Sa oled siin

Volituste andmine tolliosakonna ametnikele

TERVIKTEKST seisuga 01.10.2020

KÄSKKIRI

Tallinn, 17. detsember 2014 nr 252-P
Muudetud käskkirjadega:
15.01.2016 kk nr 11-P
25.04.2016 kk nr 67-P
22.09.2016 kk nr 131-P
17.10.2016 kk nr 142-P
22.06.2017 kk nr 77-P
06.02.2018 kk nr 37-P
23.01.2019 kk nr 6-P
27.03.2019 kk nr 32-P
10.05.2019 kk nr 55-P
18.12.2019 kk nr 118-P
29.09.2020 kk nr 67-P

Volituste andmine tolliosakonna ametnikele


Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” § 29 lg 1 p 3 ja lg 2 alusel ning kooskõlas haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 8 lg 2, maksukorralduse seaduse (edaspidi MKS) § 46 lg 5 ja väärteomenetluse seadustiku § 10 lg 2:

 1. Volitan tolliosakonna juhatajat ja valdkonna juhti allkirjastama kõiki tolliosakonna kaudu väljastatavaid haldusakte, dokumente ja kirju; eespool nimetamata ametnikke allkirjastama tolliosakonna kaudu väljastatavaid haldusakte, dokumente ja kirju alljärgnevalt:

  1.1 tolliprotseduuride ja transiidi üksuse juht ning Lennujaama, Muuga ja Sillamäe tollipunkti juhataja:

  1.1.1. tollialaste õigusaktide kohaldamisega seonduvad otsused, teatised ja muud dokumendid nõukogu määruse (EL) nr 952/2013, komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446, komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 ja tolliseaduse alusel;
  1.1.2. tollimaksuvabastuse kohaldamise otsus nõukogu määruse (EÜ) nr 1186/2009 alusel;
  1.1.3. üksiktagatise määramise otsus nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 art 90 ja 91 ning maksukorralduse seaduse § 120 alusel;
  1.1.4. üksiktagatise käendusdokumendi aktsepteerimine;
  1.1.5. transiitveo üldtagatise käendusdokumendi aktsepteerimine;
  1.1.6. üldtagatise ja tagatisest vabastamise sertifikaadid;
  1.1.7. tolliagendi tunnistus;
  1.1.8. kontrollakt;
  1.1.9. korraldus teabe ja dokumentide nõudmiseks MKS § 60 kuni § 63 alusel;
  1.1.10. korraldus sunniraha tasumiseks MKS § 67 lg 2 alusel;
  1.1.11. korraldus vaatluse ja muude menetlustoimingute läbiviimiseks MKS § 72 lg 3 alusel;
  1.1.12. maksuotsus MKS § 95 alusel, summas kuni 20 000 eurot;
  1.1.13. deposiidina esitatud tagatise tagastamise otsus MKS § 126 alusel;
  1.1.14. deposiidina esitatud tagatise maksude katteks ümberkandmise otsus MKS § 127 alusel;
  1.1.15. kutse HMS § 17 alusel;
  1.1.16. TIR tunnistuse väljastamise ja pikendamise otsus;
  1.1.17. kirjavahetus oma tegevusvaldkonnas;

  1.2 tolliprotseduuride ja transiidi üksuse tollispetsialist ning Lennujaama, Muuga ja Sillamäe tollipunkti tolliinspektor-vahetusevanem ning tolliinspektor:

  1.2.1 üksiktagatise määramise otsus nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 art 90 ja 91 ning MKS § 120 alusel;
  1.2.2 kaubaga tavaliste käitlemistoimingute teostamise või ladustamise kohast ajutise väljaviimise taotluste aktsepteerimine;
  1.2.3 üksiktagatise käendusdokumendi aktsepteerimine;
  1.2.4 transiitveo üldtagatise käendusdokumendi aktsepteerimine;
  1.2.5 üldtagatise ja tagatisest vabastamise sertifikaadid;
  1.2.6 otsus kauba tollijärelevalve all hävitamiseks;
  1.2.7 teatis kauba riigi omandisse ülemineku otsuse tegemise kavatsusest TS § 80 lg 1 alusel;
  1.2.8 kauba riigi omandisse ülemineku otsus TS § 81 lg 2 alusel;
  1.2.9 kontrollakt;
  1.2.10 korraldus teabe ja dokumentide nõudmiseks MKS § 60 kuni § 63 alusel;
  1.2.11 maksuotsus MKS § 95 alusel, summas kuni 5000 eurot;
  1.2.12 TIR tunnistuse väljastamise ja pikendamise otsus;
  1.2.13 kirjavahetus oma tegevusvaldkonnas;

  1.3 Posti tollipunkti juhataja ja sadamate tollikontrolli, lennujaama tollikontrolli, tollideklaratsioonide kontrolli ning tollitariifide üksuse juht:

  1.3.1 tollialaste õigusaktide kohaldamisega seonduvad otsused, teatised ja muud dokumendid nõukogu määruse (EL) nr 952/2013, komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446, komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 ja TS alusel;
  1.3.2 tollimaksuvabastuse kohaldamise otsus nõukogu määruse (EÜ) nr 1186/2009 alusel;
  1.3.3 üksiktagatise määramise otsus nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 art 90 ja 91 ning MKS § 120 alusel;
  1.3.4 üksiktagatise käendusdokumendi aktsepteerimine;
  1.3.5 isikule tooteohutust rikkuva kauba korral väljastatavad dokumendid nõukogu määruse (EÜ) nr 765/2008 alusel;
  1.3.6 isikule intellektuaalomandit rikkuva kauba kohta väljastatavad dokumendid nõukogu määruse (EÜ) nr 608/2013 alusel;
  1.3.7 otsus meetmete võtmise taotluse kohta nõukogu määruse (EÜ) nr 608/2013 alusel;
  1.3.8 CAP analüüsi tellimus komisjoni määruse (EÜ) nr 1276/2008 alusel;
  1.3.9 suunamiskiri mootorsõiduki keskmise turuhinna määramiseks;
  1.3.10 tellimus tollilaborile;
  1.3.11 täitekorraldus asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 9 alusel;
  1.3.12 asendustäitmise kulude tasumise korraldus ATSS § 15 alusel;
  1.3.13 kontrollakt;
  1.3.14 korraldus teabe ja dokumentide nõudmiseks MKS § 60 kuni § 63 alusel;
  1.3.15 korraldus sunniraha tasumiseks MKS § 67 lg 2 alusel;
  1.3.16 korraldus ekspertiisiga seotud kulude hüvitamiseks MKS § 69 lg 3 alusel;
  1.3.17 korraldus vaatluse ja muude menetlustoimingute läbiviimiseks MKS § 72 lg 3 alusel;
  1.3.18 maksuotsus MKS § 95 alusel, summas kuni 20 000 eurot;
  1.3.19 deposiidina esitatud tagatise tagastamise otsus MKS § 126 alusel;
  1.3.20 deposiidina esitatud tagatise maksude katteks ümberkandmise otsus MKS § 127 alusel;
  1.3.21 kutse HMS § 17 alusel;
  1.3.22 TIR tunnistuse väljastamise ja pikendamise otsus;
  1.3.23 alkoholiseaduse, alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, autoveoseaduse, liiklusseaduse, maksukorralduse seaduse, tolliseaduse, tubakaseaduse, vedelkütuse seaduse, vedelkütuse erimärgistamise seaduse, samuti haldusmenetluse ja korrakaitseseaduse alusel koostatud ettekirjutused, hoiatused, korraldused, otsused, teatised ja muud dokumendid, mis sisaldavad nende õigusaktide alusel Maksu- ja Tolliameti pädevusse kuuluvaid haldusotsustusi;
  1.3.24 kirjavahetus oma tegevusvaldkonnas;

  1.4 sadamate tollikontrolli üksuse tolliinspektor-vahetusevanem, tolliinspektor-koerajuht ja tolliinspektor, Posti tollipunkti tolliinspektor, lennujaama tollikontrolli üksuse tolliinspektor-vahetusevanem ja tolliinspektor, tollideklaratsioonide kontrolli üksuse tolliinspektor-vahetusevanem ja tolliinspektor, tollitariifide üksuse tollispetsialist ja tolliaudiitor ning sisepiiri valdkonna menetlusjuht:

  1.4.1 üksiktagatise määramise otsus nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 art 90 ja 91 ning MKS § 120 alusel;
  1.4.2 üksiktagatise käendusdokumendi aktsepteerimine;
  1.4.3 isikule tooteohutust rikkuva kauba korral väljastatavad dokumendid nõukogu määruse (EÜ) nr 765/2008 alusel;
  1.4.4 isikule intellektuaalomandit rikkuva kauba kohta väljastatavad dokumendid nõukogu määruse (EÜ) nr 608/2013 alusel;
  1.4.5 otsus meetmete võtmise taotluse kohta nõukogu määruse (EÜ) nr 608/2013 alusel;
  1.4.6 CAP analüüsi tellimus komisjoni määruse (EÜ) nr 1276/2008 alusel;
  1.4.7 suunamiskiri mootorsõiduki keskmise turuhinna määramiseks;
  1.4.8 tellimus tollilaborile;
  1.4.9 teatis tollideklaratsioonis muudatuste tegemiseks TS § 35 lg 5 alusel;
  1.4.10 teatis kauba riigi omandisse ülemineku otsuse tegemise kavatsusest TS § 80 lg 1 alusel;
  1.4.11 kauba riigi omandisse ülemineku otsus TS § 81 lg 2 alusel;
  1.4.12 kontrollakt;
  1.4.13 ettekirjutus korrakaitseseaduse § 28 alusel;
  1.4.14 korraldus teabe ja dokumentide nõudmiseks MKS § 60 kuni § 63 alusel;
  1.4.15 korraldus sunniraha tasumiseks MKS § 67 lg 2 alusel;
  1.4.16 korraldus vaatluse ja muude menetlustoimingute läbiviimiseks MKS § 72 lg 3 alusel;
  1.4.17 maksuotsus MKS § 95 alusel, summas kuni 5000 eurot;
  1.4.18 üksiktagatise määramise otsus MKS § 120 alusel;
  1.4.19 deposiidina esitatud tagatise tagastamise otsus MKS § 126 alusel;
  1.4.20 deposiidina esitatud tagatise maksude katteks ümberkandmise otsus MKS § 127 alusel;
  1.4.21 kutse HMS § 17 alusel;
  1.4.22 TIR tunnistuse väljastamise ja pikendamise otsus;
  1.4.23 dokumendid, mis sisaldavad alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse §-de 791 ja 792 alusel Maksu- ja Tolliameti pädevusse kuuluvaid haldusotsustusi aktsiisikauba järelevalve alla jätmise korraldamiseks ja järelevalve alla jäetud aktsiisikauba kontrollimiseks;
  1.4.24 kirjavahetus oma tegevusvaldkonnas;

  1.5 Ida ja Lõuna tollipunkti juhataja:

  1.5.1 tollialaste õigusaktide kohaldamisega seonduvad otsused, teatised ja muud dokumendid nõukogu määruse (EL) nr 952/2013, komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446, komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 ja TS alusel;
  1.5.2 tollimaksuvabastuse kohaldamise otsus nõukogu määruse (EÜ) nr 1186/2009 alusel;
  1.5.3 üksiktagatise määramise otsus nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 art 90 ja 91 ning MKS § 120 alusel;
  1.5.4 üksiktagatise käendusdokumendi aktsepteerimine;
  1.5.5 isikule tooteohutust rikkuva kauba korral väljastatavad dokumendid nõukogu määruse (EÜ) nr 765/2008 alusel;
  1.5.6 tellimus tollilaborile;
  1.5.7 tellimus uuringute teostamiseks Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile;
  1.5.8 täitekorraldus ATSS § 9 alusel;
  1.5.9 asendustäitmise kulude tasumise korraldus ATSS § 15 alusel;
  1.5.10 kontrollakt;
  1.5.11 korraldus teabe ja dokumentide nõudmiseks MKS § 60 kuni § 63 alusel;
  1.5.12 korraldus sunniraha tasumiseks MKS § 67 lg 2 alusel;
  1.5.13 korraldus ekspertiisiga seotud kulude hüvitamiseks MKS § 69 lg 3 alusel;
  1.5.14 korraldus vaatluse ja muude menetlustoimingute läbiviimiseks MKS § 72 lg 3 alusel;
  1.5.15 maksuotsus MKS § 95 alusel, summas kuni 100 000 eurot;
  1.5.16 kutse HMS § 17 alusel;
  1.5.17 alkoholiseaduse, alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, autoveoseaduse, liiklusseaduse, maksukorralduse seaduse, tubakaseaduse, vedelkütuse seaduse, vedelkütuse erimärgistamise seaduse, samuti haldusmenetluse ja korrakaitseseaduse alusel koostatud ettekirjutused, hoiatused, korraldused, otsused, teatised ja muud dokumendid, mis sisaldavad nende õigusaktide alusel Maksu- ja Tolliameti pädevusse kuuluvaid haldusotsustusi;
  1.5.18 kirjavahetus tollipunkti tegevusvaldkonnas;

  1.6 Ida ja Lõuna tollipunkti juhtiv tolliinspektor, tolliinspektor-vahetusevanem, tolliinspektor-koerajuht ning tolliinspektor ja välispiiri valdkonna välissuhete spetsialist:

  1.6.1 üksiktagatise määramise otsus nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 art 90 ja 91 ning MKS § 120 alusel;
  1.6.2 üksiktagatise käendusdokumendi aktsepteerimine;
  1.6.3 isikule tooteohutust rikkuva kauba korral väljastatavad dokumendid nõukogu määruse (EÜ) nr 765/2008 alusel;
  1.6.4 tellimus uuringute teostamiseks Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile;
  1.6.5 teatis kauba riigi omandisse ülemineku otsuse tegemise kavatsusest TS § 80 lg 1 alusel;
  1.6.6 kauba riigi omandisse ülemineku otsus TS § 81 lg 2 alusel;
  1.6.7 täitekorraldus ATSS § 9 alusel;
  1.6.8 asendustäitmise kulude tasumise korraldus ATSS § 15 alusel;
  1.6.9 kontrollakt;
  1.6.10 korraldus teabe ja dokumentide nõudmiseks MKS § 60 kuni § 63 alusel;
  1.6.11 korraldus ekspertiisiga seotud kulude hüvitamiseks MKS § 69 lg 3 alusel;
  1.6.12 maksuotsus MKS § 95 alusel, summas kuni 5000 eurot;
  1.6.13 kutse HMS § 17 alusel;
  1.6.14 dokumendid, mis sisaldavad alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse §-de 791 ja 792 alusel Maksu- ja Tolliameti pädevusse kuuluvaid haldusotsustusi aktsiisikauba järelevalve alla jätmise korraldamiseks ja järelevalve alla jäetud aktsiisikauba kontrollimiseks;
  1.6.15 kirjavahetus oma tegevusvaldkonnas.

 2. (kehtetu)

3. Kinnitan väärteomenetluse seadustiku § 10 lõike 2 alusel loetelu tolliosakonna ametikohtadest, mida täitev ametnik on pädev osalema väärteomenetluses Maksu- ja Tolliameti kui kohtuvälise menetleja nimel:

3.1. tolliformaalsuste valdkond: tollipunktijuhataja, üksuse juht, tollispetsialist, tolliinspektor-vahetusevanem ja tolliinspektor;
3.2. sisepiiri valdkond: tollipunktijuhataja, üksuse juht, menetlusjuht, tollispetsialist, tolliaudiitor, tolliinspektor-vahetusevanem, tolliinspektor-koerajuht ja tolliinspektor;
3.3. välispiiri valdkond: tollipunktijuhataja, juhtiv tolliinspektor, tolliinspektor-vahetusevanem, tolliinspektor-koerajuht ja tolliinspektor.

4. Tunnistan 30. novembri 2012. a käskkirja nr 397-P „Volituste andmine tollikorralduse osakonna ametnikele“ kehtetuks.
 

/allkirjastatud digitaalselt/

Triin Raaper
peadirektori asetäitja
peadirektori ülesannetes

01.10.2020