Sa oled siin

Volituste andmine maksude osakonna ametnikele

TERVIKTEKST seisuga 01.02.2019

KÄSKKIRI

Tallinn, 31.01.2018 nr 30-P
Muudetud käskkirjaga:
23.01.2019 kk nr 6-P

Volituste andmine maksude osakonna ametnikele


Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” § 29 lg 1 p 3 ja lg 2  ning kooskõlas haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2, maksukorralduse seaduse § 46 lg 5 ja väärteomenetluse seadustiku § 10 lg 2:

  1. Volitan maksude osakonna juhatajat allkirjastama kõiki maksude osakonna kaudu väljastatavaid haldusakte, dokumente ja kirju.

  2. Volitan maksude osakonna aktsiiside talituse juhatajat allkirjastama:

2.1. alkoholiseaduse, alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, maksukorralduse seaduse, tolliseaduse, Tolliseadustiku, tubakaseaduse, vedelkütuse seaduse, vedelkütuse erimärgistamise seaduse, samuti haldusmenetluse seaduse ja korrakaitseseaduse alusel koostatud ettekirjutusi, hoiatusi, korraldusi, otsuseid, teatisi ja muid dokumente, mis sisaldavad nende õigusaktide alusel Maksu- ja Tolliameti pädevusse kuuluvaid haldusotsustusi;

2.2. kirjavahetust aktsiiside talituse tegevusvaldkonnas.

21. Volitan maksude osakonna aktsiiside talituse juhtivspetsialisti ja aktsiiside talituse vanemspetsialisti allkirjastama dokumente, mis sisaldavad alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse §-de 791 ja 792 alusel Maksu- ja Tolliameti pädevusse kuuluvaid haldusotsustusi aktsiisikauba järelevalve alla jätmise korraldamiseks ja järelevalve alla jäetud aktsiisikauba kontrollimiseks.

3. Volitan maksude osakonna aktsiiside talituse juhatajat, aktsiiside talituse peaspetsialisti ja aktsiiside talituse vanemspetsialisti teostama maksumärkide tellimist, vastuvõtmist ja väljastamist ning tagastatud maksumärkide vastuvõtmist ja hävitamist.

4. Kinnitan loetelu maksude osakonna ametikohtadest, mida täitev ametnik on pädev osalema väärteomenetluses Maksu- ja Tolliameti kui kohtuvälise menetleja nimel:

4.1. aktsiiside talituse vanemspetsialist.

5. Tunnistan kehtetuks 5. detsembri 2012 käskkirja nr 404-P „Volituste andmine maksude osakonna ametnikele“.

6. Käskkirja rakendatakse arvates 1. veebruarist 2018.
 

/allkirjastatud digitaalselt/

Valdur Laid
peadirektor

06.07.2020