I klassi aumärgi saajad

I klassi aumärk antakse ameti endisele või praegusele töötajale erakordsete teenete eest ameti tegevusvaldkondade arendamisel.

2019     Evelyn Liivamägi


Evelyn Liivamägi on andnud märkimisväärse panuse 2018. aastal jõustunud tulumaksuseaduse ulatuslike muudatuste elluviimise toetamisse, mille hulka kuuluvad seadusloome tõlgendamine ja täiendamine ning erinevate huvipoolte, sh maksumaksjate, nõustamine ja koolitamine.

Evelyn Liivamägi on Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja.
 

2018     Rain Kuus


Rain Kuus on pikaajalise ja eesmärgipärase tööga avaldanud mõju maksu- ja majanduskuritegevusega võitlemisel nii Eestis kui ka väljaspool.

Rain Kuusil on olnud kandev roll Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna järjepideval ülesehitamisel ja arendamisel, mille tulemusel on uurimisosakond silmapaistva professionaalse võimekusega järelevalveüksus, mis pälvib tunnustust nii kodu- kui ka välismaistelt koostööpartneritelt.

Rain Kuus töötas uurimisosakonna juhatajana aastatel 2006–2009 ning töötab uurimisosakonna juhatajana pärast Maksu- ja Tolliametisse naasmist aastast 2012 kuni praeguseni.

Maksu- ja Tolliameti I klassi aumärk

2017     Marek Helm


Marek Helm töötas Maksu- ja Tolliametis kokku 15 aastat ning juhtis ametit peadirektorina alates detsembrist 2011 kuni jaanuar 2017.

Marek Helmi eestvedamisel on toimunud mitmete kaasaegsete maksukogumislahenduste ja e-teeninduse keskkondade arendus ja kasutuselevõtmine.

Lisaks on Marek Helm algatanud mitmeid väga olulisi diskussioone ühiskonnas maksumoraali ja võrdse ettevõtluskonkurentsi ning hea koostöö ja usaldusliku suhte eesmärgil nii maksumaksjate kui ka partnerorganisatsioonidega.


2015     Egon Veermäe


Egon Veermäe alustas teenistust ametis 14 aastat tagasi ning alates septembrist 2010 kuni juunini 2016 oli ta Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitja ametikohal.

Egoni eestvedamisel muudeti käibedeklaratsiooni esitamise põhimõtted, mis on aidanud suurendada Eesti maksukeskkonna läbipaistvust ning võimaldanud ettevõtjatel saada tagasi varimajandusele kaotatud käibed. Rakendunud süsteemiga aitavad ettevõtjad esitatud andmete abil ametil võidelda võrdsemate konkurentsitingimuste eest ning võimaliku pettuse kiiremini välja tuua. KMD INF muutis seni paberil ja kaua aega võtnud käibemaksukontrolli automaatseks ning kordi tõhusamaks.

KMD INFi tulemusena on oluliselt paranenud käibemaksu laekumine ja on toimunud muudatused käibemaksu deklareerimise kontrolliprotsessis.

Ametis hinnatakse Egon Veermäe eestvedaja rolli ja oskust kaasa rääkida kõigis ameti valdkonda puudutavates küsimustes.
 

2014     Rivo Reitmann


1. juulil 2014 rakendus maksukohustuslaste registri osana töötamise register. Töötamise registri arendamine tähendas Maksu- ja Tolliametile ligi 1,5 aasta jooksul koostööd Eesti Haigekassa, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Töötukassa, Tööinspektsiooni, Politsei- ja Piirivalveameti, Rahandusministeeriumi ja tarkvaraarendajaga. Maksu- ja Tolliametis koordineeris töötamise registri rakendamisega seotud tegevusi teenindusosakonna juhataja Rivo Reitmann. Tänu Rivo pühendumisele ja heale koostöö koordineerimisele erinevate ametkondade vahel sai töötamise register tähtaegselt kasutusele võetud. Sisuliselt on registri näol tegemist e-tööraamatuga, mille alusel tekib Eesti inimestel ravikindlustus, arvestatakse pensionide suurus.

Rahandusministeeriumi hinnangul avaldas tööturustatistikale mõju töötamise registri kasutusele võtmine ning sellega seonduvad Maksu- ja Tolliameti järelevalvelised tegevused. Töötamise register aitab kaasa varimajanduse osakaalu vähenemisele ja ausa konkurentsi loomisele ettevõtluses.

Tööandjatelt saadud tagasiside kinnitab, et register on väga kasutajasõbralik ja hoiab kokku tööandja aega riigiasutusega suhtlemisel.
 

2010     Aivar Rehe


Aivar Rehe pälvis Maksu- ja Tolliameti I klassi aumärgi erakordse panuse eest kahe suure ja eriilmelise organisatsiooni – Maksuameti ja Tolliameti – liitmisel. Edulooks kujunenud projekti puhul oli just Aivar Rehe otsustada see, missuguses mahus milliseid tegevusi integreerida. Ühinemisega saavutati eesmärgiks seatud dubleerimise vähendamine ja tõhususe kasv Maksu- ja Tolliametis.

Aivar Rehe töötas alates 2002. aastast Tolliameti peadirektorina, 2003. aastal asus täitma ka Maksuameti peadirektori ülesandeid, aastatel 2004–2006 töötas ta Maksu- ja Tolliameti peadirektorina.
 

2008     Aare Lapõnin


Aare Lapõnin töötas ametis aastatel 1994–2003, sh peadirektori asetäitjana infotehnoloogia ja arvestuse alal. Ametis töötamise ajal juurutas Aare Lapõnin ühtse Maksuameti andmebaasi idee ja käivitas selle nullist, mis viis meid e-teenuste kasutamiseni. Aare Lapõnini IT-struktuuri tsentraliseerimise idee algatus ja teostus viis Maksu- ja Tolliameti struktuuride liitmiseni.