Euroopa Liit

Tolliliidu valdkond

Euroopa Liidu ühisturu toimimist tagav mehhanism on tolliliit, mis tegutseb ühtsete reeglite ehk ELi tolliõiguse alusel ning mida rakendatakse otse ja ühetaoliselt kogu ühenduse ulatuses. Seepärast peavad liikmesriikide tolliteenistused tegutsema välispiiridel ühtse süsteemina.

Tolliliidu reeglite rakendamise eest vastutavad ning rakendamise järelevalvet teostavad Rahandusministeerium ja Maksu- ja Tolliamet (MTA).

Oma rolli täitmiseks selles ühtses süsteemis, MTA osaleb:

  • ELi institutsioonide tegevuses (Komisjoni tollikoodeksi komitee ja selle 13 sektsiooni, Komisjoni tollipoliitika eksperdigrupp (liikmesriikide tollijuhid), Nõukogu tolliliidu töörühm ja tollikoostöö töörühm).
    Andmeid komiteede, töö- ja eksperdigruppide kohta leiab Komisjoni eksperdigruppide registrist ja komitoloogia registrist .
  • ELi tollialase tegevusprogrammi Customs 2020 (aastateks 2014–2020) tegevustes. Programmi eesmärk on toetada liikmesriikide vahelist koostööd, mis on suunatud tolliadministratsioonide pädevuse suurendamisele ning IT-suutlikkuse tõstmisele. Sellisel moel edendatakse liikmesriikide võimekust ELi finantshuvide kaitsmisel, järjest keerukamaks muutuvate kaubavoogude haldamisel ning selleks ettenähtud vahendite kulukuse vähendamisel.
    Programmi ülesehituse ja rakenduspõhimõtted sätestab vastav määrus (vt Euroopa Liidu Teataja, L347, 20. detsember 2013, lk 209220).
 

Maksustamise valdkond

MTA osaleb ELi maksualase tegevusprogrammi Fiscalis 2020 (aastateks 2014–2020) tegevustes.

Fiscalis 2020 programmi üldeesmärk on parandada maksusüsteemide nõuetekohast toimimist siseturul, tihendades osalevate riikide, nende maksuhaldurite ja ametnike koostööd.

Programmi erieesmärk on toetada maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise ja agressiivse maksuplaneerimise vastast võitlust ning liidu õiguse rakendamist maksunduse valdkonnas, tagades teabevahetuse, toetades halduskoostööd ning, kui see on vajalik ja asjakohane, suurendades osalevate riikide haldussuutlikkust, eesmärgiga aidata vähendada maksuhaldurite halduskoormust ja nõuete täitmisega seotud maksumaksjate kulusid.