Euroopa Sotsiaalfond 2007-2013

Projekt „Maksu- ja Tolliameti protsesside analüüsi- ja hindamismudeli väljatöötamine"


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Sotsiaalfondi Fondi meetme „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine“ raames projektile „Maksu- ja Tolliameti protsesside analüüsi- ja hindamismudeli väljatöötamine“ toetust summas 38 459 eurot.

Projekti eesmärgiks oli luua:

  1. Maksu- ja Tolliameti spetsiifikale vastav protsesside analüüsi- ja hindamismudel, mille tulemusena oleks võimalik edaspidi regulaarselt teha ameti protsesside hulgast hinnatavate võtmeprotsesside valikut ning seejärel hinnata valitud protsesside optimaalsust, kulu- ja toimivuse efektiivsust ning kvaliteeti.

  2. Eeldused mudeli kasutuselevõtmiseks mudeli rakendamise tegevuskava koostamise kaudu ning inimressursi koolitamiseks, kes oskavad mudelit kasutada ning seda teadmist teistele edasi anda.

Projekti tulemusena loodi protsesside analüüsi- ja hindamismudel, millega sätestati  objektiivsed protsesside valiku-, analüüsi- ja hindamiskriteeriumid ning hindamisperioodid. Maksu- ja Tolliametil tekkis võimalus protsesse objektiivselt analüüsida ning hinnata ja selle tulemusel parendustegevusi kaardistada ja muudatusi ellu viia.

Projekt kestis 18.05.2011 kuni 29.01.2014 ja mudeli loomise partneriks oli AS PricewaterhouseCoopers Advisors.