Sa oled siin

Volituste andmine uurimisosakonna ametnikele

TERVIKTEKST seisuga 03.06.2019

KÄSKKIRI

Tallinn, 30.01.2018 nr 20-P
Muudetud käskkirjaga:
28.05.2019 kk nr 66-P
 

Volituste andmine uurimisosakonna ametnikele


Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” § 29 lg 1 p 3 ja lg 2 alusel ning kooskõlas haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2, maksukorralduse seaduse § 46 lg 5, alkoholiseaduse § 521 lg 4, tubakaseaduse § 332 lg 4, väärteomenetluse seadustiku § 10 lg 2 ning kriminaalmenetluse seadustiku § 31 lg 1 ja 5:

1. Volitan uurimisosakonna osakonnajuhatajat ja osakonnajuhataja asetäitjat allkirjastama kõiki uurimisosakonna kaudu väljastatavaid haldusakte, dokumente ja kirju, samuti tegema käskkirja p-des 2, 3 ja 4 nimetatud otsuseid ja toiminguid.

2. Volitan Ida, Lõuna, Lääne ja Põhja II talituse talitusejuhatajat, juhtivinspektorit, peainspektorit ja vaneminspektorit allkirjastama alkoholiseaduse, alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, autoveoseaduse, liiklusseaduse, maksukorralduse seaduse, tolliseaduse, Tolliseadustiku, tubakaseaduse, vedelkütuse seaduse, vedelkütuse erimärgistamise seaduse, samuti haldusmenetluse ja korrakaitseseaduse seaduse alusel koostatud ettekirjutusi, hoiatusi, korraldusi, otsuseid, teatisi ja muid dokumente, mis sisaldavad nende õigusaktide alusel Maksu- ja Tolliameti pädevusse kuuluvaid haldusotsustusi, arvestades käskkirja punktides 3 ja 4 toodud erisustega.

3. Volitan Ida, Lõuna, Lääne ja Põhja II talituse talitusejuhatajat ja juhtivinspektorit allkirjastama teatisi kauba riigi omandisse ülemineku otsuse tegemise kavatsusest (tolliseaduse § 80 lg 1) ja kauba riigi omandisse ülemineku otsuseid (tolliseaduse § 81 lg 2).

4. Volitan Ida, Lõuna, Lääne ja Põhja II talituse talitusejuhatajat otsustama kontrolltehingu tegemise üle (alkoholiseaduse § 521 lg 4; tubakaseaduse § 332 lg 4).

5. Kinnitan loetelu uurimisosakonna ametikohtadest, mida täitvad ametnikud on pädevad osalema väärteomenetluses Maksu- ja Tolliameti kui kohtuvälise menetleja nimel:
5.1 osakonnajuhataja ja osakonnajuhataja asetäitja;
5.2 Ida, Lõuna, Lääne ja Põhja II talituse talitusejuhataja, juhtivinspektor, peainspektor, vaneminspektor;
5.3 koordinatsiooni ja arendustalituse talitusejuhataja, juhtivuurija, eriasjade uurija ja vanemuurija;
5.4 Lõuna ja Lääne talituse vanemuurija-IT analüütik.

6. Kinnitan loetelu uurimisosakonna ametikohtadest, mida täitvatel ametnikel on õigus osaleda kriminaalmenetluses Maksu- ja Tolliameti pädevuse piires:
6.1 osakonnajuhataja ja osakonnajuhataja asetäitja;
6.2 Ida, Lõuna, Lääne, narko, Põhja I ja Põhja II talituse talitusejuhataja, juhtivuurija, eriasjade uurija, vanemuurija;
6.3 jälitustalituse talitusejuhataja, juhtivuurija, eriasjade uurija, vanemuurija;
6.4 rahvusvahelise kriminaalkoostöö talituse talitusejuhataja, talitusejuhataja asetäitja, juhtivuurija, eriasjade uurija, vanemuurija;
6.5 koordinatsiooni ja arendustalituse talitusejuhataja, juhtivuurija, eriasjade uurija, vanemuurija.

7. Tunnistan kehtetuks Maksu- ja Tolliameti peadirektori 31. mai 2012. a käskkirja nr 194-P „Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on õigus kriminaalmenetluses osaleda, kinnitamine“.

8. Käskkiri jõustub 1. veebruaril 2018. a.

 

/allkirjastatud digitaalselt/

Valdur Laid
peadirektor

06.07.2020