2013 III kvartali siduvate eelotsuste kokkuvõtted

2013 III kvartali siduvate eelotsuste märksõnad: omateenus ja reisiteenus, ettevõtete ühinemine, jagunemine ja ümberstruktureerimine, osaluse asendamine, müntide import ja edasimüük.2013 III kvartalis siduvates eelotsustes lahendatud õiguslikud küsimused:

1. Taotleja soovis Maksu- ja Tolliameti (MTA) kinnitust, et tema poolt taotluses kirjeldatud viisil osutatav teenus on käsitletav omateenusena KMS § 10 lg 2 p-s 3 ja § 15 lg 4 p-s 13 sätestatud korras. Taotleja hinnangul kohaldub tema poolt osutatavatele reisiteenustele 0 % käibemaksumäär, sest tegemist on rahvusvahelise reisi osana osutatava reisijaveoteenusega.

MTA leidis, et taotleja poolt reisijateveo teenuse osutamine taotluses kirjeldatud viisil ei ole käsitletav omateenusena, vaid tegemist on reisiteenusega, mida taotleja osutab kasutades selleks teiselt ettevõttelt saadud teenust KMS § 40 lõike 1 mõistes.

Taotleja poolt osutatavate reisijateveo teenuste suhtes rakendub KMS §-s 40 nimetatud reisiteenuse käibemaksuga maksustamise erikord ning seetõttu ei kohaldata taotleja poolt pakutavate transporditeenuste osas KMS § 15 lg 4 p-s 3 sätestatud korras 0 % käibemaksumäära.

2. Taotlejad soovisid MTA siduvat hinnangut seonduvalt taotlejate poolt kavandatava restruktureerimise maksustamisega, mille raames ühinevad A ja B C-sse.

MTA nõustus taotlejate seisukohaga, mille kohaselt on riigisisene ühinemine maksuneutraalne ning seda olenemata sellest, millist ühinemise meetodit osapooled kasutavad (tavapärane või tagurpidine ühinemine). Samuti nõustus MTA taotlejate seisukohaga, mille kohaselt ei too mitteresidendist osaniku osaluse asendamine kaasa tulumaksukohustust TuMS § 31 lg 1 p 9 alusel, kui osaluse asendamise aluseks oleva tehingu majanduslik sisu vastab ÄS § 403 lg-s 3 sätestatule.

Taotleja omakapitali sissemaksete algsaldo leidmise metoodika õigsuse osas nõustus MTA taotlejate seisukohaga, mille kohaselt moodustus taotleja esmane omakapitali sissemaksete summa pärast asutamist viidatud viie ühendatud äriühingu omakapitali sissemaksete kokkuliitmise tulemusena ning sissemaksete elimineerimist teha ei tule. MTA ei nõustunud aga taotleja seisukohaga, mille kohaselt ei ole emaettevõtja teinud sissemakseid taotlejasse ning seetõttu tuleb 2008. aastal taotleja ja emaettevõtja tagurpidise ühinemise tulemusena elimineerida emaettevõtja tehtud mitterahalised sissemaksed tütarettevõttesse.

3. Taotleja soovis MTA siduvat hinnangut seonduvalt taotleja poolt kavandatava hõbemüntide Eestisse impordi ja sellele järgneva ekspordi Hollandisse sealsele lõpptarbijale võõrandamise eesmärgil käibemaksuga maksustamisega seoses.

MTA nõustus taotleja seisukohaga, et taotluses nimetatud hõbemüntide import Eestisse on maksuvaba KMS § 17 lg 1 p kohaselt, samuti samade müntide hilisem müük Eestis või Eestist Hollandisse KMS § 4 lg 1 mõttes, kuna maksevahendi puhul pole tegemist kaubaga.

4. Taotlejad soovisid MTA siduvat hinnangut seonduvalt osaühingute X ja Y jagunemise käigus (mõlema osaühingu osakuid on enne jagunemist taotlejatel võrdselt) taotlejatele maksukohustuse võimaliku tekkimise kohta. Jagunemiste majanduslikuks sisuks oli kahe äripartneri soov jätkata äritegevust eraldi, mille käigus jagatakse õigused ja kohustused võimalikult proportsionaalselt vastavalt taotlejate osalustele jagunevates ühingutes. Samuti jätkavad taotlejad senist majandustegevust uute ühingute kaudu ning jagunemisel osanikele väljamakseid ei tehta.

TuMS § 15 lg 4 p 9 kohaselt ei maksustata füüsilise isiku tasemel äriühingu osaluse (sh osa) vahetamisest saadud kasu, kui osaluse vahetamine on seotud äriühingute ühinemise, jagunemise või ümberkujundamisega.

MTA nõustus taotlejate seisukohaga, et taotluses nimetatud jagunemiste tulemusel ei teki taotlejatel tulumaksu- ega käibemaksukohustust.

5. Taotlejad soovisid MTA siduvat hinnangut seonduvalt taotlejate poolt kavandatava restruktureerimisega. Taotlejate hinnangul on taotluses kirjeldatud viisil toimuv riigisisene jagunemine ja ühinemine maksuneutraalne ning ei too kaasa maksukohustust ühinevatele ja jagunevatele äriühingutele. Samuti ei too äriühingu ümberkujundamise käigus taotluses kirjeldatud viisil aktsiate ja osaluse asendamine mitteresidendist aktsionärile kaasa tulumaksukohustust.

MTA nõustus taotlejate seisukohtadega.

 

21.01.2016