II klassi aumärgi saajad

II klassi aumärgiga tunnustatakse isikuid, kes ei ole ameti töötajad, ametile osutatud erakordsete teenete eest.

2020     Peep Rausberg


Peep Rausberg on Eesti Kohtuekspertiisi Instituut keemiaosakonna peaekspert, kes on rohkem kui kümme aastat aidanud Maksu- ja Tolliametil võidelda narkokuritegevuse vastu. Peep Rausbergi panus tagab Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi tehtud ekspertiisiaktide kõrge kvaliteedi.
 

2020     Artur Gornischeff


Artur Gornischeff on Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kütusekvaliteedi ja tolliteenuse osakonna juhataja, kelle asjatundlik nõu ja koolitused on aidanud Maksu- ja Tolliameti ametnikel mõista kütuseproovide ja -analüüside tegemise loogikat, põhimõtteid ning standardeid, aidates tagada kütusevaldkonna järelevalve tõhusust.

Maksu- ja Tolliameti II klassi aumärgid

2020     Anneli Valgma


Anneli Valgma on Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna nõunik, kes on Maksu- ja Tolliametile pikaajaline partner Eesti maksupoliitika kujundamisel ning maksunduse seadusandliku raamistiku väljatöötamisel ja rakendamisel. Anneli Valgma panus on aidanud riigil muuta paljud senised maksualased regulatsioonid efektiivsemaks ning uued regulatsioonid selgemaks, täpsemaks ja sisulisemaks.
 

2019     Mait Palts


Mait Palts on kauaaegne Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor, kes on alati olnud konstruktiivne partner riigile nii maksuhalduse kui ka -poliitika küsimustes. Ta on seejuures esindanud väärikalt suurt osa riigi ettevõtlusringkondi ning vahendanud nii nende igakülgset tagasisidet kui ka omi ideid ja ettepanekuid. Mait Paltsi panus on hea näide koostööst, mis on osutunud asendamatuks nii maksuhalduse ja -poliitika kvaliteedi tõstmisel kui ka maksumoraali ja ausa konkurentsi püsimisel.
 

2019     Priit Pastarus


Priit Pastarus on Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktorina andnud olulise panuse jõustruktuuride vahelisse tihedasse ja tulemuslikku koostöösse, mis on arvestanud kõikide osapoolte vajadusi ja riigi huvisid tervikuna. Turvalisema ühiskonna nimel tehtav koostöö Lääne-Eestis on tänu Priit Pastaruse panusele eeskujuks ka teistele regioonidele.

2019     Veiko Tali


Veiko Tali on Rahandusministeeriumi kantsler, kelle pikaajaline ja tulemuslik panus Eesti riigi ja Rahandusministeeriumi valitsemisala tõhusasse ja läbipaistvasse toimimisse on märkimisväärselt toetanud Maksu- ja Tolliameti kõrget usaldusväärsust ning vabatahtlikku maksukuulekuse kasvu Eestis.
 

2018     Raivo Rand


Raivo Rand on Eesti Ehitusettevõtjate Liidu juhatuse esimees. Ta on Maksu- ja Tolliametile toetav koostööpartner, kes on võtnud oma südameasjaks aidata tagada ausa konkurentsi toimimine ehitussektoris. Tema juhtimisel on liit pakkunud uusi ideid ja lahendusi, kuidas edukamalt sektoris tõkestada maksurikkumisi.
 

2018     Indrek Peterson


Eesti Ehitusettevõtjate Liidu tegevdirektorina on Indrek Peterson Maksu- ja Tolliametile oluline koostööpartner, kes on valdkonna esindajana läbi aastate aktiivselt panustanud ausa konkurentsi toimimisse ehitussektoris ning mõelnud kaasa olemasolevate maksurikkumiste tõkestamise meetmete efektiivsemaks muutmisele. Tänu Indrek Petersoni sisukale kaasamõtlemisele on saanud Maksu- ja Tolliamet suunata oma tähelepanu nendele süsteemsetele lahendustele, mis aitavad enam võrdset konkurentsi sektoris tagada.

2017     Meelis Riimaa


Meelis Riimaa on Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse (RMIT) direktori asetäitja. Ta on alates 2000. aastast juhtinud erinevaid Maksu- ja Tolliameti IT-süsteemidega seotud arendusi ja mitmeid märgilisi e-lahenduste projekte.
 

2016     Aivo Adamson


Tänu Maanteeameti peadirektori Aivo Adamsoni otsustusjulgusele parandasime nelja ameti koostöös oluliselt kasutatud autode turgu. Märkimisväärne roll oli selles just Aivo Adamsonil ja tema juhitud Maanteeametil, kes pidid püüdlikult selgitama autoostjatele, miks autode arvelevõtmine mõnel juhul pikeneb, et Maksu- ja Tolliamet saaks autoostu tehingut kontrollida. Selle tulemusel aga vähenesid käibemaksupettused kasutatud autode sektoris märgatavalt ning automüüjad on tervitanud paranenud konkurentsikeskkonda.
 

2016     Eve Olesk


Riigiprokurör Eve Oleskil on olnud oluline panus selles, et Maksu- ja Tolliamet saaks tulemusliku kriminaalmenetlusega tegutseda ühiskonna ja majanduse kaitsmise nimel. Eve Olesk on koordineerinud pea kõiki Eesti piire ületavate kuritegude menetlusi ning aidanud Maksu- ja Tolliameti uurijatel pidada kinni kurjategijaid ja tuvastada kuriteo kaudu teenitud tulu.
 

2016     Urve Remmik


Pea ükski mahukas ja keerukas aktsiisi- ja tolliinfosüsteem ei ole valminud ilma Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse peaspetsialisti Urve Remmiku valvsa silma ja tehnilise taibuta. Tänu Urve Remmiku tööle ülikeerukate aktsiisi- ja tolliinfosüsteemide arendamisel ning juhtimisel saab Eesti ettevõtjate kaubavahetus sujuvalt välisriikidega üldse toimuda.
 

2016     Katrin Abram


Terve maailm teab Eesti füüsilise isiku tulu deklareerimist, kuid vähesed teavad, et selle IT-lahenduse arendamise ja aina mugavamaks tegemise eest on hea seisnud Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse peaspetsialist Katrin Abram. Tänu tema tööle on tulude deklareerimine üks kasutajasõbralikemaid maailmas ja selle eest on iga maksumaksja olnud kord aastas tänulik.
 

2016     Taavi Kotka


Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Taavi Kotka tuge Maksu- ja Tolliameti jaoks võtmetähtsusega IT-projektile hoo sisse andmisel ja vedamisel on võimatu üle hinnata. Näiteks Taavi Kotka toel kehtestatud käibedeklaratsiooni lisa on muutnud ameti kontrolli sisu ning 100 miljoni euro ulatuses puhastanud Eesti majandust käibemaksupettustest.
 

2015     Aivar Alavere


Aivar Alavere on Politsei- ja Piirivalveameti operatiivbüroo juhina teinud usaldusväärset koostööd Maksu- ja Tolliametiga, tagades rasketes ja organiseeritud kuritegevusega seotud menetlustes tõendite hankimise, luues niiviisi ausamat konkurentsikeskkonda ettevõtjatele.
 

2015     Antanas Šipavičius


Antanas Šipavičius töötas Leedu Rahandusministeeriumi Tolliametis peadirektorina aastail 2010–2014. Tal on pikaajaline laitmatu teenistus oma riigi tolliorganisatsioonis ning suur isiklik panus Balti riikide tollikoostöö arendamisse ja tugevdamisse.
 

2015     Toomas Saks


Eesti Õliühingu esindajana on Toomas Saks mitmete ameti valdkonnaga seotud probleemide arutamiste algatajaks. Ta on hea koostööpartner võrdsemate konkurentsitingimuste tagamiseks rakendatavate meetmete väljatöötamisel. Sisuka ja hea koostöö positiivne tulemus peegeldub ka kütusekäitlejate poolt tasumisele kuuluva käibemaksu laekumise pidevas kasvus.
 

2015     Toomas Tõnise


Toomas Tõnise on Eesti Olümpiakomitee asepresident ning Eesti Spordikoolituse ja -Teabe SA juhatuse liige. Ta on Maksu- ja Tolliameti pikaaegne hea koostööpartner spordiga seotud teemades. Toomase aktiivsel kaasabil on tehtud aastaid maksualast teavitustööd spordiringkonnas, et vältida teadmatusest tulenevaid eksimusi maksude tasumisel. Treeneritele ja sportlastele sotsiaalsete garantiide tagamiseks ja stipendiumi asemel töötasu maksmiseks vajalike lahenduste leidmisel on ta aktiivselt kaasa mõelnud, lahendusi otsinud, neid ellu viinud ning olnud Maksu- ja Tolliameti tegevuse toetaja. Tema eestvedamisel on edukalt käivitunud noorte treenerite tööjõukulude riiklik toetamine ning tegeletakse aktiivselt ka sportlaste tasustamise küsimustele lahenduse leidmisega.
 

2014     Enn Veskimägi


Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esimees aastatel 2004–2013 ning aktiivne koostööpartner Maksu- ja Tolliametile kuni tänaseni, andes ettevõtjana pidevalt tagasisidet maksukeskkonna toimimisest, avaldades arvamust selle paremaks (ausamaks) tegemisel. Just tol perioodil kujunes Maksu- ja Tolliametil välja tänaseni toimiv väga hea praktika ettevõtjatega suhtlemisel. Enn Veskimägi andis Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esimehena Maksu- ja Tolliametile pidevalt võimaluse ettevõtjatele maksuhalduri tegevuse tutvustamiseks ning ühiste koostöövõimaluste leidmiseks.

Enn Veskimägi on selgelt olnud Maksu- ja Tolliameti tegevust toetav ning aidanud ettevõtjate seas selgitada maksukeskkonnas toimunud ja vajalikke muutusi. Mõjuka ja avalikkuses nähtaval kohal oleva organisatsiooni juhina on ta teinud aktiivselt koostööd riigiga nii maksupoliitiliste otsuste arutamisel kui ka nõu andmisel maksude administreerimist puudutavates küsimustes. Ta on alati seisnud ausa ja läbipaistva ettevõtluskeskkonna eest. Tema kaasamõtlemine ja osutamine probleemsetele kohtadele koos uudsete lahenduste pakkumisega on aidanud riigil muuta senised regulatsioonid efektiivsemaks, sh seisnud riigihangete valdkonna arendamise eest, osaledes ise aktiivselt oma ettepanekutega õiguskeskkonna parandamisel. Riigihangete korrastamisel on positiivne mõju maksude laekumisse. Enn Veskimägi toetus riigile oluliste teemade tutvustamisel ja rakendamisel ettevõtlusorganisatsioonides on olnud järjepidev ja kasulik.
 

2014     Norman Aas


Justiitsministeeriumi kantsler Norman Aas, töötades 2005. aastast kuni 2014. aasta augustini riigi peaprokurörina, on olnud Maksu- ja Tolliametile pikaajaliseks koostööpartneriks Maksu- ja Tolliameti pädevusse kuuluva kriminaalmenetluse õiguse raamistiku kaasajastamisel ja rakendamisel. Ta on koordineerinud ja osalenud mitmete oluliste maksu- ja tollikuritegude alaste seaduste ja muude õigusaktide ettevalmistamises ning menetlemises, mis vahetult ja oluliselt on aidanud kaasa ameti eesmärgi – ebaausa majandustegevuse osakaalu vähendamise – saavutamisele. Tema juhtimisel on riigiprokuratuuri kaasabil tehtud kriminaalmenetluse ja karistusõiguse täiendused, mis on mõjutanud Maksu- ja Tolliameti suutlikkust võidelda maksu- ja tollikuritegevusega.
 

2013     Lemmi Oro


Lemmi Oro on Eesti maksusüsteemi teenistuses alates 1991. aastast. Ta alustas tolleaegses Riigi Maksuametis, kust liikus Tallinna Maksuametisse direktori asetäitja ametikohale. 1995. aastal asus ta Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja asetäitja ametikohale. Alates 1999. aastast on ta edukalt juhtinud Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonda. Maksupoliitika osakonna juhatajana on ta olnud Maksu- ja Tolliametile pikaajaliseks partneriks Eesti maksu- ja tolliõiguse raamistiku kaasajastamisel ja rakendamisel. Ta on koordineerinud mitmete oluliste maksundusseaduste ja muude õigusaktide ettevalmistamist ning menetlemist, mis vahetult ja oluliselt mõjutavad Maksu- ja Tolliameti tegevust. Ta osales Eesti maksupoliitika väljatöötamisel aastatel 1992–1993 ja ka maksupeatüki läbirääkimisel Euroopa Liiduga liitumisel. Maksupoliitika kujundamisel ning maksunduse seadusandliku raamistiku väljatöötamisel ja rakendamisel on Lemmi teinud tihedat ja konstruktiivset koostööd maksuhalduriga.
 

2012    Juha Niskanen


Juha Niskanen on direktor Soome tolli peadirektori staabis. Oma erakordsete teadmiste ja kogemustega on ta olnud aktiivselt ning oluliselt abiks Eesti tolli kiirel ja tõhusal taasülesehitamisel ning ELiga liitumise ettevalmistamisel. Tal on olnud suur mõju mitte ainult Eesti ja Soome tollikoostöös, vaid on ka eeskujuks naaberriikidele ja nüüd ka ELi liikmesriikidele. Lisaks on Juha Niskanenil olnud oluline mõju Eesti siseriikliku ja rahvusvahelise piiritollipunktide koostöö arendamisele ning Venemaa-suunalise tollikoostöö loomisele.
 

2011     Jüri Kirme


OÜ Icefire juhatuse liikme Jüri Kirme erakordne pühendumus ning väga kvaliteetne ja kiire töö ametile oluliste infotehnoloogiliste lahenduste arendamisel tagas ameti enam kui 50 infosüsteemi kvaliteetse ja tähtaegse eurole üleviimise ning tõrgeteta töö. Jüri Kirme oli peamine arenduspartner uue tulude arvestuse süsteemi loomisel, mis lõi muuhulgas eelduse ka ettemaksukonto kasutuselevõtuks.
 

2011     Meelis Mandel


Ajalehe Äripäev peatoimetaja Meelis Mandeli oluline panus suurte ja süsteemsete pettuste päevavalgele toomisel on aidanud kaasa õiguskuulekuse suurendamisele. Äripäev on avaldanud artikleid kütuseturul toimuvatest pettuseskeemidest, samuti kohtutäiturite tegevuse kohta maksuarvestuse süsteemse petmise ja võlgade tasumise kahepalgelisuse paljastamisel ning kullaäris toimuvate pettuste kajastamisel.
 

2010     Gert Kauss


Kaitsepolitseiameti Lõuna osakonna vanemametniku Gert Kaussi tegevus oli määrav 2004.–2006. aastal Kagu tolliinspektuuri Luhamaa ja Koidula piiritollipunktis toime pandud süstemaatiliste korruptsioonijuhtumite paljastamisel ning kohtueelsel uurimisel.
 

2010     Dieter Nell


Saksamaa Tolli uurimisameti Balti riikide sideohvitseri Dieter Nelli erakordsed teened piiriülese organiseeritud kuritegevuse takistamisel aitasid ära hoida suure koguse narkootilise aine jõudmise Eesti tarbijateni. Tõhusa koostöö tulemusel pidas Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond kinni ligi 50 kg puhast kokaiini. Tänu Dieter Nellile on kasvanud Maksu- ja Tolliameti suutlikkus osaleda meie elanikke ohustava piiriülese rahvusvahelise kuritegevuse tõkestamisel ka väljaspool Eestit.
 

2009     Kaire Hänilene


Lõuna Ringkonnaprokuratuuri II osakonna vanemprokuröri Kaire Hänilene tööülesannete hulka kuulub kriminaalmenetluse juhtimine maksu- ja tollieeskirjade rikkumistes. Kaire Hänilene oskuslikul juhtimisel on saavutatud läbi aastate mitmeid märkimisväärseid tulemusi kohtueelsete uurimiste läbiviimisel. Keeruliste maksukuritegude menetlemine on toonud kaasa kuritegelike ühenduste kohtu alla andmise ning tõkestanud maksukuritegusid olulises mahus.
 

2009     Arne Ansper


Cybernetica ASi infotehnoloogia osakonna arendusjuht Arne Ansper pälvis Maksu- ja Tolliameti II klassi aumärgi oluliste infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamise eest. Arne Ansper on seotud Maksu- ja Tolliameti tolliteemaliste projektidega alates 2003. aastast. Tema osavõtul, eestvedamisel ja ideelisel juhtimisel on ameti arenduspartner Cybernetica AS teinud mitmed tolli jaoks olulised projektid. Arne Ansper on olnud väga heaks partneriks innovaatiliste lahenduste pakkumisel ja teostamisel.
 

2008     Heikki Metsälampi


Soome Tolliameti teabe- ja uurimisosakonna peaspetsialist Heikki Metsälampi oli Põhjamaade tolli ja politsei sideohvitser Eesti Vabariigis aastatel 1995–2000. Heikki Metsälampi andis olulise panuse, aidates Maksu- ja Tolliametil luua operatiivsed kontaktid partnerorganisatsioonidega Põhjamaades. Tema tehtud töö aitas oluliselt kaasa piiriülese kuritegevuse tõkestamisele ja õigusrikkumiste avastamisele Eesti Vabariigi territooriumil. Tänu Heikki Metsälampi tegevusele avastas 1995.–2000. aastal Eesti toll mitmeid suuri alkoholi- ja salakaubaveojuhtumeid.