Vormi INF 3 veeru "Koolituse liik" täitmise selgitus

1 – tasemekoolitus

Koolid, kus omandatakse alus-, põhi-, kesk- ja kõrgharidust, sealhulgas nende koolide korraldatud kursused. Näiteks lähevad siia ka üldhariduskooli korraldatud huviringi tasu või pikapäevarühma tasu, kui tegevus sisaldab ka õppimist ja juhendamist õppeainetes, mis on kooli õppekavas. Haridusasutusena tegutseva lasteaia koha- või osalustasu ning lasteaia korraldatud huviringi tasu.

2 – täienduskoolitus

EHIS-es täienduskoolitusasutuse registreeringut omavad koolid või kutseõppeasutused. Koolitus peab olema seotud tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamisega või on keeleõpe. Mootorsõidukijuhi koolitus üksnes juhul, kui see on seotud kutse või eriala omandamisega ning puudutab muid mootorsõidukijuhi kategooriaid või alamkategooriaid, mis ei ole AM-, A-, B-kategooriate ja A1-, A2-, B1-alamkategooriate mootorsõidukijuhi koolitus. Viimatinimetatud õppe kulu ei või kool vormil INF 3 kajastada.

3 – alla 18 aasta vanuse isiku huviharidus

EHIS-es huvikooli registreeringut omavad koolid. Koolitatav peab olema 01.01.2016. a seisuga noorem kui 18 aasta vanune.
 

01.02.2017