Sa oled siin

Kuidas me kaitseme Teie eraelulist teavet

Anname ülevaate, kuidas kaitseme Teie eraelulist teavet. Juriidiliste isikute andmete hoidmist alljärgnevad selgitused ei puuduta.

Maksu- ja Tolliamet (MTA) on riiklike maksude haldur. Maksukohustuslane on maksumaksja, maksu kinnipidaja või muu isik, kes vastutab seaduse või lepingu alusel maksumaksja või maksu kinnipidaja maksukohustuse eest. Maksuhaldur, tema ametnikud ja töötajad on kohustatud hoidma saladuses maksukohustuslast puudutavat teavet ja seda ka pärast teenistussuhte lõppemist. Maksuhalduri ja maksukohustuslase õigused, kohustused ja vastutuse, maksumenetluse korra ning maksuvaidluse lahendamise korra määrab maksukorralduse seadus.

Teie isikuandmete töötlemisel järgime põhimõtteid, et isikuandmeid võib koguda vaid ausal ja seaduslikul teel määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks. Meie tegevuse eesmärk on MTA põhimääruses sätestatud ülesannete täitmine. Isikuandmeid kogume ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks. Isikuandmeid töötleme elektrooniliselt meie infosüsteemis, väiksemas ulatuses paberkandjal. Isikuandmete kaitseks oleme rakendanud turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest. Meie sisemise töökorraldusega on tagatud Teie eraelu puutumatus kõrvaliste isikute poolt.

 

Dokumendiregister


Kirjavahetuse andmestik on avaliku teabe seaduse (AvTS) kohaselt nähtav meie dokumendiregistris, sh on meie dokumendiregister nähtav meie kodulehel osas, mis puudutab avalikku teavet. Kirjavahetuse pealkirjas selle sisu me välja ei too. Kirjavahetuses eraisikutega kuvame nime asemel „eraisik“. Täpsem pealkiri on näha üksnes asutusesiseselt. Üldjuhul on meie kirjavahetus mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks, millele juurdepääsupiirangud on kehtestatud AvTS § 35 alusel. Teie poolt meile saadetud kiri tunnistatakse dokumendiregistris registreerimisel piiratud juurdepääsuga teabeks enamasti AvTS § 35 lg 1 p 12 (eraelu puutumatust kahjustada võivad andmed) ja AvTS § 35 lg 1 p 19, MKS § 26 (seaduses sätestatud muu teave – seaduseks on maksukorralduse seadus, mis viitab maksusaladusele) alusel. Delikaatsete isikuandmete olemasolul kirjavahetuses lisatakse juurdepääsupiirangu alusena märge „AvTS § 35 lg 1 p 11” (delikaatsed isikuandmed).

Kui me vastame Teie kirjale või koostame muud dokumenti, märgistab dokumendi koostaja dokumendi „asutusesiseseks kasutamiseks“ märkega selle loomise hetkel, et kaitsta Teie isikuandmeid avalikuks tuleku eest.


Teabenõue ja selgitustaotlus


Teil on õigus teha meile päringuid Teie isikuandmete töötlemise kohta. Teabenõude, selgitustaotluse ja märgukirja esitamiseks palume kirjutada e-posti aadressil emta@emta.ee.

Teabenõue

Vastame Teile reeglina 5 tööpäeva jooksul, kuid olenevalt küsitava teabe mahust võib vastuse andmine võtta kuni 15 tööpäeva. Vastamistähtaja pikenemisest ja selle põhjusest teavitame Teid. Siiski peame vastamisel lähtuma sellest, kas küsitud teabele on kehtestatud seadusest tulenevaid piiranguid või mitte.

Selgitustaotlus

Mitte kõik Teie päringud ei pruugi oma sisult olla teabenõuded, ehkki nad kannavad sellist pealkirja. Selgitustaotlusena käsitleme Teie pöördumist, mille andmiseks on vajalik teabe analüüs, süntees või lisateabe kogumine või pöördumine, milles Te küsite meie ameti tegevuse aluseks olevate õigusaktide või meie pädevuse kohta. Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse kohaselt vastame Teile mitte hiljem kui kolmekümne kalendripäeva jooksul selgitustaotluse registreerimisest. Lähtuvalt vastamise keerukusest võib vastamise tähtaeg pikeneda kuni kahe kuuni. Vastamistähtaja pikenemisest ja selle põhjusest teavitame Teid kindlasti.


Isikuandmed menetlustoimingutes


Menetlustoimingute käigus kogume Teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik asja lahendamiseks.

Maksumenetluses selgitab maksuaudiitor Teile Teie õigusi ja kohustusi. Teil on õigus tutvuda maksuaudiitori poolt Teie kohta kogutud andmetega ning teha neist koopiaid või väljavõtteid. See tähendab, et maksuaudiitor võimaldab Teil tutvuda Teie kohta kogutud materjalidega. Teil on õigus Teie kohta kogutud andmetega tutvuda igas menetluse faasis, väljaarvatud seadusest tulenevad piirangud andmetega tutvumiseks. Maksumenetluse dokumente kaitstakse avaliku teabe seaduse ulatuses ja ei avalikustata.

Meie ametnikud omavad juurdepääsu andmetele oma tööülesannetest lähtuvalt ja andmete mittesihipärane kasutamine on karistatav. Teie andmete sihipärast kasutamist kontrollib MTA sisekontrolli osakond.

Menetlusdokumente toimetame Teile kätte:

  • e-kirja teel, kus teavitame muuhulgas, et tegemist on juurdepääsupiiranguga infoga. Delikaatsed isikuandmed edastame e-kirjaga krüpteeritul kujul või saadame Teile e-kirjaga teavituse dokumendist, mille sisuga saate tutvuda e-maksuametisse/e-tolli sisse logides;
  • posti teel tähitud kirjaga.

Kasutame dokumentide kättetoimetamisel aadressandmeid, mida menetlusalune on ise meile avaldanud või mis on kättesaadavad rahvastikuregistrist.

Need meetmed on rakendatud selleks, et minimeerida Teie isikuandmete sattumist kolmandate isikute kätte.

Kui menetlusaluse aadressi kohta puuduvad andmed või kui menetlusalune ei ela või ei asu registrisse kantud või maksuhaldurile teadaoleval aadressil ja tema tegelik viibimiskoht või tegevuskoht ei ole teada ning dokumenti ei ole muul viisil võimalik kätte toimetada, võib maksuhaldur dokumendi resolutiivosa avaldada ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Dokumendi resolutiivosa loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest.

Väärteomenetluse läbiviimist reguleerib üksikasjalikult väärteomenetluse seadustik koos kriminaalmenetluse seadustikuga. Väärteoteate esitaja andmed avaldame teistele menetlusalustele ulatuses, mis on menetlusseadustikes ette nähtud ning asja lahendamiseks vajalikud.

Menetlusalune isik ja tema kaitsja saavad materjalidega tutvuda menetlusseadustikes ettenähtud korras. Väärteoteate esitaja saab materjalidega tutvuda teabenõude esitamisega, arvestades kehtestatud juurdepääsupiiranguid.

Väärteomenetluse läbiviimisel kasutame e-toimiku süsteemi, sh kasutame e-toimiku süsteemi andmevahetuseks teiste asutustega (näiteks kohtuasjades, karistusandmete edastamisel karistusregistrile ja kohtutäiturile). E-toimiku süsteem on kinnine ja sinna siseneda saab üksnes ID-kaardiga sisse logides. Juurdepääsuõigus on üksnes pädevatel ametiisikutel. Menetlusalune saab vaadata enda menetlusandmeid ning esitada ja saada kätte menetlusdokumente avaliku e-toimiku kaudu. Samuti on kokkuleppeliselt võimalik dokumentide edastamine e-kirja teel või posti teel tähitud kirjaga.

Väärteootsuseid me oma veebilehel ei avalda. Jõustunud väärteootsuseid võib küsida teabenõude esitamisega. Ka jõustunud väärteootsusel võib olla juurdepääsupiiranguid. Avalik on väärteokorras karistatu nimi ja isikukood, teiste isikute andmeid ei avalikustata.

Seadus lubab meil väärteomenetlusega seotud asjaolusid avalikustada üksnes erandlikel juhtudel (väärteomenetluse seadustiku § 62). Seda õigust kasutame vaid väga tungival vajadusel ja hoidudes asjaosaliste eraelu ülemääraselt riivamast.

Jõustunud väärteootsused registreeritakse ka karistusregistris. Ligipääs karistusregistrile on piiratud, andmeid saab küsida karistusregistri seaduse 3. peatükis sätestatud korras.
 

Automaatsed otsused


Mitte alati ei tee otsuseid ametnik, vaid see toimub andmetöötlussüsteemis automaatselt. Meie ametis teeb andmetöötlussüsteem automaatseid otsuseid füüsiliste isikute tuludeklaratsioonide menetlemise süsteemis FIDEK tulumaksu tagastamise kohta. Automaatne otsus tehakse Teie poolt e-maksuametisse/e-tolli sisestatud andmete alusel. Esitatud andmete õigsust kinnitate Te deklaratsiooni lõpuosas. Kui Teie taotlus tulumaksu tagastamiseks on seadusega kooskõlas, aktsepteerib selle andmetöötlussüsteem. Teade taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta edastatakse Teile e-maksuametis/e-tollis samuti automaatselt.

Kui esitate meile tuludeklaratsiooni paberkandjal, sisestab meie ametnik Teie poolt esitatud andmed andmetöötlussüsteemi, otsus tulumaksu tagastamise kohta tehakse jällegi automaatselt. Kui tulumaksu tagastamise taotlust ei aktsepteerita, edastatakse Teile teade rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressil või Teie poolt maksuhaldurile viimasena teatatud aadressil. Tulumaksu tagastamise taotluse rahuldamisest Teid kirja teel eraldi ei teavitata.

Tagastatav summa kantakse Teie poolt tuludeklaratsiooni vormil teatatud pangakontole.

Kui Teie e-maksuametis/e-tollis või paberil esitatud taotlus rahuldamisele ei kuulu, võtame Teiega ühendust ülalkirjeldatud viisil ja sealt edasi jätkab menetlust meie ametnik, kes menetlusprotsessi lõpus teeb otsuse, ning tegu ei ole enam automaatse otsusega.

Meie andmetöötlussüsteem koostab ka teisi automaatseid otsuseid, näiteks maksuvõla ajatamise otsust. Sellisel juhul on dokumendile lisatud märge, et see dokument on koostatud automaatselt. Teil on õigus automaatse otsuse kohta väljendada oma seisukohta ja saada meilt selgitusi. Samuti on Teil õigus automaatne otsus vaidlustada.


Isikuandmete kolmandatele isikutele, sh teistele asutustele edastamine


MTA kasutuses olevad isikuandmed, sh Teie kontaktandmed, on maksukorralduse seaduse (MKS) § 26 lg 1 alusel maksusaladus, teisisõnu: maksusaladus on kogu teave, mida MTA maksukohustuslase kohta omab. MKS §-d 28–30 sätestavad, kellele maksusaladust võib avaldada. Näiteks edastatakse Teie isikuandmeid kohtueelsele menetlejale või kohtule seaduses sätestatud korras. Samuti edastame Teie kontaktandmeid rahvastikuregistrile.

Isikuandmete kaitse seaduse § 14 lg 2 p 3 alusel on maksumenetluses menetlusalusele õigus tutvustada antud konkreetse asja raames kolmandate isikute isikuandmeid, v.a delikaatseid isikuandmeid (loetelu isikuandmete kaitse seaduse § 4 lg-s 2). Pangakontode väljavõtetest võib tutvustada seda osa, mida me kasutame tõendina selles samas konkreetses maksumenetluses.


Isikuandmete avalikkusele kättesaadavaks tegemine


AvTSi eemärk on tagada üldiseks kasutamiseks mõeldud teabele avalikkuse ja igaühe juurdepääsu võimalus, lähtudes demokraatliku ja sotsiaalse õigusriigi ning avatud ühiskonna põhimõttest, ning luua võimalused avalikkuse kontrolliks avalike ülesannete täitmise üle. Samas hoidume asjaosaliste eraelu ülemääraselt riivamast. Muuhulgas jätame endale õiguse, kui isik viib ise menetlusalase info avalikkuse ette, anda vajadusel oma tegevuse kohta avalikke selgitusi.


Inimese poolt enda andmetega tutvumise õigus ja kord


Teil on õigus tutvuda andmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Me ei ole kohustatud Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
  • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
  • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
  • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Andmete või teabe andmisest keeldumise otsusest anname Teile teada.

 

Juurdepääs enda isikuandmetele tolliinfosüsteemis CIS »

 

06.03.2018