Sa oled siin

Tollikoostöö prioriteedid Eesti Euroopa Liidu eesistumise ajalEesti juhib tolli valdkonnas kolme töögrupi – tolliliidu, tollikoostöö ja kõrgetasemelise tollijuhtide töögrupi tegevust.

Eesti juhitavate töögruppide peamised teemad

 

Tolli IT-süsteemide arendamise osas ühisele seisukohale jõudmine

Liikmesriikide ülesanne on tagada liidu tolliseadustiku ning selle IT-tööprogrammi tõhus ja õigeaegne rakendamine. Eesti jätkab eesistumise ajal Euroopa Liidu Nõukogu tolli töörühmades arutelu uue tolliseadustiku rakendamisel ilmnenud probleemide üle, millest olulisim on infosüsteemide õigeaegne ja kulutõhus arendamine nii lühi- kui pikaajalises perspektiivis.

Arutelu tulemused esitatakse tolli peadirektorite kõrgetasemelisele töörühmale ja vajadusel liikmesriikide ministritele.
 

Taust

Euroopa Liidu tolliliidu ühtse toimimise tagamiseks on mõistlik tolliinfosüsteemide arendamine viia järk-järgult üle kesksele arendusele. See võimaldaks vähendada halduskoormust ettevõtetele, hoida kokku raha ja vältida dubleerimist. Olukord, kus 28 liikmesriiki arendavad sama süsteemi 28 korda, ei ole jätkusuutlik.

Sularaha kontrollimise määruse eelnõu menetlemine

Määrus paneb paika reeglid, kuidas kaitsta liitu rahapesu või terrorismi rahastamisega seotud sularaha piiriülese liikumise eest. Lahendusi otsitakse sellistele kitsaskohtadele nagu:

 1. kontrollid piiriülestele sularaha liikumistele, mis toimuvad posti- või kullerteenust kasutades;
 2. ajutise kinnipidamise reeglid deklareerimise piirmäärast allapoole jäävatele kogustele;
 3. sularaha ebapiisav defineerimine;
 4. parem andmevahetus ning ühtsed andme- ja vorminõuded asutuste vahel.

Ettepaneku eesmärkidega on liikmesriigid nõus, kuid üksikasjad tuleb läbi rääkida.

 

Taust
 • Tänased sularaha kontrolli reeglid toimivad, nõudes liitu sisenevatelt või siit väljuvatelt füüsilistelt isikutelt, kes kannavad kaasas üle 10 000 euro sularaha, selle deklareerimist, kuid rahapesu või terrorismi rahastamisega seotud isikud otsivad pidevalt lünkasid kehtivates reeglites, mis tingis õigusakti ülevaatamise vajaduse.
 • Liikmesriikide seas läbiviidud uuringu kohaselt on enamlevinud probleemideks rahapesijate ja terrorismi rahastamisega seotud isikute pidevad püüdlused kontrolle vältida, transportides näiteks sularaha asemel kõrge likviidsusega kaupu või piirmäärast allapoole jäävaid summasid, samuti kasutades transpordiks posti- või kullerteenust. Sellele lisandub liikmesriikide ebaühtlane tase õigusaktide rakendamisel ja ebapiisav koostööl teiste pädevate asutustega.
 • Õigusakti ettepanek pakub probleemidele lahendusi ja püüab ka uusi ennetada. Eesti hinnangul on uue õigusaktiga pakutavad meetmed valdavas osas asjakohased ja tagavad sularaha piiriülese liikumise parema kontrolli.
 • Eesti jätkab eelnõu menetlust triloogidega.

Kultuuriväärtuste impordi kontrolli määruse lugemisega alustamine ja menetlemine

Eesmärk on tagada efektiivsem ja tõhusam kontroll, et võidelda terrorismi rahastamiseks mõeldud kultuuriväärtuste ebaseadusliku impordi vastu.

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku luua kahetasandilist kontrollisüsteemi:

 • impordiluba teatud kultuuriväärtustele (ebaseaduslikult välja kaevatud arheoloogilised esemed, varastatud ja rüüstatud kultuuriväärtused jne). Luba tuleb hankida enne tolliformaalsuste teostamist importiva riigi pädeva asutuse käest (Eesti puhul Muinsuskaitseamet).
 • Object ID – kultuuriväärtus saab tolliformaalsuste käigus unikaalse koodi, mis annab võimaluse selle asukohta jälgida.

Taust
 • Kultuuriväärtuste salakaubavedu aitab kaasa terrorismi, rahapesu ja organiseeritud kuritegevusele ning Euroopa on kultuuriväärtuste salakaubanduse eelistatud sihtturg. Seetõttu on oluline, et Euroopa Liidul on ühtsed reeglid sellise tegevuse vastu võitlemiseks.
 • Prognoositavalt saab eelnõu menetluse põhiküsimuseks tasakaalu leidmine kontrollitaseme ja halduskoormuse vahel.
 • Eesistumise ajal kavatseb Eesti alustada ettepaneku üldisema aruteluga ning eelnõu läbivaatamist artiklite kaupa.
 

 

 • ELi tolliasutuste 2018–2019 ühistegevuste plaani ettevalmistamine.

  Ühisosa puudutab näiteks ühisoperatsioone, infovahetust, kogemuste jagamist.

 • Anda ELi tolliasutuste sisend ELi organiseeritud ja tõsise kuritegevuse vastase võitluse poliitikatsüklisse.
 • Valmistada ette ELi Nõukogu järeldused Euroopa Pettustevastase Ameti (European Anti-Fraud Office, OLAF) salasigarettide raportile.

  OLAF on välja andnud raporti tegevustest, mida on tehtud sigarettide ebaseadusliku käitlemise ja salakaubaveo vähendamiseks. ELi Nõukogu annab sellele oma hinnangu järelduste näol.

Eesistumise värskete uudistega saate kursis olla Maksu- ja Tolliameti Twitterit jälgides


TaxCustomsEstonia

@maksu_tolliamet

 

05.07.2017