Sa oled siin

Dokumentide kättetoimetamine

Maksu- ja Tolliamet (MTA) võib dokumente kätte toimetada mitmel erineval viisil: allkirja vastu; käsipostiga; postiga (lihtkirjana, tähtkirjana, tähtkirjana väljastusteatega), sh kullerpostiga; elektrooniliselt (e-post, e-MTA); perioodilises väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisega.

Dokumentide eelistatuim kättetoimetamise viis on elektrooniline. Kui dokumendi saaja on e-MTA kasutaja ja tema andmed seal on ajakohased, siis laetakse dokument üles e-MTAsse ja saajale tuleb sellekohane e-kiri, e-posti aadressi puudumisel lühisõnum mobiiltelefoninumbrile.

Kui e-MTA kaudu ei ole võimalik dokumenti saata, edastatakse dokument postiga tähtkirjana.

Avaliku sektori asutustele dokumentide edastamiseks kasutatakse eelistatult dokumendivahetuskihti (DHX).

Kui dokumenti ei ole võimalik elektrooniliselt kätte toimetada, siis tehakse seda posti teel. Juurdepääsupiiranguga dokumendid toimetatakse adressaadile kätte tähtsaadetisena tema elu-, asu- või tegevuskoha aadressil tööpäeviti või leitakse kokkuleppel sobiv aeg. Dokument loetakse kättetoimetatuks, kui see on allkirja vastu üle antud isikule, tema esindajale, temaga koos elavale vähemalt 10aastasele pereliikmele või juriidilise isiku puhul temaga võlaõiguslikus suhtes olevale isikule. Samuti loetakse dokument kättetoimetatuks, kui selle vastuvõtmisest keeldutakse.

Kui menetlusosalise aadressi, tegeliku asu- või tegevuskoha kohta puuduvad andmed ja dokumenti ei ole muul viisil võimalik kätte toimetada, siis avaldatakse Ametlikes Teadaannetes dokumendi resolutiivosa ning dokument loetakse sel viisil kättetoimetatuks 10 päeva möödumisel avaldamisest.

Järgnevalt dokumentide kättetoimetamise viisidest lähemalt.

Dokumentide kättetoimetamine allkirja vastu

Allkirja vastu toimetatakse dokumente kätte nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele. Dokument toimetatakse kätte adressaadi elu-, asu- või tegevuskoha aadressile tööpäeviti ajavahemikus kl 8–20 või kokkuleppel isikuga Maksu- ja Tolliametis. Maksuhalduri juhi kirjalikul loal võib dokumendi kätte toimetada ajavahemikus kl 20–8 ja puhkepäevadel.

Allkirja vastu loetakse dokument kätte toimetatuks, kui:

 • see on allkirja vastu üle antud:
  • füüsilisele isikule endale või füüsilisest isikust adressaadi esindajale või füüsilisest isikust adressaadiga koos elavale vähemalt 10aastasele perekonnaliikmele, kes elab menetlusosalisega koos ja neil on ühine majapidamine;
  • juriidilise isiku äriregistri järgsele seaduslikule esindajale või juriidilise isiku mõnele muule esindajale, kui dokumendi üleandjal on veendumus, et dokumendi vastuvõtjaks on isik, kes on töö- või mõnes muus võlaõiguslikus suhtes adressaadiks oleva juriidilise isikuga (sh omab volitust ja maksuhaldur on isiku tuvastatud).
 • dokumendi vastuvõtmisest keeldutakse. Sel juhul teeb kättetoimetaja dokumendile märke, mille kinnitab oma allkirjaga. Märkega dokument tagastatakse maksuhaldurile ning loetakse adressaadile kättetoimetatuks.

Dokumentide kättetoimetamine posti teel

Posti teel võib dokumente kätte toimetada nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele.

Posti teel toimetatakse dokument kätte adressaadile ka siis, kui see on elektrooniliselt kättesaadavaks tehtud, kuid:

 • dokumendi adressaat soovib dokumenti ka paberkandjal,
 • dokumenti ei ole avatud e-MTAs 5 tööpäeva jooksul selle kättesaadavaks tegemisest arvates,
 • MTA ei ole saanud dokumendi adressaadilt dokumendi kättesaamise kohta kinnitust 5 tööpäeva jooksul dokumendi e-posti aadressile saatmisest arvates. Sel juhul edastatakse posti teel isikule eelnevalt e-posti või e-MTA kaudu saadetud dokumendi väljatrükk.
 • kui see on ette nähtud õigusaktides või vastavasisulistes juhendites,
 • kui välisriiki edastatav dokument vajab allkirjastamist.

Dokumentide kättetoimetamine posti teel juriidilisele isikule

 • Dokumendid toimetatakse adressaadile kätte lihtkirjana või tähtkirjana või tähtkirjana väljastusteatega.
 • Dokumendid saadetakse adressaadile äriregistris märgitud aadressile või adressaadi soovil tema poolt maksuhaldurile teatatud aadressile.
 • Lihtkirjana edastatud dokumendid loetakse kättetoimetatuks, kui on möödunud 5 päeva selle saatmisest Eesti piires või 30 päeva saatmisest välisriiki.
 • Tähtkirjana edastatud dokumendid loetakse kättetoimetatuks, kui postiteenuse osutaja on selle äriregistris märgitud aadressil või adressaadi soovil tema poolt maksuhaldurile teatatud aadressil üle andnud või jätnud teate tähtkirja saabumise kohta.
 • Kui tähtkirjana edastatud dokument saadakse tagasi märkega „ei ela/asu aadressil“, ei loeta dokumenti kättetoimetatuks. Sel juhul kasutatakse kättetoimetamiseks avaldamist Ametlikes Teadaannetes.
 • Välisriigis asuvale adressaadile toimetatakse dokument kätte tema poolt maksuhaldurile teatatud aadressil posti teel või välisriigi pädeva ametiasutuse kaudu. Kui välisriigis asuval adressaadil on Eestis püsiv tegevuskoht või esindaja, toimetatakse dokument kätte püsiva tegevuskoha või esindaja aadressil.

Juriidilistele isikutele dokumentide posti teel kätte toimetamisel lähtutakse igast konkreetsest juhtumist ja otsustatakse kas infona saadetakse adressaadile ka e-kiri. Täiendavat teavitust e-kirjaga ei saadeta juhul, kui sama dokumenti oli eelnevalt püütud kätte toimetada elektrooniliselt.

Dokumentide kättetoimetamine posti teel füüsilisele isikule

 • Dokumendid toimetatakse adressaadile kätte lihtkirjana või tähtkirjana või tähtkirjana väljastusteatega. Haldusaktid toimetatakse kätte tähtkirjana või tähtkirjana väljastusteatega, sest nii on võimalik tõendada dokumentide vastuvõtmist adressaadi poolt.
 • Eestis elavale füüsilisele isikule saadetakse dokumendid rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressil või isiku poolt teatatud aadressil. Kui füüsiline isik ei ole oma aadressi muutmisest teatanud, on saadab maksuhaldur dokumendi viimasel talle teada oleval aadressil.
 • Välisriigis elavale adressaadile toimetatakse dokument kätte tema poolt maksuhaldurile teatatud aadressil posti teel või välisriigi pädeva ametiasutuse kaudu. Kui välisriigis elaval adressaadil on Eestis püsiv tegevuskoht või esindaja, toimetatakse dokument kätte püsiva tegevuskoha või esindaja aadressil.

Dokumentide kättetoimetamine elektrooniliselt

Dokumentide kättetoimetamine elektrooniliselt on:
 • dokumendi üleslaadimine e-MTAsse tingimusel, et dokumendi adressaat on e-MTA kasutaja ja ta on teatanud MTAle oma e-posti aadressi või mobiiltelefoninumbri. Dokumendi e-MTAs kättesaadavaks tegemise kohta saadetakse dokumendi adressaadile sellekohane teade tema e-posti aadressil või lühisõnumiga mobiiltelefoninumbril. Dokument loetakse kätte toimetatuks selle avamisel, dokumendi kättetoimetamise registreerib infosüsteem automaatselt.
 • dokumendi saatmine dokumendi adressaadi nõusolekul tema e-posti aadressil, mille dokumendi adressaat on Maksu- ja Tolliametile teatavaks teinud. Dokument loetakse kätte toimetatuks, kui adressaat saadab kinnituse dokumendi kättesaamise kohta.

Dokumentide avaldamine perioodilises väljaandes

Perioodilises väljaandes „Ametlikud Teadaanded“ avaldatakse dokumendi resolutiivosa siis, kui:

 • menetlusosalise aadressi kohta puuduvad andmed või kui menetlusosaline ei ela või ei asu registrisse kantud või maksuhaldurile teadaoleval aadressil ja tema tegelik viibimiskoht või tegevuskoht ei ole teada ja
 • dokumenti ei ole muul viisil võimalik kätte toimetada.

Ametlikes Teadaannetes avaldamise korral lähtutakse konkreetse haldusakti resolutsioonist, dokumendi resolutiivosa avaldamisel veendutakse, et kohustavat haldusakti, mida avaldatakse, on võimalik täita, st et isikul oleks võimalik oma kohustustest aru saada.

Dokument loetakse Ametlike Teadaannete kaudu kättetoimetatuks 10 päeva möödumisel selle avaldamisest.

17.09.2020