Sa oled siin

Dokumendiregister

Maksu- ja Tolliameti dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda ameti tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega.

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 01.01.2002 ametis registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks.

Dokumendiregistris registreeritakse:

  • asutusele saabunud dokumendid ja asutusest väljasaadetud dokumendid hiljemalt saabumise või väljasaatmise päevale järgneval tööpäeval;
  • asutuses koostatud ja allkirjastatud õigusaktid nende allakirjutamise või hiljemalt sellele järgneval tööpäeval;
  • sõlmitud lepingud nende allakirjutamisele järgneval tööpäeval.

Asutuse dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Tutvumaks paberdokumentide, juurdepääsupiiranguga või isikuandmeid sisaldavate dokumentidega, millele dokumendiregistri kaudu ligipääs puudub, palume esitada meile teabenõue. Teabenõue võimaldab tutvuda dokumendis sisalduva infoga avaliku teabe seaduses määratud ulatuses.

Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali kinnitusdokumentide registris.

 

 

Avaliku dokumendiregistri kasutamise juhis

Maksu- ja Tolliameti veebilehel olevast dokumendiregistrist on dokumentide registreerimise aja järgi võimalik päringut teha avalikust dokumendiregistrist (ADR).

Avalik dokumendiregister (ADR) on Rahandusministeeriumi valitsemisala asutustel ühine avalik dokumendiregister, millest on võimalik kas lihtotsingut või laiendatud otsingut kasutades tutvuda Maksu- ja Tolliameti dokumentidega alates 01.01.2002.

Nii lihtotsingu kui ka laiendatud otsingu puhul tuleb esmalt valida Rahandusministeeriumi valitsemisala asutus, kelle dokumentide hulgast soovitakse otsingut teostada, nt Maksu- ja Tolliamet.

Lihtotsingu puhul tuleb sisestada otsitav sõna ning vajutades nupule „OTSI“ otsitakse päritud sõna kõikidest andmeväljadest ning vastete leidmise puhul kuvatakse loeteluna otsinguvormi all.

Laiendatud otsing võimaldab otsida kõikide dokumendiväljade järgi, määrates ise, millistest väljadest ning missuguste parameetrite alusel otsingut teostatakse. Vaikimisi on avatud dokumendi üldinfo otsingulahtrid, kuid otsinguvõimalusi saab laiendada ka menetlusinfo ja juurdepääsuinfo väljade läbi.

Otsingu tingimuste vahel on loogiline JA, s.t otsitakse dokumente, mis sisaldavad kõiki sisestatud tingimusi. Otsingu teostamiseks peab olema määratud vähemalt ühe välja otsinguparameeter.

Vajutades nupule „OTSI“ kuvatakse vastete leidmise puhul need loeteluna otsinguvormi all.

Klikkides soovitud otsingutulemuse real, avanevad otsitava dokumendi detailsed andmed, mis sisaldavad dokumendi pealkirja, asutuse nime, seotud osapoolte nime(sid), dokumendi liiki, suunda, registreerimise kuupäeva, dokumendi viita, edastamisviisi, saatja/saaja nime, dokumendi koostamise ja kinnitamise kuupäeva, vastamise tähtaega, menetleja nime, juurdepääsupiirangu tüüpi, juurdepääsupiirangu alust, juurdepääsupiirangu algus- ja lõppkuupäeva ning dokumendiga seotud dokumente ja faile.

Kui dokumendi juures on luku märge siis tähendab see seda, et dokument on juurdepääsupiiranguga „asutusesiseseks kasutamiseks”. Juurdepääsupiirangu alused on esitatud dokumentide loetelus vastava sarja juures. Dokumendi juurdepääsupiirangut arvestatakse ajast, millal dokument registreeriti kui juurdepääsupiiranguga dokument ja reeglina on see kehtestatud 5 aastaks. Kui tegemist on juurdepääsupiirangu kehtestamisega avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 punktide 11 ja 12 alusel, kehtib piirang 75 aastat.

Otsitud dokumendi mitteleidmisel palume esitada teabenõue, kuna kanne dokumendi kohta võib puududa avalikust registrist tulenevalt tehnilistest probleemidest. Samuti, juhul kui dokumendifail ei ole veebist leitav, esitage avalike dokumentide sisuga tutvumiseks teabenõue. Juurdepääsupiiranguga dokumentidega tutvumine toimub vastavalt avaliku teabe seaduses kehtestatud korrale.

Registritest otsitud dokumentide või metaandmete mitteleidmisel palume esitada teabenõue e-posti aadressil emta@emta.ee või võtta ühendust telefonil 880 0811 või 880 0812. Kanne dokumendi kohta võib puududa avalikust registrist tulenevalt tehnilistest probleemidest või viiteajast.

 

12.08.2020