III klassi aumärgi saajad

III klassi aumärgiga tõstetakse esile Maksu- ja Tolliameti endist või praegust töötajat teenistuskohustuste pikaajalise silmapaistvalt hea täitmise eest.

2016     Aimi Pihel

Tolliosakonna tollipoliitika rakendamise talituse peaspetsialist Aimi Pihel väärib esiletõstmist väljapaistva ja pikaajalise panuse eest Eesti tollikorralduse päritolu valdkonnas. Tema töö kaupade päritolu ehk nn majandusliku kodakondsuse määramisel on olnud oluliseks lüliks rahvusvahelise kaubanduse toimimisel ning tema töö on olnud eeskujuks ka teiste riikide maksuhalduritele.

2016     Heikki Sepp

Heikki Sepp on teenindusosakonna juhataja asetäitja ja olnud ameti teenistuses üle 23 aasta. Ta on olnud mitmetel vastutusrikastel juhtivatel ametikohtadel ja seeläbi olnud eesmärke seadev juht mitmesajale inimesele. Oma pikaajalise tööga on Heikki Sepp aidanud edendada teenindusvaldkonda ning loonud oma üksustes motiveeriva ja avatud suhtlusega töökeskkonna.

 

Maksu- ja Tolliameti III klassi aumärk

2016     Virgo Treinbuk

Tolliosakonna tollipunkti juhtivinspektor Virgo Treinbuk on pikaajalise staažiga ametnik, kes on töötanud tolli valdkonnas alates 1991. aastast. Virgo Treinbuk on oma panuse andnud liikuva röntgeni meeskonna loomisel ja väljaõppe korraldamisel, lisaks Ida regioonis koerajuhtide töö organiseerimisel ning Narva piiripunktide rekonstrueerimisel ja väljaehitamisel, mille tulemusena on oluliselt paranenud töötingimused ja piiriületuse mugavus.

2016     Tiina Parik

Uurimisosakonna peaspetsialist Tiina Parik on oma ala tunnustatud ekspert ametiülese jälitustegevuse koordineerimises ja riigisaladuse andmete käitlemises. Tiina Parik on andnud suure panuse jälitusinformatsiooni registreerimissüsteemide ning Maksu- ja Tolliameti ülese riigisaladuse andmete käitlemise protsessi arendamisel ja rakendamisel, tagamaks antud valdkonnas kõrgeima kvaliteedi ja võrdse partnerluse teiste Eesti õiguskaitseorganitega.

2015     Hannes Udde

Hannes Udde töötab ametis maksude valdkonnas üle 20 aasta. Ta juhib inimeste tulude deklareerimisega seotud arendust, mis on olnud ameti lipulaevaks juba pikki aastaid. Tulude deklaratsiooni esitamine on lihtne, aastatetagusest keerukast toimingust on saanud ühe klikiga tuludeklaratsiooni esitamine, mis võtab suurel osal inimestel aega vaid paar minutit.

2015     Ivar Laur

Ivar Laur on olnud ameti teenistuses 13 aastat ning suurema osa teenistuses olnud ajast on ta tegelenud Maksu- ja Tolliameti riskimudelite arendamise ja maksulaekumise prognoosidega. Tema koostatud riskimudelid on muutunud aina täpsemateks, mis võimaldab osakondadel oma tööd efektiivsemalt teha. Ivar Lauri loodud MTA analüüsimetoodikaid on tunnustanud nii Rahvusvaheline Valuutafond kui ka Euroopa Liidu teised liikmesriigid.

2015     Terje Lang

Terje Lang on pikaajaliselt pühendunud maksukuritegevuse tõkestamisele, alustades uurijana kuni edutamiseni uurimisosakonna talituse juhataja ametikohale 2011. aastal. Tema eestvedamisel on talitus kriminaalmenetluse efektiivsuse tõstmisel põhiliseks suunanäitajaks nii julgete töökorralduslike muudatuste läbiviimise kui ka reaalse tulemuslikkuse poolest. Tema juhtimisel on lühendatud menetlusaega maksukuritegude kriminaalasjades ligikaudu poole võrra. Terje Lang on autoriteetne arvamusliider maksu- ja majanduskuritegevuse teemade osas kogu majanduskuritegevusele orienteerunud õiguskaitse tasandil.

2015     Urve Vilde

Tollikorralduse osakonna tollipoliitika rakendamise talituse peaspetsialist Urve Vilde väärib esiletõstmist seoses pikaajalise kohusetundliku tööga tollitariifistiku valdkonnas. Ta vastutab Eesti tollitariifistiku haldamise ja tollitariifistikuga seotud süsteemide väljatöötamise koordineerimise ja arendamise ning rakendamise korraldamise eest. Urve Vilde eestvedamisel rakendati Eestis alates 1. maist 2004 üks keerulisematest infosüsteemidest Maksu- ja Tolliametis – Eesti tollitariifistik (ETT), mis on mõeldud kasutamiseks kõigile, kes tegelevad kaubavahetusega kolmandate riikidega.

2014     Leelo Kokk

Leelo Kokk väärib esiletõstmist oma ligi 10-aastase pühendunud spetsialisti tööga ameti maksutulude arvestuse valdkonnas. Ta on andnud märkimisväärse panuse Maksu- ja Tolliameti jaoks olulistes arvestusega seotud arendusprojektides. 2009. aastal käivitunud uue tulude arvestussüsteemi projektis oli Leelol kandev roll arvestuspõhimõtete väljatöötamisel ja arendamisel. Selle projekti käigus juurutatud arvestussüsteemi muudatused on olnud olulised nii ametile kui riigile tervikuna ning Maksu- ja Tolliameti nõuete haldus on eeskujuks teistele riigiasutustele. Leelo Kokki panus on olnud silmapaistev ka mitmes hilisemas arenduspojektis nagu eurole üleminek, Tallinna linna müügimaksu ja reklaamimaksu halduse loomisel, keskkonnatasude ja NAP-i (kohtu ja prokuratuuri nõuete haldus) projektis.

2013     Vello Valm

Vello Valm on pika teenistusaja jooksul olnud aktiivselt tegev Eesti tolli tõhusal taasülesehitamisel ning EL-iga liitumise ettevalmistamisel. Oma suurtele kogemustele tuginedes on ta andnud märkimisväärse panuse maailmas ainulaadse piirijärjekordade süsteemi GoSwift arendamiseks, Schengeni hindamise ettevalmistamisel, samuti MONEYVAL-i hindamise ettevalmistamisel. Vello Valmil on olnud oluline mõju tõhusa koostöö käivitamisel ja arendamisel nii siseriiklike partneritega kui ka rahvusvahelises mastaabis Eesti–Soome ja Eesti–Venemaa tolli koostöös.

2013     Maria Kasendi

Maria Kasendil on juhtimis- ja meeskonnatöö kogemust Maksu- ja Tolliametis üle 20 aasta. Taasiseseisvumise algaastatel tuli tal Tartu Linna Maksuameti juhina tegeleda noore organisatsiooni ülesehitamise ja arendamisega, saades rasketes majanduslikes oludes väga hästi hakkama. Tema edukas tegevus jätkus 2003. aastal Tartu Maksuameti direktori asetäitjana, kureerides teenindusvaldkonna tööd. Ta suutis kahe asutuse baasil loodud uue asutuse kollektiivi panna toimima ühistele eesmärkidele orienteeritud efektiivse meeskonnana. Käesoleval ajal töötab Maria Kasendi tulemuslikult Maksu- ja Tolliameti teenindusosakonna juhtivspetsialistina, kelle alluvuses teeb oma igapäevast tööd 16 spetsialisti. Nimetatud üksusel on väga suur roll kogu riigimaksude alase aruandlusdistsipliini tagamises ning samuti ameti strateegiliste sihtmärkide täitmises.

2013     Toivo Toomingas

Toivo Toomingas töötab Maksu- ja Tolliameti tolli valdkonnas üle 20 aasta. Alates 1993. aastast oli ta Tallinna Tolliinspektuuri juhataja asetäitja ja aastatel 2001–2003 Tallinna Tolliinspektuuri juhataja ning edasi on ta olnud mitmetel vastutusrikastel juhtivatel ametikohtadel. Toivo Toomingas on andnud suure panuse ameti ülesehitamise arendamisel, olles kolleegidele eeskujuks korrektsusega ja abiks põhjalike teadmistega. Märkimisväärne on tema panus Eesti majanduse jaoks oluliste Muuga ja Paldiski vabatsoonide loomisel ning töökorralduse arendamisel.

2013     Jaanus Rand

Jaanus Rand väärib esiletõstmist seoses pikaajalise kohusetundliku tööga Maksu- ja Tolliameti rahvusvahelise koostöö valdkonnas. Ta on edukalt tegelenud tollialase rahvusvahelise koostöö koordineerimisega nii Euroopa Liidu tasandil kui ka kahepoolsetes suhetes ja regionaalses koostöös, toetades ameti ette seatud ülesannete täitmist ning ameti rahvusvahelise maine püsimist usaldusväärse ja asjatundliku partnerina. Jaanus Rand on eriti silma paistnud koostöö arendamises Venemaaga, mis eeldab head analüüsivõimet ja suhtlemisoskust, järjepidevust ja professionaalsust. Tänu tema pühendumusele ja oskustele allkirjastati 8. juunil 2012 koostööprotokoll Maksu- ja Tolliameti ning Venemaa Föderaalse Tolliteenistuse vahel, mis on aluseks edasiseks koostööks juba ekspertide tasandil. Suhted Vene tolliga on muutunud regulaarseks ja ta on tõhusalt aidanud kaasa Moskva tollinäitustel Maksu- ja Tolliameti heale esindamisele, samuti Maksu- ja Tolliameti ning Venemaa Föderaalse tolliteenistuse koostöös käivitatud kiirliini pilootprojekti kordaminekule.

2012     Lauri Pastak

Lauri Pastak on pikaajalise teenistusstaažiga piirkonnajuht, kellel on erakordne panus kahe suure ja eriilmelise organisatsiooni liitmisel ning loomisel Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuseks, mis alustas tööd 1. juulil 2005. Tunnustada tuleb ka tema suurt panust EL-i tollipiiri tegevuse vastavusse viimise eest Eesti liitumisel EL-iga. Ida teeninduspiirkond on keerulise sotsiaalse eripära ning ka äriringkondade kõrge aktiivsuse tõttu üks raskemaid teeninduspiirkondi tollis, mida Lauri Pastak on tulemuslikult juhtinud ning edukalt koordineerinud oma regioonis koostööd kohalike omavalitsuste ja partnerorganisatsioonidega. Samuti on Lauri Pastak osalenud aktiivselt piiriüleses koostöös Venemaaga eesmärgiga muuta piiriületus sujuvamaks ja kiiremaks.

2012     Jaan Krinal

Jaan Krinal on pikaajalise teenistusstaažiga piirkonnajuht, kellel on erakordne panus kahe suure ja eriilmelise organisatsiooni liitmisel ning loomisel Maksu- ja Tolliameti Lääne maksu- ja tollikeskuseks, mis alustas tööd 1. juulil 2005. Ta on tulemuslikult juhtinud maksu- ja tollikeskuse nii teeninduslikke kui ka järelevalvelisi tegevusi, on edukalt koordineerinud oma regioonis koostööd kohalike omavalitsuste ja partnerorganisatsioonidega. Ta on hinnatud lektor maksuteemalistel koolitustel, on edukalt korraldanud koostööd erinevate gümnaasiumitega ning pidanud loenguid teemal „Noored taskuraha teenimas".

2012     Jüri Haamer

Jüri Haamer on pikaajalise teenistusstaažiga piirkonnajuht, kellel on erakordne panus kahe suure ja eriilmelise organisatsiooni liitmisel ning loomisel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuseks, mis alustas tööd 1. juulil 2005. Ta on tulemuslikult juhtinud maksu- ja tollikeskuse nii teeninduslikke kui ka järelevalvelisi tegevusi, on edukalt koordineerinud oma regioonis koostööd kohalike omavalitsuste ja partnerorganisatsioonidega. Samuti on Jüri Haamer osalenud aktiivselt piiriüleses koostöös eesmärgiga muuta piiriületus sujuvamaks ja kiiremaks. 

2011     Dmitri Jegorov

Maksu- ja Tolliameti endine peadirektori asetäitja Dmitri Jegorov on panustanud erakordselt mõjusalt ameti töökorralduse süstematiseeritud arendamisse ning selle tulemusena on amet pälvinud mitu kvaliteedi- ja innovatsiooniauhinda. Dmitri Jegorovi osa on olnud oluline maksunduse valdkonna tutvustamisel ning ta kujunes selles osas arvamusliidriks avalikkuse ja erialainimeste silmis.

2011     Mall Kolju

Maksu- ja tolliametnike ametiühingu juhatuse esimees Mall Kolju pälvis aumärgi pikaajalise ja kohusetundliku teenistuskohustuste täitmise eest ning sellele lisanduva ühiskondliku aktiivsuse ja konstruktiivse suhtumise eest ametiühinguliikumise kaudu ameti kõigi töötajate huvide kaitsmisel. Tema ametiühingutegevuse tulemuslikkus väljendub selles, et hoolimata välismuutujatest peale sunnitud eelarvekärbetest, on ta ametiühingu liidrina võidelnud töötajate õiguste eest, minemata kaasa provotseeriva või populistliku tegevusega. Eeltoodust johtuvalt on silmapaistev tema panus töörahu hoidmisse ja ametis tavapärase töise sisekliima säilimise kaudu, samal ajal ka ametile püstitatud eesmärkide täitmisse.

2011     Margus Raspel

Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna Põhja II talituse juhatajat Margus Raspelit tunnustati pikaajalise ja väljapaistva tegevuse eest algselt Maksupettuste Uurimise Keskuse ning hiljem Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna jälitustegevuse võimekuse loomise ja arendamise eest. Tema eestvedamisel on märkimisväärselt tõhustatud rahvusvahelise koostöö osakaalu salakaubanduse, narkootikumide ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemisel, mis on aidanud kaasa ameti kui hea partneri tunnustamisele eri riikide uurimisasutuste poolt.

2010     Riina Vaikla

Rahandusministeeriumi finantsosakonna pearaamatupidaja Riina Vaikla pikaajaline ja silmapaistvalt hea teenistuskohustuste täitmine maksuhalduri struktuuris on taganud raamatupidamise tõrgeteta toimimise infosüsteemide platvormide vahetamisel. Rahandusministeeriumi valitsemisalas 2010. aastal toimunud tugiteenuste konsolideerimine ja tsentraliseerimine kulges tänu Riina Vaiklale Maksu- ja Tolliameti jaoks ladusalt.

2009     Ruth Paade 

Maksu- ja Tolliameti tulude osakonna juhataja Ruth Paade on pikaajalise staažiga eeskujulik Maksu- ja Tolliameti teenistuja. Ruth Paade juhtimisel käivitati 2009. aasta alguses edukalt uus tulude arvestussüsteem, mis pakub maksumaksjale maksukohustuste ja nende täitmise kohta varasemast detailsemat infot. Tulude arvestussüsteemi fundamentaalne muudatus on olnud ametile ning riigile tervikuna väga oluline. Ruth Paade pälvis ameti III klassi aumärgi teenistuskohustuste pikaajalise silmapaistvalt hea täitmise eest.

2008     Riina Koit

Riina Koit on juhtinud alates 1990. aastast oma alluvuses olnud struktuuriüksuseid väga edukalt. Harju Maakonna Maksuametis loodi Riina Koidu juhtimisel esmakordselt vabariigis eraldi revisjoni osakond, enne seda tegelesid revisjoniga kliendihaldurid. Kuna see muudatus osutus tõhusaks, loodi ka teistesse maksuametitesse revisjoniosakonnad. Tänaseks on selline tööjaotus muutunud ainuvõimalikuks. Tänu Riina Koidule on ametis juurutatud tugev ja kindel kontrollisüsteem.

 

25.11.2016