasta aprilli tollistatistika koondandmed väljaspool Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi asuvate riikide ja tähtsamate kaubagruppide lõikes Kombineeritud Nomenklatuuri (KN) 2-kohalise koodi järgi.

Andmed sisaldavad kõiki kaubale rakendatavaid tollikäitlusviise (tolliseaduse 6. peatükk) nii kaupade sisse- kui väljaveol, välja arvatud Eestit läbiv transiit. Kaupade sissevedu sisaldab järgmisi tollikäitlusviise: kauba vabasse ringlusse lubamine, välisriigi tollistaatusega kauba tolliladustamine, seestöötlemine, ajutine import ning ajutiselt eksporditud või välistöötlemisel olnud kauba taassissevedu vabasse ringlusse lubamisega (edaspidi kõik kokku nimetatud sissevedu). Kaupade väljavedu sisaldab järgmisi tollikäitlusviise: eksport (sealhulgas vee- ja õhusõiduki varudeks), ajutine eksport kavatsusega kaup tolliterritooriumile muutusteta kujul tagasi tuua, välistöötlemine ning taasväljavedu (edaspidi kõik kokku nimetatud väljavedu). Tollistatistika ei sisalda pangatähtede (KN kood 49070030) ning maksumärkide, postmarkide jms markide (KN kood 49070010) sisse- ja väljavedu.

Tollistatistika andmetel moodustas kaupade väljavedu 2005. aasta aprillis 2 198,7 mln kr, millest 56,95% moodustas eksport (1 252,2 mln kr, millest 1,21% moodustas ajutine eksport kavatsusega kaup tolliterritooriumile muutusteta kujul tagasi tuua (15,1 mln kr)), 0,05% välistöötlemine (1,1 mln kr), 10,94% taasväljavedu peale seestöötlemist (240,5 mln kr), 0,44% taasväljavedu peale ajutist importi (9,8 mln kr), 29,06% taasväljavedu peale tolliladustamist (638,9 mln kr) ning 2,56% taasväljavedu peale kauba vabatsooni paigutamist (56,2 mln kr). Sissevedu moodustas 2005. aasta aprillis 3 189,1 miljonit krooni, sealhulgas 48,75% moodustas vabasse ringlusse lubamine (1 554,8 mln kr), 11,63% seestöötlemine (370,9 mln kr), 2,45% töötlemine tollikontrolli all (78 mln kr), 0,8% ajutine import (25,6 mln kr), 0,03% taassissevedu peale välistöötlemist vabasse ringlusse lubamisega (1 mln kr), 0,27% ajutiselt eksporditud kauba taassissevedu vabasse ringlusse lubamisega (8,7 mln kr), 34,08% välisriigi tollistaatusega kauba tolliladustamine (1 086,8 mln kr) ning 1,99% välisriigi tollistaatusega kauba vabatsooni paigutamine (63,3 mln kr). Seega ületas 2005. aasta aprillis kaupade sissevedu nende väljaveo 990,4 miljoni krooni võrra.

Kõikidest vabasse ringlusse lubatud kaupadest kuulus 2005. aasta aprillis maksustamisele käibemaksuga kaupu kogusummas 2 096,8 mln kr.

Väljavedu - sissevedu iseloomustab joonis 1 (5.9 KB, GIF).

Joonis 2 (9.28 KB, GIF) ja tabel 5 (4.2 KB) kujutavad kaupade väljavedu ning joonis 3 (9.55 KB, GIF) ja tabel 6 (4.55 KB) kaupade sissevedu tollikäitlusviiside lõikes.

TÄHTSAMAD VÄLISKAUBANDUSPARTNERID

Tähtsamatest väliskaubanduspartneritest lähte- ja sihtriikide lõikes annab ülevaate tabel 1 (83.35 KB) ning joonis 4 (5.59 KB, GIF) ja joonis 5 (6.16 KB, GIF). Tabelis 2 (87.04 KB) on toodud kaupade väljavedu - sissevedu kaupade päritoluriikide lõikes.

Kaupade väljaveost 2005. aasta aprillis moodustas 39,3% ehk 863,8 mln kr Venemaale, 11,6% ehk 256 mln kr Ameerika Ühendriikidesse, 10% ehk 220,8 mln kr Norrasse, 6,2% ehk 136,4 mln kr Ukrainasse, 6,2% ehk 136 mln kr Gibraltarile, 4,9% ehk 106,7 mln kr Türki, 4,1% ehk 90 mln kr Šveitsi, 1,8% ehk 39,6 mln kr Islandile, 1,5% ehk 32,8 mln kr Kasahstani ning 1,3% ehk 29,6 mln kr Usbekistani (joonis 4 (5.59 KB, GIF)).

Kaupu veeti 2005. aasta aprillis sisse kõige enam Venemaalt – 41,5% ehk 1 323 mln kr, Ameerika Ühendriikidest  7,4% ehk 235,9 mln kr, Valgevenest  6% ehk 190,9 mln kr, Jaapanist  5,7% ehk 182,3 mln kr, Hiinast  4,8% ehk 152,4 mln kr, Hongkongist  4,7% ehk 148,6 mln kr, Norrast  4,2% ehk 134,6 mln kr, Ukrainast  3,6% ehk 115,2 mln kr, Taiwanist  3,4% ehk 108 mln kr ning Šveitsist  3,4% ehk 107,2 mln kr (joonis 5 (6.16 KB, GIF)).

Kokku oli 2005. aasta aprillis välispartnereid 91 erinevast riigist. 50 riigiga oli tollistatistika kaubandusbilanss positiivne, st väljavedu ületas sisseveo.

2005. aasta aprillis suurenes võrreldes 2005. aasta märtsiga kõige enam kaupade väljavedu Türki  90,1 mln kr võrra, Ameerika Ühendriikidesse  58 mln kr võrra ja Šveitsi – 51 mln kr võrra. 2005. aasta aprillis vähenes võrreldes 2005. aasta märtsiga kõige enam kaupade väljavedu Lõuna-Koreasse  138,4 mln kr võrra, Gibraltarile  55,2 mln kr võrra ning Ukrainasse  27,7 mln kr võrra.

Sissevedu suurenes 2005. aasta aprillis võrreldes 2005. aasta märtsiga kõige enam Ameerika Ühendriikidest  106,7 mln kr võrra, Valgevenest  72,3 mln kr võrra, Šveitsist  44,8 mln kr võrra, Ghanast  36,9 mln kr võrra ja Norrast  36,6 mln kr võrra. Kõige rohkem vähenes 2005. aasta aprillis võrreldes 2005. aasta märtsiga kaupade sissevedu Venemaalt  230,4 mln kr võrra, Jaapanist  187,3 mln kr võrra, Hongkongist  85,9 mln kr võrra ja Hiinast  76,6 mln kr võrra.

SUUREMAD KAUBAGRUPID

2005. aasta aprilli tähtsamatest väljaveo kaubagruppidest annavad ülevaate tabel 3 (86.32 KB) ja joonis 6 (6.41 KB, GIF) ning sisseveo kaubagruppidest tabel 4 (48.72 KB) ja joonis 7 (6.47 KB, GIF).

Kaupade väljaveos oli 2005. aasta aprillis esikohal mehaaniliste masinate, elektriseadmete (KN 8485) väljavedu, moodustades 16,6% kogu väljaveost. Teisel kohal 2005. aasta aprilli kaupade väljaveos oli mineraalsete toodete (KN 2527) väljavedu  14,3%, järgnesid keemiatööstuse toodangu (KN 2838) väljavedu  9,9%, metallide, metalltoodete (KN 7283) väljavedu  9,8%, transpordivahendite (KN 8689) väljavedu  8,3%, valmistoidukaupade, alkohoolsete ning karastusjookide, tubaka (KN 1624) väljavedu  8,1%, puidu ja puittoodete (KN 4446) väljavedu  6,9%, muude tööstuskaupade (KN 9496) väljavedu  5,9%, tekstiili, tekstiiltoodete (KN 5063) väljavedu  5,1% ning plastmass- ja kummitoodete (KN 3940) väljavedu  5% kogu väljaveost.

2005. aasta aprillis oli suurim mineraalsete toodete (KN 2527) sissevedu  25,7% kogu sisseveost, järgnesid mehaaniliste masinate, elektriseadmete (KN 8485) sissevedu  22,7%, metallide, metalltoodete (KN 7283) sissevedu  12,2%, puidu ja puittoodete (KN 4446) sissevedu  10,1%, keemiatööstuse toodangu (KN 2838) sissevedu  5%, transpordivahendite (KN 8689) sissevedu  4,6%, valmistoidukaupade, alkohoolsete ning karastusjookide, tubaka (KN 1624) sissevedu  4%, tekstiili, tekstiiltoodete (KN 5063) sissevedu  3,6%, plastmass- ja kummitoodete (KN 3940) sissevedu  3,1% ning elusloomade, loomsete toodete (KN 15) sissevedu  2,2% kogu sisseveost.

2005. aasta aprilli kaupade väljaveos on võrreldes 2005. aasta märtsiga kõige enam suurenenud keemiatööstuse toodangu (KN 2838) väljavedu  62,3 mln kr võrra ja mineraalsete toodete (KN 2527) väljavedu  43,7 mln kr võrra. 2005. aasta aprilli kaupade väljaveos on võrreldes 2005. aasta märtsiga kõige enam vähenenud metallide, metalltoodete (KN 7283) väljavedu  45 mln kr võrra ja muude tööstuskaupade (KN 9496) väljavedu  36 mln kr võrra.

2005. aasta aprilli kaupade sisseveos on võrreldes 2005. aasta märtsiga kõige enam suurenenud kunstiteoste (KN 97) sissevedu 21 mln kr võrra ja paberi, paberitoodete (KN 4749) sissevedu  18,1 mln kr võrra. 2005. aasta aprilli kaupade sisseveos on võrreldes 2005. aasta märtsiga kõige enam vähenenud mehaaniliste masinate, elektriseadmete (KN 8485) sissevedu – 288,1 mln kr võrra, tekstiili, tekstiiltoodete (KN 5063) sissevedu  56,6 mln kr võrra ja mineraalsete toodete (KN 2527) sissevedu  55 mln kr võrra.

PÕLLUMAJANDUS

Põllumajandussaaduste ja -toodete (KN 124) väljavedu ja sissevedu siht- ja lähteriikide lõikes 2005. aasta aprillis iseloomustavad joonis 8 (5.71 KB, GIF) ja joonis 9 (7.28 KB, GIF).

Põllumajandussaadusi ja -tooteid veeti 2005. aasta aprillis välja 266,9 miljoni krooni eest.

Kõige enam veeti 2005. aasta aprillis välja põllumajandussaadusi ja -tooteid Venemaale  63,4%, Ukrainasse  13,7%, Valgevenesse  5%, Šveitsi  4,9%, Kasahstani  4,3%, Hiinasse  1,8% ning Ameerika Ühendriikidesse  1,2% (joonis 8 (5.71 KB, GIF)).

Põllumajandussaadusi ja -tooteid toodi 2005. aasta aprillis sisse 219,5 miljoni krooni eest.

Kõige enam toodi 2005. aasta aprillis sisse põllumajandussaadusi ja -tooteid Ghanast  16,8%, Venemaalt  13,4%, Norrast  13%, Cote d`Ivoire`ist  9,2%, Ameerika Ühendriikidest  6,3%, Ukrainast  4,9% ning Bulgaariast  3,5% (joonis 9 (7.28 KB, GIF)).

Põllumajandussaaduste ja -toodete väljavedu ületas 2005. aasta aprillis nende sisseveo 47,4 miljoni krooni võrra.

Põllumajandussaaduste ja -toodete (KN 124) väljavedu ja sissevedu kaubagruppide lõikes 2005. aasta aprillis iseloomustavad joonis 10 (7.93 KB, GIF)ja joonis 11 (7.79 KB, GIF).

MINERAALSED KÜTUSED

Mineraalsete kütuste, õlide, gaasiliste süsivesinike ja elektrienergia (KN 27) väljavedu ja sissevedu siht- ja lähteriikide lõikes 2005. aasta aprillis iseloomustavad joonis 12 (6.43 KB, GIF)ja joonis 13 (6.37 KB, GIF).

Mineraalseid kütuseid, õlisid, gaasilisi süsivesinikke ja elektrienergiat veeti 2005. aasta aprillis välja 309,1 miljoni krooni eest.

Kõige enam veeti 2005. aasta aprillis välja mineraalseid kütuseid, õlisid, gaasilisi süsivesinikke ja elektrienergiat Gibraltarile  42,7%, Ameerika Ühendriikidesse  30%, Venemaale  14,4% ning Ukrainasse  6,2% (joonis 12 (6.43 KB, GIF)).

Mineraalseid kütuseid, õlisid, gaasilisi süsivesinikke ja elektrienergiat toodi 2005. aasta aprillis sisse 805,4 miljoni krooni eest.

Kõige enam toodi 2005. aasta aprillis sisse mineraalseid kütuseid, õlisid, gaasilisi süsivesinikke ja elektrienergiat Venemaalt  67,1%, Valgevenest  18,8%, Kasahstanist  5,3%, Ukrainast  4,4%, Norrast  4,1% ning Hiinast  0,3% (joonis 13 (6.37 KB, GIF)).

Mineraalsete kütuste, õlide, gaasiliste süsivesinike ja elektrienergia sissevedu ületas 2005. aasta aprillis nende väljaveo 496,3 miljoni krooni võrra.

Mineraalsete kütuste, õlide, gaasiliste süsivesinike ja elektrienergia (KN 27) väljavedu ja sissevedu kaubagruppide lõikes 2005. aasta aprillis iseloomustavad joonis 14 (5.52 KB, GIF)ja joonis 15 (5.9 KB, GIF).

MITTEVÄÄRISMETALLID

Mitteväärismetallide (KN 7283) väljavedu ja sissevedu siht- ja lähteriikide lõikes 2005. aasta aprillis iseloomustavad joonis 16 (6.4 KB, GIF)ja  joonis 17 (6.58 KB, GIF).

Mitteväärismetalle veeti 2005. aasta aprillis välja 214,8 miljoni krooni eest.

Kõige enam veeti 2005. aasta aprillis välja mitteväärismetalle Türki  40,8%, Venemaale  21,4%, Ukrainasse  9,3%, Indiasse  5,1%, Norrasse  4,2%, Hiinasse  4,2% ning Ameerika Ühendriikidesse  4% (joonis 16 (6.4 KB, GIF)).

Mitteväärismetalle toodi 2005. aasta aprillis sisse 387,8 miljoni krooni eest.

Kõige enam toodi 2005. aasta aprillis sisse mitteväärismetalle Venemaalt  46,7%, Ameerika Ühendriikidest  18,2%, Ukrainast  8,8%, Taiwanist  7,3%, Hiinast  5,2%, Brasiiliast  4,5% ning Norrast  2,5% (joonis 17 (6.58 KB, GIF)).

Mitteväärismetallide sissevedu ületas 2005. aasta aprillis nende väljaveo 173 miljoni krooni võrra.

PUIT JA PUITTOOTED
Puidu ja puittoodete (KN 44) väljavedu ja sissevedu siht- ja lähteriikide lõikes 2005. aasta aprillis iseloomustavad joonis 18 (6.91 KB, GIF)ja joonis 19 (4.65 KB, GIF).

Puitu ja puittooteid veeti 2005. aasta aprillis välja 151,2 miljoni krooni eest.

Kõige enam veeti 2005. aasta aprillis välja puitu ja puittooteid Norrasse  33,1%, Ameerika Ühendriikidesse  20,7%, Islandile  10,8%, Venemaale  5,4%, Jaapanisse  5,2%, Tuneesiasse  3,3% ning Lõuna-Koreasse – 2,6% (joonis 18 (6.91 KB, GIF)).

Puitu ja puittooteid toodi 2005. aasta aprillis sisse 321,1 miljoni krooni eest.

Kõige enam toodi 2005. aasta aprillis sisse puitu ja puittooteid Venemaalt  92,9%, Ukrainast  2% ning Valgevenest  1,9% (joonis 19 (4.65 KB, GIF)).

Puidu ja puittoodete sissevedu ületas 2005. aasta aprillis nende väljaveo 169,9 miljoni krooni võrra.

TEKSTIIL JA TEKSTIILTOOTED

Tekstiili ja tekstiilitoodete (KN 5063) väljavedu ja sissevedu siht- ja lähteriikide lõikes 2005. aasta aprillis iseloomustavad joonis 20 (5.89 KB, GIF) ja joonis 21 (6.43 KB, GIF).

Tekstiile ja tekstiiltooteid veeti 2005. aasta aprillis välja 112,4 mln kr eest.

Kõige enam veeti 2005. aasta aprillis välja tekstiile ja tekstiiltooteid Venemaale – 43%, Norrasse – 31%, Ameerika Ühendriikidesse – 10%, Bangladeshi – 6,3%, Ukrainasse – 2,6%, Usbekistani – 1,8% ning Šveitsi – 1,7% (joonis 20 (5.89 KB, GIF)).

Tekstiile ja tekstiiltooteid toodi 2005. aasta aprillis sisse 115,8 miljoni krooni eest.

Kõige enam toodi 2005. aasta aprillis sisse tekstiile ja tekstiiltooteid Usbekistanist – 19,5%, Türgist – 10,8%, Lõuna-Koreast – 8,9%, Hiinast – 8,4%, Norrast – 7%, Pakistanist – 6,5%, ning Taiwanist – 5,6% (joonis 21 (6.43 KB, GIF)).

Tekstiili ja tekstiiltoodete sissevedu ületas 2005. aasta aprillis nende väljaveo 3,4 mln kr võrra.

ELEKTRI-, SALVESTUS- JA TAASESITUSSEADMED

Elektri-, salvestus- ja taasesitusseadmete (KN 85) väljavedu ja sissevedu siht- ja lähteriikide lõikes 2005. aasta aprillis iseloomustavad joonis 22 (6.37 KB, GIF)ja joonis 23 (6.88 KB, GIF)

Elektri-, salvestus- ja taasesitusseadmeid veeti 2005. aasta aprillis välja 172,7 miljoni krooni eest.

Kõige enam veeti 2005. aasta aprillis välja elektri-, salvestus- ja taasesitusseadmeid Venemaale – 52,2%, Ameerika Ühendriikidesse – 18,1%, Brasiiliasse – 8,2%, Pakistani – 3,9%, Kanadasse – 3,9%, Norrasse – 3,7% ning Ukrainasse 2,8% (joonis 22 (6.37 KB, GIF)).

Elektri-, salvestus- ja taasesitusseadmeid toodi 2005. aasta aprillis sisse 507 miljoni krooni eest.

Kõige enam toodi 2005. aasta aprillis sisse elektri-, salvestus- ja taasesitusseadmeid Jaapanist – 24,1%, Hongkongist – 21,5%, Lõuna-Koreast – 13,5%, Hiinast – 12%, Taiwanist – 11%, Ameerika Ühendriikidest – 3,8% ning Šveitsist – 3% (joonis 23 (6.88 KB, GIF)).

Elektri-, salvestus- ja taasesitusseadmete sissevedu ületas 2005. aasta aprillis nende väljaveo 334,3 mln kr võrra.

TOLLITULUD

2005. aasta aprillis moodustas riigieelarvesse ülekantud tollitulude kogusumma 933 mln kr, millest 54,27% moodustasid aktsiisid, 42,59% käibemaks, 3,08% tollimaks, 0,03% trahvid ning 0,02% väljanõudmata deposiidid. 2005. aasta aprillis on maksude laekumine võrreldes 2005. aasta märtsiga suurenenud 68 miljoni krooni võrra.

25.05.2016