2018 I kvartali siduvate eelotsuste kokkuvõtted

2018. a I kvartalis koostatud siduvate eelotsuste kokkuvõtted on järgmised.

1. Taotlejale kuulub 50-protsendiline osalus Eesti äriühingus. Taotleja soovib anda nimetatud osaluse mitterahalise sissemaksena teise äriühingusse, mille 100-protsendiliseks omanikuks on taotleja.

Taotluse kohaselt on ülal märgitud tehingu majanduslikuks põhjenduseks soov koondada kõik taotlejale kuuluvad sarnase tegevusalaga seotud ettevõtted ühte kontserni ühise juhtimise alla. Taotleja hinnangul on ühe ettevõtte kaudu tegutsemine füüsilisele isikule halduskoormuse mõttes lihtsam, kui mitmete sarnasel tegevusalal tegutsevate ettevõtete omanikuks olemine.

Taotleja ei välista kaugemas tulevikus soodsa pakkumise korral üle antud osaluse või äriühingu poolt omandatava mingi muu vara osalist või täielikku võõrandamist, kuid vara või osaluse võõrandamine ei ole taotluses kirjeldatud tehingu eesmärgiks. Käesoleval ajal ei ole ostuks ühtegi pakkumist ega kokkulepet või eellepingut sõlmitud ega peeta sellekohaseid läbirääkimisi.

Maksu- ja Tolliameti hinnang

Kuna tulumaksuseaduse § 15 lõike 4 punkti 10 kohaselt ei maksustata tulu äriühingus osaluse suurendamisest või omandamisest mitterahalise sissemakse teel, ei teki ka taotlejal tulumaksukohustust taotlejale kuuluva osaluse ülal märgitud asjaoludel äriühingule mitterahalise sissemaksena üleandmisest.
 

2. Taotleja planeerib ravimi müügiloaeelse ligipääsuprogrammi läbiviimist, mille raames antakse patsientide ravimiseks tasuta uudset müügiloata ravimit. Selleks tarnib välismaa äriühing taotlejale tasuta ravimeid ning taotleja omakorda tarnib nimetatud ravimid tasuta tervishoiuteenuse osutajale, kus töötab programmi läbiviimises osalev arst. Taotluse kohaselt tarnitakse nimetatud programmi raames müügiloata ravimeid välismaa äriühingu poolt kehtestatud tingimustel ning taotleja tegutseb välismaa äriühingu nimel ja arvel. Taotluse kohaselt ei saa taotleja tarnitud ravimite eest rahalisi ega mitterahalisi hüvesid.

Maksu- ja Tolliameti hinnang

Käibemaksuseaduse (KMS) § 12 lõige 1 reguleerib käibe maksustatava väärtuse ning kauba ühendusesisese soetamise ja saadava teenuse maksustatava väärtuse kujunemise reeglid. Nimetatud sätte kohaselt moodustavad käibe maksustatava väärtuse ning kauba ühendusesisese soetamise ja saadava teenuse maksustatava väärtuse kauba või teenuse müügihind ning kõik muu tasuna käsitatav, mille kauba võõrandaja või teenuse osutaja kauba ostjalt, teenuse saajalt või kolmandalt isikult kauba või teenuse eest on saanud või saab. Kuna taotluse kohaselt ei ole kõnealusel ravimil müügihinda ning taotleja tarnib müügiloata ravimit tasuta, puudub ravimil KMS § 12 lõike 1 kohane maksustatav väärtus.

KMS § 12 lõikest 3 nähtuvalt on kauba tasuta võõrandamise ja kauba tasuta ühendusesisese soetamise puhul, samuti kauba ühendusesisese käibena käsitatava kauba teise liikmesriiki toimetamise korral (KMS § 7 lõike 1 punkt 3) maksustatav väärtus kauba või muu sarnase kauba soetusmaksumuse või selle puudumisel omahinna alusel eelnimetatud toimingute tegemise ajal määratud väärtus. Kuna taotluse kohaselt puudub ravimitel nii soetusmaksumus kui ka omahinna alusel määratud väärtus, ei ole taotlejal võimalik määrata kõnealuste müügiloata ravimite maksustavat väärtust. Kuigi käibemaksukohustuslasena lasub taotlejal käibe deklareerimise kohustus, siis tulenevalt asjaolust, et tarnitavatel müügiloata ravimitel puudub maksustatav väärtus (maksustatav väärtus on null), on ka nimetatud ravimite käibelt makstav käibemaksusumma null eurot ning nimetatud käivet ei tule käibedeklaratsioonil deklareerida. Juhul, kui nimetatud müügiloata ravimitele antakse Euroopa Liidus müügiluba, kuid seda Eestis veel ei turustata, on võimalik määrata kõnealuste ravimite maksustatavat väärtust ning arvestada sellele lisanduvat käibemaksu. Euroopa Liidus antud müügiloaga ravimite Eestisse tasuta tarnimisel, peab taotleja deklareerima käibedeklaratsioonil nende maksustatava soetuse.

Taotlusest nähtuvalt on taotleja näol tegemist ülal nimetatud programmi raames tarnitavate ravimite vahendajaga. Kuna TuMS-i kohaselt ei ole vahendamine tulumaksuga maksustatavaks tegevuseks, ei ole ka taotleja poolt kõnealuste ravimite vahendamine tulumaksuga maksustatav tegevus.
 

30.05.2018