2019 II kvartali siduvate eelotsuste kokkuvõtted

2019. a II kvartalis koostatud siduva eelotsuse kokkuvõte on järgmine.

Taotleja osutab krüptovaluuta vahetamise finantsteenust. Šveitsi ettevõte annab taotlejale litsentsilepingu alusel õiguse teha valuutavahetustehinguid nende platvormi kaudu. See kujutab endast samuti finantsteenuse osutamist, kuna kogu tehingutsükkel on ilma platvormi toimimiseta võimatu ja moodustab finantsteenuse lahutamatu osa.

Euroopa Kohus otsustas 22. oktoobril 2015 kohtuasjas C-264/14, et nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikli 2 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et sellised tehingud, mis seisnevad virtuaalse valuuta (nt bitcoin) vahetamises traditsioonilise valuuta vastu ja vastupidi, ning mille eest võetakse tasu, kujutavad endast teenuse osutamist tasu eest nimetatud sätte mõttes.

Tehinguid, mis puudutavad mittetraditsioonilisi valuutasid, st valuutad, mis ei ole käsitletavad seadusliku maksevahendina, tuleb sellegipoolest käsitleda finantstehinguna tingimusel, et tehingupooled aktsepteerivad neid valuutasid kui seaduslike maksevahendite alternatiive. Lisaks otsustas Euroopa Kohus, et direktiivi 2006/112/EÜ artikli 135 lõike 1 punkti e tuleb tõlgendada selliselt, et käibemaksust on vabastatud virtuaalse valuuta vahetamine traditsioonilise valuuta vastu ja vastupidi, sarnaselt traditsiooniliste valuutade vahetustehingutele.

Eeltoodust tulenevalt on krüptovaluuta vahetamise teenus käbemaksuvaba finantsteenus.
 

31.07.2019