Sa oled siin

Volituste andmine juriidilise osakonna ametnikele

TERVIKTEKST seisuga 07.09.2020

KÄSKKIRI

Tallinn, 31.01.2018 nr 26-P
muudetud järgmiste käskkirjadega:
19.04.2018 kk nr 56-P
22.04.2019 kk nr 41-P
23.05.2019 kk nr 63-P
09.12.2019 kk nr 115-P
07.09.2020 kk nr 57-P

Volituste andmine juriidilise osakonna ametnikele


Võttes aluseks rahandusministri 6. oktoobri 2008 määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” § 29 lg 1 p 3 ja lg 2 ning rahandusministri ja riigihalduse ministri 13. juuli 2020 käskkirja nr 118 „Volituste andmine“, samuti kooskõlas haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2, maksukorralduse seaduse § 46 lg 5 ja väärteomenetluse seadustiku § 10 lg 2 ning § 77 lg 1 ja 2:

 1. Annan juriidilise osakonna juhatajale ning kohtumenetluse ja erimenetluse valdkondade valdkonnajuhtidele üldvolituse edasivolitamise õigusega Maksu- ja Tolliameti teenistujatele Maksu- ja Tolliameti esindamiseks kõigi isikute ja asutuste ees nõuetega seotud toimingutes, kohtueelsetes menetlustes ja kohtumenetlustes.
   
 2. (kehtetu)

  21 Volitan juriidilise osakonna juhatajat allkirjastama kõiki juriidilise osakonna kaudu väljastatavaid ning kohtumenetluse, erimenetluse ja õigusloome valdkondade valdkonnajuhte allkirjastama kõiki nende valdkonnas juriidilise osakonna kaudu väljastatavaid haldusakte, dokumente ja kirju.
  22 Volitan kohtumenetluse valdkonna väärteomenetluse valdkonnajuhti VTMS § 77 lõike 1 alusel lahendama kohtuvälise menetleja tegevuse peale esitatud kaebusi ja § 77 lg 2 alusel andma määrusi.
   
 3. Volitan juriidilise osakonna kõiki ametnikke allkirjastama kirjavahetust enda ja tema poolt asendatava ametijuhendis kinnitatud teenistusülesannetes.

 4. Maksu- ja Tolliameti kui kohtuvälise menetleja nimel on väärteomenetluses pädevad osalema ja väärteomenetluse valdkonnas kirjavahetust allkirjastama kohtuvälise menetleja ametniku tunnistust omavad juriidilise osakonna ametnikud järgmistel ametikohtadel:
  4.1. infosüsteemi haldur;
  4.1.1. jurist-asjaajaja;
  4.2. kohtumenetluse valdkonna väärteomenetluse valdkonnajuht;
  4.3. kohtumenetluse valdkonna jurist;
  4.4. kohtumenetluse valdkonna peajurist;
  4.5. kohtumenetluse valdkonna valdkonnajuht.

 5. Volitan juriidilise osakonna kohtumenetluse valdkonna peajuriste ja juriste allkirjastama kõiki vaidemenetluse raames väljastatavaid haldusakte, dokumente ja kirju, kusjuures jurist peab vaide täieliku või osalise rahuldamise kooskõlastama eelnevalt kohtumenetluse valdkonna peajuristiga.

 6. Volitan juriidilise osakonna õigusloome valdkonna juriste allkirjastama haldusakte, dokumente ja kirju alljärgnevalt:
  6.1. teatis puuduste kõrvaldamiseks siduva eelotsuse taotluses MKS § 917 alusel;
  6.2. kirjavahetus siduva eelotsuse taotluse menetluse raames.

 7. Volitan juriidilise osakonna erimenetluse valdkonna ametnikke allkirjastama haldusakte ja dokumente alljärgnevalt:
  7.1. erimenetluse valdkonna peajurist
  7.1.1. vastutusotsused MKS § 96 alusel ja korraldused seonduvalt maksukohustuste üleminekuga ettevõtte või selle osa üleandmise korral MKS § 37 alusel;
  7.1.2. lepingud MKS § 42 alusel;
  7.1.3. ärakuulamisõiguse tagamise teatis;
  7.1.4. pankrotihoiatus;
  7.1.5. haldusaktid MKS 115 lg 3 ja MKS § 129–131 alusel;
  7.1.6. taotlus kohtule ja muud dokumendid täitmist tagavate toimingute sooritamiseks;
  7.1.7. korraldus teabe nõudmiseks ja dokumentide esitamiseks MKS § 60–62 alusel;
  7.1.8. otsus menetlustähtaja ennistamise või pikendamise kohta MKS § 50 alusel;
  7.1.9. korraldus sunniraha tasumiseks MKS § 67 lg 2 alusel;
  7.1.10. korraldus vaatlustoimingute läbiviimiseks MKS § 72 alusel;
  7.1.11. korraldus majandustegevuse keelamise menetluses HMS § 38 alusel.

  7.2. erimenetluse valdkonna jurist –
  7.2.1. vastutusotsused MKS § 96 alusel ja korraldused seonduvalt maksukohustuste üleminekuga ettevõtte või selle osa üleandmise korral MKS § 37 alusel;
  7.2.2. haldusaktid MKS 115 lg 3 ja MKS § 129–131 alusel;
  7.2.3. ärakuulamisõiguse tagamise teatis;
  7.2.4. pankrotihoiatus;
  7.2.5. taotlus kohtule ja muud dokumendid täitmist tagavate toimingute sooritamiseks;
  7.2.6. korraldus teabe nõudmiseks ja dokumentide esitamiseks MKS § 60–62 alusel;
  7.2.7. otsus menetlustähtaja ennistamise või pikendamise kohta MKS § 50 alusel;
  7.2.8. korraldus sunniraha tasumiseks MKS § 67 lg 2 alusel;
  7.2.9. korraldus vaatlustoimingute läbiviimiseks MKS § 72 alusel;
  7.2.10. korraldus majandustegevuse keelamise menetluses HMS § 38 alusel.

 8. Tunnistan kehtetuks 22. aprilli 2013 käskkirja nr 160-P „Volituste andmine juriidilise osakonna ametnikele ja töötajatele“.

 9. Käskkirja rakendatakse arvates 01. veebruarist 2018.
   

/allkirjastatud digitaalselt/

Valdur Laid
peadirektor

07.09.2020