Sa oled siin

Volituste andmine teenuste osakonna teenistujatele

TERVIKTEKST seisuga 08.09.2020

KÄSKKIRI

Tallinn, 14.12.2018 nr 116-P
Muudetud käskkirjadega:
27.12.2018 kk nr 121-P
07.02.2019 kk nr 16-P
21.05.2019 kk nr 61-P
06.11.2019 nr 105-P
27.12.2019 nr 123-P
16.01.2020 nr 5-P
04.05.2020 nr 30-P
08.09.2020 nr 60-P

Volituste andmine teenuste osakonna teenistujatele


Võttes aluseks rahandusministri 6. oktoobri 2008 määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” § 29 lg 1 p 3 ja lg 2 ning rahandusministri ja riigihalduse ministri 13. juuli 2020 käskkirja nr 118 „Volituste andmine“, samuti kooskõlas haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2 ja maksukorralduse seaduse § 46 lg 5:

  1. Volitan teenuste osakonna juhatajat ja valdkonna juhti allkirjastama kõiki teenuste osakonna kaudu väljastatavaid haldusakte ning dokumente.

  2. Volitan teenuste osakonna talituse juhatajaid allkirjastama kõiki talituses koostatud haldusakte ja dokumente, kui haldusaktist ei tulene teisiti.

  3. Volitan Maksu- ja Tolliameti teenuste osakonna käesoleva käskkirja punktis 1–2 nimetamata teenistujaid allkirjastama teenuste osakonna kaudu väljastatavaid haldusakte ning dokumente ja osalema toimingutes alljärgnevalt:

3.1. klienditoe juht, teenindusbüroode juht, e-büroo juht, infoliini juht, aruandlustiimi juht, piirkonna teenindusjuht, e-büroo teenusejuht, juhtivkonsultant ja peaspetsialist:

3.1.1. kirjaliku teabe andmine maksukorralduse seaduse (edaspidi: MKS) § 14 alusel;
3.1.2. tõend MKS § 18 lg 2 alusel;
3.1.3. tõend MKS § 202 alusel;
3.1.4. kirjavahetus maksukohustuslastega MKS § 25 alusel;
3.1.5. otsus MKS § 256 alusel;
3.1.6. otsus MKS § 257 alusel;
3.1.7. sunniraha hoiatus töötamise registreerimiseks MKS § 258 lg 1 alusel;
3.1.8. sunniraha tasumise korraldus töötamise registreerimata jätmise eest MKS § 258 lg 2 alusel;
3.1.9. avalike andmete väljastamine MKS § 27 alusel;
3.1.10. maksusaladust sisaldava teabe väljastamine MKS § 29 alusel;
3.1.11. maksusaladust sisaldava teabe väljastamine MKS § 30 alusel;
3.1.12. otsus MKS § 46 alusel;
3.1.13. otsus menetlustähtaja ennistamise või pikendamise kohta MKS § 50 alusel;
3.1.14. (kehtetu)
3.1.15. korraldus teabe nõudmiseks MKS § 60, § 61, § 62 ja § 63 alusel;
3.1.16. menetlustoimingud sellekohase korralduse alusel MKS § 60, § 61 ja § 62 alusel;
3.1.17. korraldus sunniraha tasumiseks MKS § 67 lg 2 alusel;
3.1.18. korraldus vaatlustoimingute läbiviimiseks MKS § 72 alusel;
3.1.19. korraldus ja teatis deklaratsiooni esitamiseks MKS § 85 lg 3 alusel;
3.1.20. maksuteade MKS § 88 alusel;
3.1.21. teade esinevatest puudustest deklaratsioonis ja puuduste kõrvaldamiseks tähtaja määramiseks MKS § 90 alusel;
3.1.22. sunniraha hoiatus deklaratsiooni ja selle paranduste esitamata jätmise eest MKS § 91 alusel;
3.1.23. sunniraha tasumise korraldus deklaratsiooni ja selle paranduste esitamata jätmise eest MKS § 91 alusel;
3.1.24. maksuotsus MKS § 92, § 93 ja § 95 alusel;
3.1.25. maksuotsuse muutmise ja kehtetuks tunnistamise otsus MKS § 101, § 102, § 103 alusel;
3.1.26. otsus tagastusnõude täitmise kohta summas kuni 640 000 eurot MKS § 106 alusel;
3.1.27. otsus tagastusnõude täitmise peatamiseks või pikendamiseks summas kuni 640 000 eurot MKS § 107 alusel;
3.1.28. otsus tagastatud tulumaksu tagasinõudmise kohta MKS § 107 lg 4 alusel;
3.1.29. otsus tagastusnõude rahuldamata jätmisest MKS § 107 lg 3 alusel;
3.1.30. intressinõue MKS § 115 lg 3 alusel;
3.1.31. kiri seoses intressi mittearvestamisega MKS § 119 alusel;
3.1.32. sundtäitmise hoiatus MKS § 129 alusel;
3.1.33. tõend kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse (KAOKS) § 9 lg 3 alusel
3.1.34. otsus avansiliste maksete vähendamise kohta tulumaksuseaduse (edaspidi: TuMS) § 47 lg 4 ja lg 5 alusel;
3.1.35. otsus isiku registreerimise kohta maksukohustuslasena käibemaksuseaduse (edaspidi: KMS) § 20, 21 ja 43 alusel;
3.1.36. otsus maksukohustuslaste registreerimise kohta ühe maksukohustuslasena KMS § 26 alusel ja käibemaksugrupi kustutamise kohta KMS § 26 alusel;
3.1.37. kirjalik kinnitus KMS § 20 lg 9 alusel;
3.1.38. otsus isiku maksukohustuslasena registrist kustutamise kohta KMS § 22 ja § 23 alusel ning erikorra lõpetamise kohta KMS § 43 alusel;
3.1.39. otsus kalendrikuust pikema maksustamisperioodi kehtestamiseks KMS § 27 lg 4 alusel;
3.1.40. otsus sisendkäibemaksu osalise mahaarvamise kohta KMS § 32 lg 3 alusel;
3.1.41. otsus sisendkäibemaksu osalise mahaarvamise meetodi kohta KMS § 29 lg 4, § 33 lg 2 ja lg 4 alusel;
3.1.42. otsus KMS § 34 lg 2 alusel;
3.1.43. otsus kasutada reisiteenuse maksustatava väärtuse arvutamisel teenuse osutamisele eelnenud kalendriaasta keskmist marginaali KMS § 40 lg 5 alusel;
3.1.44. otsus summas kuni 640 000 eurot KMS § 39 alusel;
3.1.44.1. otsus käibemaksu tagatise määramise kohta KMS § 442 ja MKS § 120 lg 1 alusel;
3.1.44.2. otsus seonduvalt kauba või põhivara impordilt arvestatava käibemaksu käibedeklaratsioonis deklareerimise õigusega KMS § 38 lg 21-26 alusel;
3.1.45. otsus aktsiisi tagastamiseks summas kuni 640 000 eurot alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (edaspidi: ATKEAS) § 452 ja 453 alusel;
3.1.46. otsus tolliformaalsuste teostamiseks tolliteenusena teises kohas ja teisel ajal komisjoni määruse (EL) nr 952/2013 art 52 alusel;
3.1.47. eriprotseduuri kohaldamise tähtaja pikendamise otsus nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 art 251, 257 ja 259 alusel;
3.1.48. kaubaga tavaliste käitlemistoimingute teostamise või ladustamise kohast ajutise väljaviimise taotluste aktsepteerimine tolliseaduse (edaspidi: TS) § 52 alusel;
3.1.49. (kehtetu)
3.1.50. kirjavahetus teenuste osakonna tegevuse valdkonnas;
3.1.51. (kehtetu)
3.1.51.1. otsus mitteresidendi maksuesindaja tegevusloa andmise, peatamise või kehtetuks tunnistamise kohta MKS § 81 lg 5 ja lg 6 alusel;
3.1.52. tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate tõendite vormide kinnitamine rahandusministri 29.11.2010. a määruse nr 60 alusel;
3.1.53. ettekirjutus vedelkütuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete rikkumise lõpetamiseks vedelkütuse seaduse (edaspidi: VKS) § 20, § 22, § 24, § 25 alusel;
3.1.54. otsus haldusmenetluse seaduse § 65, § 66 alusel;
3.1.55. kontrolli lõpetamise teade MKS § 555 lg 4 ja HMS § 43 lg 2 alusel;
3.1.56. otsus haldusakti muutmise või kehtetuks tunnistamise kohta HMS § 68 lg 2, § 70 lg 1 ja MKS § 45, § 46 alusel;
3.1.57. ettekirjutus ja otsus MsüS § 36, § 43, § 68 alusel;
3.1.58. täitekorraldus sunniraha tasumiseks asendustäitmise ja sunniraha seaduse (edaspidi: ATSS) § 9 alusel;
3.1.59. otsus hasartmängude korraldamise tegevus- ja korraldusloa andmise ning tegevus-ja korraldusloa andmisest keeldumise kohta hasartmänguseaduse (edaspidi: HasMS) § 18, § 19, § 28 ja § 29 alusel;
3.1.60. otsus hasartmängu korraldamise tegevus- ja korraldusloa kehtetuks tunnistamise kohta HasMS § 21 ja § 31 alusel;
3.1.61. otsus tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kandmise, mittekandmise või kustutamise kohta tulumaksuseaduse § 11 lg 9 alusel;
3.1.62. eelaresti taotlus MKS § 1361 alusel;
3.1.63. korraldus dokumentide ja asjade esitamiseks ning teabe andmiseks HasMS § 691 ja korrakaitseseaduse (edaspidi: KorS) § 30 alusel;
3.1.64. ettekirjutus HasMS § 13, § 56, § 561, § 70 alusel;
3.1.65. otsus mängureeglite muutmise kohta HasMS § 35 alusel;
3.1.66. otsus rahaliste vahendite tagastamise kohta HasMS § 561 lg 4 alusel;
3.1.67. otsus hasartmängude korraldamisele suunatud tegevuse edasiandmise kohta HasMS § 8 lg 2 alusel;
3.1.68. ettekirjutus korrarikkumise kõrvaldamiseks või ohu tõrjumiseks KorS § 28 lg 1 alusel;
3.1.69. ajatamise otsus summas kuni 50 000 eurot ja tähtajaga kuni 24 kuud;
3.1.70. haldusaktid MKS § 113 alusel.

3.2. konsultant:

3.2.1. kirjaliku teabe andmine MKS § 14 alusel;
3.2.2. tõend MKS § 18 lg 2 alusel;
3.2.3. tõend MKS § 202 alusel;
3.2.4. kirjavahetus maksukohustuslastega MKS § 25 alusel;
3.2.5. avalike andmete väljastamine MKS § 27 alusel;
3.2.6. maksusaldust sisaldava teabe väljastamine MKS § 29 alusel;
3.2.7. maksusaladust sisaldava teabe väljastamine MKS § 30 alusel;
3.2.8. (kehtetu)
3.2.9. korraldus teabe nõudmiseks MKS § 60, § 61, § 62 ja § 63 alusel;
3.2.10. menetlustoimingud sellekohase korralduse alusel MKS § 60, § 61 ja § 62 alusel;
3.2.11. korraldus ja teatis deklaratsiooni esitamiseks MKS § 85 lg 3 alusel;
3.2.12. korraldus sunniraha tasumiseks MKS § 67 lg 2 alusel;
3.2.13. maksuteade MKS § 88 alusel;
3.2.14. teade esinevatest puudustest deklaratsioonis ja puuduste kõrvaldamiseks tähtaja määramiseks MKS § 90 alusel;
3.2.15. sunniraha hoiatus deklaratsiooni ja selle paranduste esitamata jätmise eest MKS § 91 alusel;
3.2.16. sunniraha tasumise korraldus deklaratsiooni ja selle paranduste esitamata jätmise eest MKS § 91 alusel;
3.2.17. intressinõue MKS § 115 lg 3 alusel;
3.2.18. sundtäitmise hoiatus MKS § 129 alusel;
3.2.19. otsus isiku registreerimise kohta maksukohustuslasena käibemaksuseaduse (edaspidi: KMS) § 20, 21 ja 43 alusel;
3.2.20. otsus maksukohustuslaste registreerimise kohta ühe maksukohustuslasena KMS § 26 alusel ja käibemaksugrupi kustutamise kohta KMS § 26 alusel;
3.2.21. otsus isiku maksukohustuslasena registrist kustutamise kohta KMS § 22 ja § 23 alusel ning erikorra lõpetamise kohta KMS § 43 alusel;
3.2.21.1. otsus käibemaksu tagatise määramise kohta KMS § 442 ja MKS § 120 lg 1 alusel;
3.2.21.2. otsus seonduvalt kauba või põhivara impordilt arvestatava käibemaksu käibedeklaratsioonis deklareerimise õigusega KMS § 38 lg 21-26 alusel;
3.2.22. otsus tolliformaalsuste teostamiseks tolliteenusena teises kohas ja teisel ajal komisjoni määruse (EL) nr 952/2013 art 52 alusel;
3.2.23. eriprotseduuri kohaldamise tähtaja pikendamise otsus nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 art 251, 257 ja 259 alusel;
3.2.24. (kehtetu)
3.2.25. kirjavahetus teenuste osakonna tegevuse valdkonnas;
3.2.26. (kehtetu)
3.2.27. tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate tõendite vormide kinnitamine rahandusministri 29.11.2010. a määruse nr 60 alusel;
3.2.28. ettekirjutus vedelkütuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete rikkumise lõpetamiseks VKS § 20, § 22, § 24, § 25;
3.2.29. otsus MKS 256 alusel;
3.2.30. otsus MKS § 257 alusel;
3.2.31. sunniraha hoiatus töötamise registreerimiseks MKS § 258 lg 1 alusel;
3.2.32. sunniraha tasumise korraldus töötamise registreerimata jätmise eest MKS § 258 lg 2 alusel;
3.2.33. otsus avansiliste maksete vähendamise kohta TuMS § 47 lg 4 ja lg 5 alusel;
3.2.34. tõend kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse (KAOKS) § 9 lg 3  alusel;
3.2.35. kontrolliakt MKS § 555 lg 3 alusel;
3.2.36. täitekorraldus sunniraha tasumiseks ATSS § 9 alusel;
3.2.37. kontrolliakt HasMS § 72 alusel;
3.2.38. korraldus dokumentide ja asjade esitamiseks ning teabe andmiseks HasMS § 691 ja KorS § 30 alusel;
3.2.39. ettekirjutus HasMS § 56 alusel;
3.2.40. protokoll KorS § 30 lg 2 ja lg 4, § 49, § 50, § 52 alusel;
3.2.41. otsus menetlustähtaja ennistamise või pikendamise kohta MKS § 50 alusel;
3.2.42. ettekirjutus korrarikkumise kõrvaldamiseks või ohu tõrjumiseks KorS § 28 lg 1 alusel;
3.2.43. ettekirjutus MsüS § 68 alusel;
3.2.44. ajatamise otsus summas kuni 50 000 eurot ja tähtajaga kuni 24 kuud;
3.2.45. haldusaktid MKS § 113 alusel.

3.3. (kehtetu)

3.4. (kehtetu)

3.5. arvestuse talituse arvestusspetsialist ja teenusejuht:

3.5.1 kirjavahetus arvestuse talituse tegevuse valdkonnas;
3.5.2 rahaliste vahendite riigituludesse kandmise ja mahakandmise aktide muutmise õiendid;
3.5.3 raamatupidamiskannete õiendid;
3.5.4 tollimaksu Euroopa Liidu traditsiooniliste omavahendite aruanded;
3.5.5 üldtagatissummade määramise aluseks oleva usalduskoefitsiendi, aktsiisi maksmise ja transiitveo tagatise protsendi suuruse määramise otsused;
3.5.6 deposiidina esitatud tagatise tagastamise ja ümberkandmise otsused;
3.5.7 aktsepteerima ja vabastama käendusdokumente;
3.5.8. diplomaatide ja suursaatkondade tagastusnõuete täitmise otsused ja nende muutmise otsused kuni 650 000 eurot;
3.5.9. teatised laenu saajale ja käendajatele nõude riigile ülemineku kohta ning maksekäsu kiirmenetluse avalduste esitamine õppetoetuste ja õppelaenu seadus (ÕÕS) § 23 lg 1 alusel;
3.5.10. avalik-õiguslikest nõuetest tulenevad ajatamise otsused;
3.5.11. ajatamise otsus summas kuni 50 000 eurot ja tähtajaga kuni 24 kuud;
3.5.12. haldusaktid MKS § 113 ja 115 lg 3 alusel;
3.5.13. avaldused, taotlused ja muud dokumendid kohtulahendi täitmise kohtumenetluses;
3.5.14. avaldused, taotlused, muud dokumendid ja kirjavahetus ühinemis-, jagunemis-, likvideerimis-, pankroti- ja täitemenetluses.

3.6. võlamenetluse talituse juhtivspetsialist ja teenusejuht:

3.6.1. kirjavahetus võlamenetluse talituse tegevuse valdkonnas;
3.6.2. haldusaktid MKS § 113, 115 lg 3 ja 129–131 alusel;
3.6.3. rahvusvahelise sissenõudmisalase ametiabi osutamisega seotud dokumendid;
3.6.4. avaldused, taotlused, tagatiste nõudmine ja muud dokumendid ühinemis-, jagunemis-, likvideerimis-, pankroti- ja täitemenetluses ning nõudeavaldused käendajale;
3.6.5. pankrotihoiatus;
3.6.6. ajatamise otsus;
3.6.7. avaldused, taotlused ja muud dokumendid väärtegude kohtuvälise menetleja lahendi või kohtulahendi täitmise kohtumenetluses;
3.6.8. deposiidina esitatud tagatise ümberkandmise otsused;
3.6.9. korraldus teabe nõudmiseks ja dokumentide esitamiseks MKS § 60–62 alusel;
3.6.10. otsus menetlustähtaja ennistamise või pikendamise kohta MKS § 50 alusel;
3.6.11. korraldus sunniraha tasumiseks MKS § 67 alusel;
3.6.12. korraldus vaatlustoimingute läbiviimiseks MKS § 72 alusel;
3.6.13. dokumentide saatmine avalik-õiguslike nõuete tunnustamiseks ja täitmiseks välisriigis.

3.7. võlamenetluse talituse võlamenetleja:

3.7.1. kirjavahetus võlamenetluse talituse tegevuse valdkonnas;
3.7.2. haldusaktid MKS § 113, 115 lg 3 ja 129–131 alusel;
3.7.3. ajatamise otsus summas kuni 100 000 eurot ja tähtajaga kuni 36 kuud;
3.7.4. rahvusvahelise sissenõudmisalase ametiabi osutamisega seotud dokumendid;
3.7.5. avaldused, taotlused, tagatiste nõudmine ja muud dokumendid ühinemis-, jagunemis-, likvideerimis-, pankroti- ja täitemenetluses ning nõudeavaldused käendajale;
3.7.6. deposiidina esitatud tagatise ümberkandmise otsused;
3.7.7. korraldus teabe nõudmiseks ja dokumentide esitamiseks MKS § 60–62 alusel;
3.7.8. korraldus sunniraha tasumiseks MKS § 67 alusel;
3.7.9. korraldus vaatlustoimingute läbiviimiseks MKS § 72 alusel;
3.7.10. dokumentide saatmine avalik-õiguslike nõuete tunnustamiseks ja täitmiseks välisriigis.

3.8. (kehtetu)

4. Tunnistan kehtetuks Maksu- ja Tolliameti peadirektori 30.01.2018 käskkirja nr 21-P „Volituste andmine teenuste osakonna ametnikele“.

5. Käesolevat käskkirja rakendatakse alates 01.01.2019. a.

 

/allkirjastatud digitaalselt/

Valdur Laid
peadirektor

08.09.2020